Mies ja nainen istuvat rappusilla kahvikupit kädessä

Coronaviruset och företagets försäkringar

Coronaviruspandemin väcker naturligtvis mycket oro hos var och en av oss för vår egen, våra närståendes och våra anställdas hälsa och för pandemins konsekvenser för företagens verksamhet.

Situationen kan påverka företagets affärsverksamhet, och i allra värsta fall kan det inträffa avbrott i verksamheten, om coronaviruset orsakar sjukfrånvaro eller begränsningar. Dessutom har många börjat distansarbeta i sina hem, vilket aktualiserar frågor om den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen.

Här ser du hurdana skador till följd av coronaviruset som ersätts från olika företagsförsäkringar, och vad som inte ersätts. Detaljerad information om villkoren för ersättningsbarhet ser du i försäkringsvillkoren för respektive försäkring, i ditt företags försäkringsbrev och i försäkringsavtalet, som du hittar genom att logga in i tjänsten op.fi.

Vi uppdaterar instruktionerna när det sker förändringar i situationen. Du hittar alla våra instruktioner om coronaviruset och försäkringar i tjänsten op.fi. Instruktionen om reseförsäkringar hittar du här.

Se också frågor och svar i op.fi.

1. Försäkringar för egendom och verksamhet

Avbrott som coronaviruset orsakat i företagsverksamheten kan i allmänhet ersättas endast ur skydden mot epidemiavbrott.

Pohjola Försäkrings vanligaste försäkringar som kan innehålla skydd mot epidemiavbrott är:

 • Företagsettan (YH 15)
 • Omfattande avbrottsförsäkring och Avbrottsförsäkring (KE03 och KE07)

I Företagsettan (YH 15) och Omfattande avbrottsförsäkring (KE03 och KE07) ingår automatiskt skydd mot epidemiavbrott. I Avbrottsförsäkring (KE03) ingår skydd mot epidemiavbrott som ett valfritt tilläggsskydd.

Förutsättningar för att en skada orsakad av epidemi ska vara ersättningsgill

I fråga om skydden mot epidemiavbrott är det en förutsättning för ersättning att skadorna är:

 1. en direkt följd av tvingande bestämmelser som en myndighet i Finland under försäkringsperioden,
 2. med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen av en oförutsedd orsak har utfärdat för att bekämpa smittsamma sjukdomar eller djursjukdomar,
 3. och med vilka försäkringstagarens affärsverksamhet begränsas på det fasta försäkringsställe som nämns i försäkringsbrevet under försäkringsperioden,
 4. den smittsamma sjukdomen eller djursjukdomen som föreskriften grundar sig på ska ha konstaterats på det fasta försäkringsställe som nämns i försäkringsbrevet och
 5. dessutom ska föreskriften direkt påverka den försäkrade affärsverksamheten och rikta sig med namn till den försäkrade.

Alla ovannämnda förutsättningar ska uppfyllas samtidigt.

Med begränsning av verksamheten avses ett partiellt eller totalt förbud mot användning av verksamhetslokalerna eller egendom som finns i lokalerna tills verksamhetslokalerna och egendomen med effektiviserade åtgärder som avviker från sedvanlig renhållning har rengjorts så, att affärsverksamheten kan fortsätta. Här avses således situationer där den smittsamma sjukdomen förutsätter att lokalerna rengörs och desinficeras. Försäkringen ersätter då extra kostnader för desinficering av lokalerna. Dessutom avses med begränsning av affärsverksamheten situationer där en myndighet bestämmer att produkter som konstaterats vara förorenade ska förstöras. Då ersätts ur försäkringen kostnaderna för destruktion av produkterna och kostnaderna för anskaffning av ersättande omsättnings- och anläggningstillgångar.

I myndighetsbestämmelsen kan du kontrollera med stöd av vilken lag den har utfärdats. I alla skriftliga bestämmelser utfärdade av myndigheter anges den lag på basis av vilken bestämmelsen har utfärdats. Den finländska myndighet som utfärdar bestämmelsen kan vara till exempel Regionförvaltningsverket.

Vad gäller skador som ersätts anses som skadetid utöver den tid som bestämmelsen gäller även den tid som igångsättningen av verksamheten förutsätter och som kan vara högst två veckor. I situationer där det i försäkringsbrevet har antecknats ett separat ersättningstak i euro, tillämpas inte ovannämnda begränsning på två veckor utan då tillämpas det ersättningstak som anges i försäkringsbrevet. I ovannämnda situationer betalas ersättning endast till den del som ersättning inte betalas ur statliga, kommunala eller andra offentliga medel.

Ovannämnda situationer gäller när försäkringsavtalsperioden för ditt företag växlar eller inleds under 2021.

Försäkringen ersätter inte exempelvis förhindrad affärsverksamhet i lägen där en affärslokal stängs för undvikande av sociala kontakter som en försiktighetsåtgärd för förhindrande av spridning av en smittsam sjukdom.

Vi uppdaterade försäkringsvillkoren för skydd mot epidemiavbrott 1 januari 2021. De nya försäkringsvillkoren träder i kraft antingen i början av 2021 eller när försäkringsavtalsperioden för ditt företag växlar under 2021 eller när det nya försäkringsavtalet träder i kraft.

Ta del av förutsättningarna för ersättning enligt de nya försäkringsvillkoren i punkt 1 ovan. Du kan kontrollera försäkringsperioden i försäkringsbrevet eller i ditt företags försäkringsuppgifter genom att logga in i tjänsten op.fi.

Fram till det att försäkringsperioden växlar är förutsättningarna för att en skada ska ersättas ur skyddet mot epidemiavbrott, att den är:

 1. en direkt följd
 2. av tvingande bestämmelser som myndigheterna i Finland har utfärdat under försäkringsperioden för att bekämpa smittsamma sjukdomar eller djursjukdomar
 3. med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen, och
 4. att de åtgärder som bestämmelserna medför har ett direkt samband med den försäkrade affärsverksamheten.

Alla ovannämnda förutsättningar ska uppfyllas samtidigt.

De av begränsningarna förorsakade skadornas ersättningsbarhet grundar sig på epidemiavbrottsförsäkringarnas försäkringsvillkor.

Vi har ändrat villkoren för våra epidemiavbrottsförsäkringar 1.1.2021. För försäkringar som börjat före 1.1.2021, träder de ändrade villkoren i kraft vid övergången till en ny försäkringsperiod. Se ytterligare information om ersättningsbarhet under punkt 1 på den här sidan, om företagets försäkringsavtal har börjat eller en ny försäkringsperiod har börjat under år 2021 och myndighetsbestämmelsen som gäller ditt företags affärsverksamhet har getts senare.

I försäkringsbrevet kan du se när företagets försäkringsavtal har börjat och när en ny försäkringsperiod börjar.

Försäkringsavtalet eller -perioden har börjat 2020

Om ditt företags försäkringsavtal eller -period har börjat år 2020 och en ny försäkringsperiod inte har börjat före myndighetsförordnandet som gäller ditt företags affärsverksamhet har utfärdats, gäller de nedanstående ersättningsanvisningarna ditt företags försäkring.

Anvisning för ersättning

Fr.o.m. 22.2.2021 har man genom Lagen om smittsamma sjukdomar (58 g §) gett organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen och regionförvaltningsverket befogenhet att åt företag som idkar nöjes- och rekreationsverksamhet eller aktörer som ansvarar för administrationen av lokalerna ett förpliktande förordnande enligt vilket kund-, deltagar- och väntlokalerna avsedda för kund- eller deltagarkretsen ska stängas för kunder och deltagare.

Bestämmelserna kan gälla följande funktioner:

 1. inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler;
 2. allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa;
 3. dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp;
 4. nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker;
 5. inomhuslekparker och inomhuslekplatser.

Om organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen eller regionförvaltningsverket har utfärdat den ovanstående bestämmelsen att stänga ditt företags verksamhetslokaler och bestämmelsen gäller ditt företags affärsverksamhet, kan detta vara ett förpliktande förordnande som utfärdats av en myndighet med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. I sådana situationer är det lönt att göra en skadeanmälan, så reder vi ut om ditt företag har rätt till försäkringsersättning.

Försäkringen kan ersätta skador som uppkommit på grund av avbrott i affärsverksamheten. För att vi ska kunna avgöra om skadan är ersättningsbar och hur stor skadan är och för att påskynda skaderegleringen ber vi att du bifogar åtminstone följande utredningar till skadeanmälan:

 1. En kopia av eller ett utdrag ur en myndighets (t.ex. Regionförvaltningsverket) bestämmelse på vilken stängningen av ditt företags verksamhetslokal och ansökan om ersättning är grundade.
 2. En beräkning av skadebeloppet (förlusten av omsättning) och en utredning av hur förlusten av omsättning har uppkommit. Exempelvis kundbetalningar som inte erhållits, returnerats eller gottskrivits för tiden som den nämnda myndighetsbestämmelsen gäller.
 3. Föregående års resultaträkning.
 4. En utredning av kostnader som eventuellt inbesparats under tiden som myndighetsbestämmelsen gällde (exempelvis kostnader för städning och löner).
 5. Beslut eller annan utredning som anknyter till en till offentlig aktör riktad ansökan om stöd eller ersättning.*

Om alla erforderliga utredningar inte har fogats till ersättningsansökan eller om vi behöver andra tilläggsutredningar, ber vi om dem separat, så vi kan fortsätta behandlingen av ersättningsansökan.

*Enligt försäkringsvillkoren är den försäkrade skyldig att begränsa skadan. Det här innebär bl.a. att det försäkrade företaget ska ansöka om ersättning för förlusterna som uppkommer av staten. Om företaget inte har ansökt om stöd eller ersättning av staten, behöver vi en utredning om varför man inte har ansökt om stöd eller ersättning. Till den del som ditt företag har rätt till stöd, ersättning eller annat bidrag ur offentliga medel, kan ersättning inte beviljas ur försäkringen.

Med lagen om smittsamma sjukdomar har föreskrivits om tillfälliga begränsningar som gäller bl.a. antalet kundplatser i restauranger och restaurangernas öppettider och serveringsrättigheter. I samma lag föreskrivs om särskilda hygienkrav på restaurangerna i syfte att förhindra att coronaviruset sprids.

De begränsningar som nu gäller restaurangerna har införts genom en tillfällig ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Även under normala omständigheter omfattas restauranger av lagstadgade skyldigheter och begränsningar som gäller till exempel deras öppettider och servering. De tillfälliga begränsningar som nu införts är likadana krav på affärsverksamheten som ställs i lagstiftningen.

Förutsättningarna för försäkringsersättning

Enligt villkoren för epidemiavbrottsförsäkringarna är förutsättningen för en ersättningsbar avbrottsskada bland annat att det är fråga om ett förpliktande förordnande som en finsk myndighet utfärdat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Ett förpliktande förordnande avser ett förvaltningsbeslut som utfärdats av en behörig myndighet med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. De kostnader eller skador som förorsakas av de begränsningar som föreskrivs i den för närvarande gällande ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar är således inte ersättningsbara från avbrottsförsäkringarna.

Enligt den temporära ändringen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och den temporära förordningen som utfärdats med stöd av den ska restaurangerna hållas stängda för kunder under tiden 4.4–31.5.2020. Enligt förarbetena till lagen har begränsningarna införts för att bromsa spridningen av Covid-19-viruset (coronaviruset).

En förutsättning för att ersättning ska betalas från epidemiskyddet i Företagsettan (YH 15), Omfattande avbrottsförsäkring eller Avbrottsförsäkring (KE03 och KE07) är att det är fråga om en myndighetsbestämmelse som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen. Den stängning av restaurangerna som nu skett orsakar därför inte avbrottsskador som ersätts av försäkringen.

Enligt punkt (4.1.4) i villkoren för Företagsettan om myndighetsbestämmelser är det en förutsättning för ersättning att myndigheterna har utfärdat bestämmelser om att stänga eller isolera affärslokaler på grund av hot eller fara som är plötslig och oförutsedd.

En temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har utfärdats. Ändringen gäller stängning av restaurangerna för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Att bromsa upp spridningen av ett virus är inte en sådan fara som avses i villkorspunkten.  Med plötslig fara avses en sådan fara (t.ex. brand, gasläcka e.d.) som är förhanden och som utgör ett omedelbart hot mot de personers hälsa som befinner sig i lokalen. De begränsningsåtgärder som vidtas för att bromsa upp spridningen av viruset utgör inte en ovan nämnd fara. Därför kan inte ersättning betalas på basis av dem.

Om ditt företag ordnar offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster, kan du få ersättning för förlust av täckningsbidrag till följd av att en tillställning ställs in eller för kostnader till följd av senareläggning av tillställningen, om

 • ditt företag från myndighetshåll har getts ett tvingande förbud mot att ordna tillställningen eller
 • om ditt företag omfattas av en av regionförvaltningsverket utfärdad bestämmelse som förbjuder ordnande av offentliga tillställningar.

Ersättning kan betalas från Epidemiskyddet i Avbrottsförsäkringen i Företagsettan eller från Epidemiskyddet i Avbrottsförsäkringen i enlighet med villkoren, då ovannämnda förbud eller bestämmelse har utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

På grund av smittosituationen har regionförvaltningsverket utfärdat bestämmelser med olika innehåll. Vi ber dig därför beakta innehållet i regionförvaltningsverkets bestämmelser i din verksamhet.

Observera att ersättning kan betalas endast till arrangören av en offentlig tillställning, eftersom de utfärdade förbuden begränsar endast arrangörens affärsrörelse. Om ditt företag till exempel hyr ut lokaler eller producerar andra tjänster som underleverantör åt arrangörer av offentliga tillställningar, är ditt företag inte tillställningens arrangör. De utfärdade bestämmelserna förbjuder eller begränsar inte uthyrning av lokaler eller annan produktion av underleverantörstjänster. Den inverkan som förbudet har på företag som producerar sådana tjänster är då indirekt, och någon ersättning betalas därför inte ur försäkringen.

Exempel:

Det kan vara fråga om ett ersättningsgillt skadefall om en offentlig tillställning som ordnas av ett hotell eller en restaurang måste ställas in på grund av regionförvaltningsverkets bestämmelse. Ersättning betalas endast för den förlust av täckningsbidrag som evenemanget i fråga orsakar eller för kostnader för flyttning av evenemanget, inte för annan skada som vållas affärsverksamheten och som kan orsakas av att människornas köpbeteende förändras. Regionförvaltningsverkens bestämmelser gäller däremot inte privata tillställningar. Försäkringen ersätter därför inte om sådana ställs in.

Människor har på eget initiativ eller på myndigheternas rekommendation begränsat sina besök på publika ställen för att förhindra att coronaviruset sprids, och de använder inte företagens tjänster lika mycket som tidigare.

Ekonomiska förluster på grund av att människorna minskar sina besök på eget initiativ är inte skadehändelser som ersätts från avbrottsförsäkringen.

Myndighetens rekommendation är inte en sådan förpliktande myndighetsbestämmelse som avses i försäkringsvillkoret, utan iakttagandet av rekommendationen bygger på frivillighet. Det är således inte fråga om en skada som ska ersättas från avbrottsförsäkringen.

Myndigheten har utfärdat rekommendationer bl.a. att helt lägga ner fritidsaktiviteter i grupp och att stänga lokaler i vilka stora mängder människor i allmänhet samlas. Till exempel lokaler för företag som producerar idrotts- och motionstjänster, idrottshallar och simhallar är sådana lokaler.

Myndigheten har rekommenderat att sådana lokaler som nämns ovan ska stängas tills vidare, men har inte utfärdat en förpliktande bestämmelse om stängning. Stängning av lokaler eller tillfällig nedläggning av tjänster som bygger på rekommendation är inte en skada som ersätts från avbrottsförsäkringen.

En finländsk myndighet har kunnat utfärda en tvingande bestämmelse som bygger på lagen om smittsamma sjukdomar. Det här kan till exempel innebära att man har blivit tvungen att stänga en restaurang eller ställa in en tillställning för allmänheten. Det här kan leda till minskad försäljning för en partiaffär som levererar livsmedel till restauranger eller ett företag som producerar tjänster åt arrangörer av offentliga tillställningar.

Enligt villkoren för försäkringen mot epidemiavbrott ska de åtgärder som orsakas av myndighetens tvingande bestämmelse vara omedelbart anknutna till den försäkrade affärsverksamheten. En bestämmelse som enligt exemplet stänger en restaurang eller ställer in en offentlig tillställning hänför sig inte direkt till den affärsverksamhet som drivs av en partiaffär eller ett företag som producerar andra tjänster. Den inverkan som bestämmelsen har på dessa företags affärsverksamhet är indirekt. För skador som åsamkats underleverantörer kan således inte betalas ersättning ur underleverantörernas avbrottsförsäkring.

Om ditt företags verksamhet avbryts eller minskar på grund av att de personer som nämns i försäkringen insjuknar eller avlider och detta medför ekonomisk skada, kan du ansöka om ersättning från:

 • Personavbrottsförsäkring eller
 • Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga.

Personavbrottsförsäkring och avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga har en självrisktid om 14 dygn i situationer som orsakas av sjukdom.

Vid arbetsoförmåga som orsakas av sjukdom fordras ett intyg över arbetsoförmåga som utfärdats av en läkare som är verksam i Finland.

Ett avbrott som orsakas av karantän som försiktighetsåtgärd eller efter att personen insjuknat är inte ersättningsgillt.

Ett förordnande i karantän som gäller en enskild person ska ges till personen i fråga. Förordnandet innebär att personen ska hålla sig isolerad från andra.

Om till exempel en person som arbetar i ditt företag förordnats i karantän på grund av exponering för coronaviruset, ersätts förluster till följd av detta inte från försäkringen eftersom den åtgärd som förordnandet i karantän medfört (personen isoleras) inte har en direkt anknytning till den försäkrade affärsverksamheten.

Från Företagsettan är det möjligt vid behov att ersätta kostnader för desinficering och destruktion av lokaler och för anskaffning av motsvarande omsättnings- och anläggningstillgångar i stället för de tillgångar som förordnats att bli destruerade.

 

2. Arbetsolycksfallsförsäkring och andra personförsäkringar

 

Vid distansarbete som utförs i hemmet ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen olycksfall som sker omedelbart i anslutning till arbetet. Ett exempel är om en dator faller på personens fot och orsakar en större eller mindre skada.

Från arbetsolycksfallsförsäkringen ersätts inte olycksfall som sker till exempel under lunchpauser eller toalettbesök. Olycksfallen kan vara till exempel halk- eller snubbelolyckor.

Ditt företag kan också ha en annan försäkring som ersätter olycksfall och från vilken ersätts andra olycksfall än olycksfall som sker omedelbart i anslutning till arbetet.

Andra försäkringar som ersätter olycksfall är:

 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Distansarbetsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för fritid (en frivillig utvidgning av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen så att den också gäller fritiden)
 • Hälsoskydd (olycksfall kan ersättas från denna försäkring om en separat olycksfallsförsäkring saknas)

Från dessa försäkringar kan ersättas olycksfall som sker vid distansarbete om olycksfallet inte ingår i arbetsolycksfallsförsäkringens ersättningsområde.

Om du misstänker att du blivit smittad med coronaviruset, handla i enlighet med de anvisningar som din kommun utfärdat. Ta alltid först kontakt med kommunens rådgivningstjänst per telefon. Om du får anvisningen att uppsöka vård, gå till det sjukhus eller den hälsocentral som behandlar coronavirussmitta i enlighet med de anvisningar som du fått.

Undersökning och behandling av coronaviruset sker i första hand inom den offentliga hälso- och sjukvården. Undersökning och behandling av coronaviruset, de läkemedel som ordinerats för behandlingen och isoleringen är avgiftsfria för den sjuka.

Distansläkarmottagningar och företagshälsovård

Vissa privata läkarstationer ordnar provtagningar som gäller coronaviruset utifrån konsultation med distansläkare. Från Plus eller Super Hälsoskydd ersätts också undersöknings- och vårdtjänster som tillhandahålls av läkarstationer i den privata sektorn i enlighet med villkoren, inklusive distansläkartjänster. Du ska dock inte gå till en privat läkarstation om du misstänker att du blivit smittad med coronaviruset.

Kostnader för undersökning och behandling av smittsamma sjukdomar ingår inte i ersättningsområdet för försäkringarna Omfattande och Extra Hälsoskydd, vilket innebär att kostnader för undersökning eller vård av coronaviruset inte ersätts från dessa försäkringar.

Med hjälp av antikroppstestet för coronaviruset kan man i efterskott reda ut vem som redan har haft viruset. Ingen Hälsoskyddsförsäkring ersätter antikroppstest för coronavirus.

Din företagshälsovård kan också ordna provtagning för coronaviruset. Handla i enlighet med de instruktioner som du får av din arbetsgivare och företagshälsovård.

Du kan skicka ett meddelande och be om längre betalningstid för din faktura, om du inte kan betala den på förfallodagen. Du kan sända ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. I meddelandet ska du uppge avtalsbeteckning, fakturabelopp och förfallodag samt önskad betalningsdag.

 

Ansökan om ersättning och erhållande av ersättningsbeslut

Anmäl skadan och sök ersättning i tjänsten op.fi.

Kontrollera i op.fi att ditt företag har en gällande försäkring för de skador som nämns ovan. Du kan göra en skadeanmälan även om du inte är säker på ditt företags försäkringar eller på vad de ersätter. I ersättningsbeslutet informeras du om skadan är ersättningsgill eller inte.

Ange de uppgifterna som begärs så omsorgsfullt som möjligt i skadeanmälan. På grund av epidemin kan det förekomma dröjsmål vid handläggningen av skadeanmälningar. Vi ber att du väntar på beslutet i lugn och ro, så att vi kan använda alla våra resurser på handläggningen av skadeanmälningar och säkerställandet av våra tjänster.

Vid eventuella ekonomiska svårigheter är det också bra att kontakta företagets egen bank eller Finnvera, och i fråga om betalningen av andra kostnader de aktuella serviceleverantörerna. Många instanser tar hänsyn till den rådande situationen och erbjuder hjälpmedel av olika slag.

Mer information om skadesituationer hittar du i Pohjola Skadehjälpen:

På dessa sidor finns anvisningar om förfaringssätt i skadesituationer och om ersättning av skador på en allmän nivå. Varje skadefall bedöms ändå separat och i det enskilda fallet kan försäkringsbolaget ge anvisningar och föreskrifter som avviker från förfaringssätten på webbplatsen. I försäkringstagarens avtal kan också ingå speciella villkor vad gäller ersättning av skador eller andra sådana avvikande föreskrifter som gör att ersättningen kan avvika från det som anges på denna webbplats.