Mies ja nainen istuvat rappusilla kahvikupit kädessä

Coronaviruset och företagets försäkringar

Coronaviruspandemin väcker naturligtvis mycket oro hos var och en av oss för vår egen, våra närståendes och våra anställdas hälsa och för pandemins konsekvenser för företagens verksamhet.

Situationen kan påverka företagets affärsverksamhet, och i allra värsta fall kan det inträffa avbrott i verksamheten, om coronaviruset orsakar sjukfrånvaro eller begränsningar. Dessutom har många börjat distansarbeta i sina hem, vilket aktualiserar frågor om den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen.

Här ser du hurdana skador till följd av coronaviruset som ersätts från olika företagsförsäkringar, och vad som inte ersätts. Detaljerad information om villkoren för ersättningsbarhet ser du i försäkringsvillkoren för respektive försäkring, i ditt företags försäkringsbrev och i försäkringsavtalet, som du hittar genom att logga in i tjänsten op.fi.

Vi uppdaterar instruktionerna när det sker förändringar i situationen. Du hittar alla våra instruktioner om coronaviruset och försäkringar i tjänsten op.fi. Instruktionen om reseförsäkringar hittar du här.

Se också frågor och svar i op.fi.

1. Försäkringar för egendom och verksamhet

Avbrott som coronaviruset orsakat i företagsverksamheten kan i allmänhet ersättas endast ur skydden mot epidemiavbrott.

Pohjola Försäkrings vanligaste försäkringar som kan innehålla skydd mot epidemiavbrott är:

 • Företagsettan (YH 15)
 • Omfattande avbrottsförsäkring och Avbrottsförsäkring (KE03 och KE07)

I Företagsettan (YH 15) och Omfattande avbrottsförsäkring (KE03 och KE07) ingår automatiskt skydd mot epidemiavbrott. I Avbrottsförsäkring (KE03) ingår skydd mot epidemiavbrott som ett valfritt tilläggsskydd.

Förutsättningar för ersättning

I fråga om skyddet mot epidemiavbrott i ovannämnda försäkringar är det en förutsättning för ersättning:

 1. att skadorna är en följd av tvingande bestämmelser som myndigheterna i Finland har utfärdat under försäkringsperioden för att bekämpa smittosamma sjukdomar eller djursjukdomar och att bestämmelserna har utfärdats
 2. med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen och
 3. att de åtgärder som bestämmelserna medför har ett direkt samband med den försäkrade affärsverksamheten.

Alla ovannämnda förutsättningar måste uppfyllas samtidigt.

I myndighetsbestämmelsen kan du kontrollera med stöd av vilken lag den har utfärdats. I alla skriftliga bestämmelser utfärdade av myndigheter anges den lag på basis av vilken bestämmelsen har utfärdats.

Exempel på en myndighetsbestämmelse som anges i försäkringsvillkoren och som gäller en viss affärsverksamhet: Myndigheten förordnar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och i syfte att förhindra att ett virus sprids att en viss affärslokal ska stängas eller förbjuder att ett evenemang ordnas.

Den finländska myndighet som utfärdar bestämmelsen kan vara till exempel Regionförvaltningsverket.

Artikeln har uppdaterats 08.04.2020.

Enligt den temporära ändringen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska restaurangerna hållas stängda för kunder under tiden 4.4–31.5.2020. Enligt förarbetena till lagen har begränsningarna införts för att bromsa spridningen av Covid-19-viruset (coronaviruset).

En förutsättning för att ersättning ska betalas från epidemiskyddet i Företagsettan (YH 15), Omfattande avbrottsförsäkring eller Avbrottsförsäkring (KE03 och KE07) är att myndighetsbestämmelsen utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen. Den bestämmelse som nu utfärdats om stängning av restaurangerna orsakar därför inte avbrottsskador som ersätts av försäkringen.

Enligt punkt (4.1.4) i villkoren för Företagsettan om myndighetsbestämmelser är det en förutsättning för ersättning att myndigheterna har utfärdat bestämmelser om att stänga eller isolera affärslokaler på grund av hot eller fara som är plötslig och oförutsedd.

En temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har utfärdats. Ändringen gäller stängning av restaurangerna för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Att bromsa upp spridningen av ett virus är inte en sådan fara som avses i villkorspunkten.  Med plötslig fara avses en sådan fara (t.ex. brand, gasläcka e.d.) som är förhanden och som utgör ett omedelbart hot mot de personers hälsa som befinner sig i lokalen. De begränsningsåtgärder som vidtas för att bromsa upp spridningen av viruset utgör inte en ovan nämnd fara. Därför kan inte ersättning betalas på basis av dem.

Ersättningar kan betalas för förlust av täckningsbidrag till följd av att ett evenemang för fler än 10 personer ställs in eller för kostnader till följd av flyttning av ett sådant evenemang om organisering av publikevenemang ingår i ditt företags normala verksamhet.

Ersättning kan betalas från Epidemiskyddet i Företagsettans Avbrottsförsäkring eller från Avbrottsförsäkringens Epidemiskydd i enlighet med villkoren, då myndigheten förbjudit organisering av publikevenemang för fler än 10 personer med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Det kan vara fråga till exempel om ett evenemang som enligt avtal skulle ordnas i ett hotell eller på en restaurang. Ersättning betalas endast för den förlust av täckningsbidrag som evenemanget i fråga orsakar eller för kostnader för flyttning av evenemanget, inte för annan skada som vållas affärsverksamheten och som kan orsakas av att människornas köpbeteende förändras.

Människor har på eget initiativ eller på myndigheternas rekommendation begränsat sina besök på publika ställen för att förhindra att coronaviruset sprids, och de använder inte företagens tjänster lika mycket som tidigare.

Ekonomiska förluster på grund av att människorna minskar sina besök på eget initiativ är inte skadehändelser som ersätts från avbrottsförsäkringen.

Myndighetens rekommendation är inte en sådan förpliktande myndighetsbestämmelse som avses i försäkringsvillkoret, utan iakttagandet av rekommendationen bygger på frivillighet. Det är således inte fråga om en skada som ska ersättas från avbrottsförsäkringen.

Myndigheten har utfärdat rekommendationer bl.a. att helt lägga ner fritidsaktiviteter i grupp och att stänga lokaler i vilka stora mängder människor i allmänhet samlas. Till exempel lokaler för företag som producerar idrotts- och motionstjänster, idrottshallar och simhallar är sådana lokaler.

Myndigheten har rekommenderat att sådana lokaler som nämns ovan ska stängas tills vidare, men har inte utfärdat en förpliktande bestämmelse om stängning. Stängning av lokaler eller tillfällig nedläggning av tjänster som bygger på rekommendation är inte en skada som ersätts från avbrottsförsäkringen.

En finländsk myndighet har kunnat utfärda en förpliktande bestämmelse som bygger på lagen om smittsamma sjukdomar. Detta kan innebära till exempel att det blivit nödvändigt att stänga ett hotell. Detta kan orsaka att försäljningen för en partiaffär som levererar livsmedel till hotellets restaurang minskar.

Enligt försäkringsvillkoren för epidemiavbrottsförsäkringen ska de åtgärder som orsakas av myndighetens förpliktande bestämmelse vara omedelbart anknutna till den försäkrade affärsverksamheten. Bestämmelsen om att hotellet ska stängas i exemplet ovan har ingen omedelbar anknytning till den affärsverksamhet som partiaffären bedriver, utan bestämmelsen har en medelbar anknytning till partiaffärens affärsverksamhet. Detta innebär att ersättning inte kan betalas för den skada som vållats partiaffären från partiaffärens avbrottsförsäkring.

Om ditt företags verksamhet avbryts eller minskar på grund av att de personer som nämns i försäkringen insjuknar eller avlider och detta medför ekonomisk skada, kan du ansöka om ersättning från:

 • Personavbrottsförsäkring eller
 • Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga.

Personavbrottsförsäkring och avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga har en självrisktid om 14 dygn i situationer som orsakas av sjukdom.

Vid arbetsoförmåga som orsakas av sjukdom fordras ett intyg över arbetsoförmåga som utfärdats av en läkare som är verksam i Finland.

Ett avbrott som orsakas av karantän som försiktighetsåtgärd eller efter att personen insjuknat är inte ersättningsgillt.

Från Företagsettan är det möjligt vid behov att ersätta kostnader för desinficering och destruktion av lokaler och för anskaffning av motsvarande omsättnings- och anläggningstillgångar i stället för de tillgångar som förordnats att bli destruerade.

 

2. Arbetsolycksfallsförsäkring och andra personförsäkringar

 

Vid distansarbete som utförs i hemmet ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen olycksfall som sker omedelbart i anslutning till arbetet. Ett exempel är om en dator faller på personens fot och orsakar en större eller mindre skada.

Från arbetsolycksfallsförsäkringen ersätts inte olycksfall som sker till exempel under lunchpauser eller toalettbesök. Olycksfallen kan vara till exempel halk- eller snubbelolyckor.

Ditt företag kan också ha en annan försäkring som ersätter olycksfall och från vilken ersätts andra olycksfall än olycksfall som sker omedelbart i anslutning till arbetet.

Andra försäkringar som ersätter olycksfall är:

 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Distansarbetsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för fritid (en frivillig utvidgning av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen så att den också gäller fritiden)
 • Hälsoskydd (olycksfall kan ersättas från denna försäkring om en separat olycksfallsförsäkring saknas)

Från dessa försäkringar kan ersättas olycksfall som sker vid distansarbete om olycksfallet inte ingår i arbetsolycksfallsförsäkringens ersättningsområde.

Om du misstänker att du blivit smittad med coronaviruset, handla i enlighet med de anvisningar som din kommun utfärdat. Ta alltid först kontakt med kommunens rådgivningstjänst per telefon. Om du får anvisningen att uppsöka vård, gå till det sjukhus eller den hälsocentral som behandlar coronavirussmitta i enlighet med de anvisningar som du fått.

Undersökning och behandling av coronaviruset sker i första hand inom den offentliga hälso- och sjukvården. Undersökning och behandling av coronaviruset, de läkemedel som ordinerats för behandlingen och isoleringen är avgiftsfria för den sjuka.

Distansläkarmottagningar och företagshälsovård

Vissa privata läkarstationer ordnar provtagningar som gäller coronaviruset utifrån konsultation med distansläkare. Från Plus eller Super Hälsoskydd ersätts också undersöknings- och vårdtjänster som tillhandahålls av läkarstationer i den privata sektorn i enlighet med villkoren, inklusive distansläkartjänster. Du ska dock inte gå till en privat läkarstation om du misstänker att du blivit smittad med coronaviruset.

Kostnader för undersökning och behandling av smittsamma sjukdomar ingår inte i ersättningsområdet för försäkringarna Omfattande och Extra Hälsoskydd, vilket innebär att kostnader för undersökning eller vård av coronaviruset inte ersätts från dessa försäkringar.

Med hjälp av antikroppstestet för coronaviruset kan man i efterskott reda ut vem som redan har haft viruset. Ingen Hälsoskyddsförsäkring ersätter antikroppstest för coronavirus.

Din företagshälsovård kan också ordna provtagning för coronaviruset. Handla i enlighet med de instruktioner som du får av din arbetsgivare och företagshälsovård.

Du kan skicka ett meddelande och be om längre betalningstid för din faktura, om du inte kan betala den på förfallodagen. Du kan sända ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I meddelandet ska du uppge avtalsbeteckning, fakturabelopp och förfallodag samt önskad betalningsdag.

 

Ansökan om ersättning och erhållande av ersättningsbeslut

Anmäl skadan och sök ersättning i tjänsten op.fi.

Kontrollera i op.fi att ditt företag har en gällande försäkring för de skador som nämns ovan. Du kan göra en skadeanmälan även om du inte är säker på ditt företags försäkringar eller på vad de ersätter. I ersättningsbeslutet informeras du om skadan är ersättningsgill eller inte.

Ange de uppgifterna som begärs så omsorgsfullt som möjligt i skadeanmälan. På grund av epidemin kan det förekomma dröjsmål vid handläggningen av skadeanmälningar. Vi ber att du väntar på beslutet i lugn och ro, så att vi kan använda alla våra resurser på handläggningen av skadeanmälningar och säkerställandet av våra tjänster.

Vid eventuella ekonomiska svårigheter är det också bra att kontakta företagets egen bank eller Finnvera, och i fråga om betalningen av andra kostnader de aktuella serviceleverantörerna. Många instanser tar hänsyn till den rådande situationen och erbjuder hjälpmedel av olika slag.

Mer information om skadesituationer hittar du i Pohjola Skadehjälpen: