Så påverkar kriget i Ukraina bank- och försäkringstjänsterna

Vi har här sammanställt vanliga frågor och svar om hur kriget i Ukraina påverkar skötseln av bank- och försäkringsärenden.

Bankärenden


 
I OP Gruppen fortsätter vi att betjäna våra kunder i våra olika kanaler med beaktande av den rådande situationen.

För närvarande går euro- och rubelbetalningar till Ryssland fram endast delvis. Det kan också förekomma längre fördröjningar i betalningarna och situationen kan förändras snabbt.

OP beaktar alltid i sin verksamhet de internationella sanktionerna enligt den rådande situationen.

För närvarande sänds det stora mängder bidrag till Ukraina. Ukraina befinner sig dock i krigstillstånd, och därmed kan det förekomma tekniska störningar i betalningarna varvid betalningen returneras till betalarens konto.

Visa och Mastercard har avbrutit sin verksamhet i Ryssland. OP:s Visa- och Mastercard-kort fungerar alltså inte i Ryssland sedan 9.3.2022. 
Avbrotten gäller all kortanvändning i Ryssland, det vill säga användningen av credit- och debit-funktionerna i betalterminaler, nätbutiker och kontantautomater. Också K-Plussa Maksuaika-korten har slutat fungera. 
 
Vi uppmanar att våra kunder som är i Ryssland eller som planerar att resa till Ryssland följer resemeddelandena från utrikesministeriet i Finland. 

Vi beklagar olägenheterna som avbrotten i kortens funktion förorsakar.  

Ett säkert sätt att donera pengar till Ukraina är via kända internationella organisationer. Vi debiterar tills vidare inte följande hjälporganisationer för ankommande gireringar:

OP förmedlar vidare alla betalningar som är möjliga att förmedla med beaktande av de sanktioner som OP följer. I nuläget kan det dock tyvärr förekomma dröjsmål i betalningsrörelsen.

Dina pengar är bäst skyddade i banken på ett konto. Medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin. Att förvara stora mängder kontanter kan aldrig rekommenderas. Stora mängder kontanter blir lätt föremål för missbruk, och risken att bli rånad är verklig.

OP:s kunder kan ta ut kontanter i över 4000 automater, butikskassor och andelsbankskontor.

Insättningsgarantin skyddar medel som är insatta på ett konto om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel. Insättningsgarantin omfattar alla privatpersoner.

Insättningsgarantin är inte bunden till insättarens hemvist eller medborgarskap. Också dödsbon, företag oberoende av bolagsform och storlek, registrerade föreningar och stiftelser är insättare. Företags och föreningars insättningar omfattas i regel av insättningsgarantin, men enskilda näringsidkare, det vill säga firmaföretagare, har inte någon självständig insättningsgaranti som är åtskild från firmans ägare. Vid beräkningen av ersättningsbeloppet behandlas en enskild näringsidkares insättningar och hens privata insättningar således som en insättares insättningar.

Insättningarna i OP Gruppen omfattas av insättningsgarantin i Finland och är skyddade upp till 100 000 euro. De andelsbanker som hör till OP Gruppen betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank.

Mer information om insättningsgarantin

 

Placering


 

OP:s uppdaterade marknadsuppföljning finns i OP Media

Läs mer (på finska)

Placering är långsiktig verksamhet där du sannolikt också möter instabilitet och kursförändringar. Därför rekommenderar vi att du håller dig till din placeringsplan även i exceptionella lägen.

Ryska centralbanken har förordnat att genomföringen av alla utländska aktieorder på börsen i Moskva ska avbrytas. Till följd av den ryska centralbankens begränsningar har teckning och inlösen av andelar i OP-Ryssland på basis av 9 § i stadgarna avbrutits tills begräsningarna som gäller handeln med fonden har upphävts och handeln åter är möjlig.

I praktiken går det just nu inte att lämna tecknings- eller inlösenorder för OP-Ryssland. Samma gäller också OP-Livförsäkrings försäkringsbesparingsprodukter där köp och försäljning av fonden OP-Ryssland har avbrutits.

Eftersom avbrottet har dragit ut på tiden har vi beslutat vidta följande åtgärder med öppna order. Åtgärderna gäller transaktioner som har gjorts mellan 25.2 kl. 16.00 och 28.2 kl. 14.00.

1. Vi har hävt täckningsreserveringarna för sådana teckningstransaktioner som inte hade bekräftats innan fonden stängdes och makulerat öppna order inklusive teckningsbyten.

2. Vi har returnerat medlen för sådana debiteringar som ingår i regelbundna sparavtal och vilkas teckningar inte hade bekräftats innan fonden stängdes. Vi har makulerat de transaktioner som var öppna.

3. Vi makulerar också fondinlösen (andelsbyten) som inte hade bekräftats innan fonden stängdes.

Läs mer

I placeringsfonden OP-Rysslands portfölj finns förutom aktier som noteras på börsen i Moskva aktier som noteras på börserna i London och USA samt ADR/GDR-certifikat. Däribland finns bl.a. företag från Georgien och Kazakstan med vilka handeln löper normalt.

Teckning och inlösen av andelar i fonden har tillfälligt avbrutits. Fonden kan enligt stadgarna inte öppnas för teckning eller inlösen eftersom det inte på ett tillförlitligt sätt går att bestämma värdet av fondens placeringar.

Vi följer aktivt läget och har kartlagt olika alternativ för fonden om läget drar ut på tiden. Vid analyseringen av alternativen beaktas fondandelsägarnas intresse samt fondens stadgar och lagstiftningen noga.

Inom OP:s fonder gör vi inga nya placeringar i ryska aktier eller obligationslån. Vi strävar efter att sälja de gamla innehaven under de närmaste månaderna – med beaktande av sanktionerna och marknadsförhållandena.

Vi informerar närmare vid en senare tidpunkt om de åtgärder som gäller placeringsfonden OP-Ryssland.

Läs mer om läget för placeringsfonden OP-Ryssland

En Avkastningsandel är en placering i din andelsbanks kapital. Den är ett bra, långfristigt placeringsobjekt för Andelsbankens ägarkunder. OP Gruppen och dess andelsbanker är solida aktörer, vilket skapar trygghet i olika världslägen.

Lägg dock märke till att det för Avkastningsandelen eftersträvas en ränta i enlighet med avkastningsmålet, men att räntan inte kan garanteras. Utbetalningen av räntan och räntans storlek beror alltid på bankens och OP Gruppens resultat. Räntan fastställs årligen i efterskott vid andelsbankens fullmäktigesammanträde eller andelsstämman. Avkastningsandelen saknar kapitalgaranti, och återbetalningen är villkorlig. Du kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis.

Läs villkoren för Avkastningsandelen

 

Bostadsköp och bolån


 
När säljaren har godkänt anbudet kan köparen inte längre dra tillbaka sitt köpeanbud. Om köpet upphävs på köparens initiativ, har säljaren rätt att behålla den eventuella handpenning som betalats i samband med köpeanbudet eller få en överenskommen standardersättning. Beloppet av den handpenning som förloras eller den standardersättning som betalas kan vara högst 4 % av köpesumman.

Endast ett föravtal som bestyrkts av ett köpvittne eller som gjorts i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst skapar ett bindande avtal mellan parterna. Ett anbud som inte uppfyller formkraven och godkännande på ett sådant anbud binder inte parterna så att de skulle kunna förpliktas till att genomföra affären, förlora handpenningen eller betala avtalsvite. Ofta läggs i föravtalet till en klausul om avtalsvite där man fastställer det belopp som den part som frånträder affären måste betala till den andra parten.

Du kan utan kostnader dra tillbaka din bolåneansökan.
Du kan be om en offert på ett räntetak i tjänsten op.fi. Efter det sänder vi en offert till dig som du kan ta del av. Du kan också boka tid för ett möte via tjänsten op.fi eller på numret 0100 0500.

Läs mer om räntetak

Till följd av den allmänna osäkerhet som krigssituationen har förorsakat kan bostadshandeln bromsas upp, om en del av bostadsköparna och -säljarna överväger sina bostadsaffärer längre än vanligt. Den allmänna osäkerheten kan också stävja priskonkurrensen och därmed dämpa stegringen av bostadspriserna.

Några långvarigare följder för bostadsmarknaden har kriget sannolikt inte, förutsatt att det inte drar ut på tiden och sprider sig utanför Ukraina. Kriget har lett till en situation som kunde jämföras med början på coronapandemin, då bostadshandeln bromsades upp men återhämtade sig snabbt, när osäkerheten kring situationen skingrades.

Kriget har lett till en situation som kan jämföras med början på coronapandemin, då bostadshandeln bromsades upp men återhämtade sig snabbt. Krigssituationen kan emellertid skapa ett höjningstryck på bland annat energipriserna och därmed leda till inflation. Kostnaderna för boende och bensin kommer att märkas i konsumenternas vardag. I synnerhet de konsumenter som har oljeeldning och kör mycket bil kommer säkert att känna av prisstegringarna i sin vardag.

Finland är emellertid endast begränsat beroende av energi som importeras direkt från Ryssland. En mer betydelsefull direkt inverkan på Finlands ekonomi kan komma från de ekonomiska sanktionerna, i fråga om vilka man har diskuterat en isolering av Ryssland och ryska banker från penningmarknaden i väst samt begränsningar av betalningsrörelsen, varvid även finländska företags export till Ryssland saktar av eller upphör. Det här innebär att företag som har mycket handel med Ryssland eller Ukraina eventuellt blir tvungna att anpassa sin verksamhet eller söka nya exportkunder på annat håll.

Osäkerheten och räntestegringarna till följd av kriget förutsätter att konsumenterna planerar sin ekonomi i ännu högre grad än tidigare. Det finns skäl att förbereda sig på överraskningar. Under coronatiden har både hushåll och företag samlat på sig förmögenhet, vilket ger ekonomiskt spelrum. Också under osäkra tider lönar det sig alltid att spara och placera, och försäkra sig om en kontinuerlig förmåga att återbetala lån.

OP Gruppen har tidigare uppskattat att Euriborräntan för 12 månader som ligger till grund för mångas bolån överstiger nollnivån under 2022 och stiger till en procent under 1–2 års tid. Vi ser fortfarande ett höjningstryck i räntorna när inflationen tvingar ECB att strama åt sin penningpolitik, men situationen i Ukraina avgör tidtabellen för åtstramningen.

Låntagarens risker hänger ofta ihop med förändringar i hens personliga liv eller världen runt omkring, vilka ofta är svåra att förutse. Under osäkra tider är det bra att planera den egna ekonomin så omsorgsfullt som möjligt. Att spara vid sidan av lånebetalningen hjälper dig att förbereda dig inför framtiden och ger spelrum i händelse av överraskande utgifter.

Ett räntetak skyddar bolånet mot räntestegringar och håller lånekostnaderna skäliga och räntenivån låg också i framtiden.

I händelse av överraskande livssituationer som till exempel arbetslöshet är det möjligt att säkerställa betalningsförmågan med hjälp av ett återbetalningsskydd för kredit.

När man fattar beslut om att köpa en bostad ska man också under osäkra tider koncentrera sig på i synnerhet två saker: tillsammans med bankens låneförhandlare försäkra sig om sin ekonomiska situation och med hjälp av en sakkunnig fastighetsmäklare om den nuvarande bostadens försäljningspotential. Man får då mer information om i vilken riktning låneräntorna och bostadspriserna håller på att utvecklas, så att man kan försäkra sig om att man inte gör förhastade beslut vid köp av en ny bostad.

En egen bostad utgör hörnstenen för vår förmögenhet och innebär ett stort ekonomiskt beslut som alltid ska övervägas noggrant i alla situationer.

 

Reseförsäkringar

 

Krig pågår i Ukraina och utrikesministeriet i Finland uppmanar till att undvika resor till Ukraina (25.1.2022), Ryssland (27.2.2022), Moldova (27.2.2022) och Vitryssland (28.2.2022). Dessutom uppmanar utrikesministeriet i Finland till att omedelbart ta sig ur i Ukraina 11.2.2022 och Ryssland, gränszonen mellan Ryssland och Ukraina i områdena Belgorod, Voronezhi och Rostov (området Luhanski i Ukraina samt Donetski) 27.2.2022.

På den här sidan finns information om vad försäkringarna ersätter när det gäller kriget i Ukraina. För övriga skadesituationer finns anvisningar i Pohjola Skadehjälpen.

Pohjola Försäkring efterföljer de internationella sanktionerna som kan medföra begränsningar i utbetalningen av ersättningar eller beviljande av försäkringar.

Mera information om läget i Ukraina finns på utrikesministeriets webbsida 

 

Om du rest till Ukraina, Ryssland, Moldova och Vitryssland innan utrikesministeriet i Finland gett en rekommendation om att undvika resor till landet eller att ta sig ur landet, gäller reseförsäkringen vid skada till följd av krig i 10 dygn efter att rekommendationen getts.

Om du reser till dessa länder efter att utrikesministeriet gett en rekommendation om att undvika resor till landet eller rekommenderar att ta sig ur landet, ersätter resenärförsäkringen inte skador till följd av kriget. Om du var i landet när utrikesministeriet i Finland gav en rekommendation och beslutade att stanna kvar efter nämnda 10 dygn, ersätter resenärförsäkringen inte skador till följd av kriget.

Om din försäkring har ett avgiftsbelagt riskområdestillägg, ersätter försäkringen också skador till följd av kriget i Ukraina, Ryssland, Moldova och Vitryssland. Om du som försäkrad själv deltar i kriget eller i en väpnad konflikt, ersätts aldrig skador till följd av detta. Skador till följd av kärnkraftsolycka ersätts inte.

Reseförsäkringen ersätter normalt olyckor och sjukdom om dessa inträffat under resa i riskområde och beror på annat än kriget.

Skadejour

Var beredd på att betala sjukvårdskostnaderna själv då du reser i Ryssland och ansök om ersättning i efterhand i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Skadejour vid resor ger stöd till exempel i val av tillförlitlig läkare eller sjukhus.

Skadejour vid resor har för tillfället ytterst begränsade tjänster i Ukraina. Hjälp kan eventuellt fås via grannländer.

Skadejour vid resor 24/7 för insjuknande och olycksfall utomlands +358 10 253 0011.

I nuläget kan krisskyddet i Pohjola Resenärförsäkringen ersätta avbokade resor till Ukraina, Ryssland eller Vitryssland, eftersom krig nu förs i dessa länder.
 
Du kan få ersättning för avbokade resor om
  • du bokat en resa till Ukraina eller Ryssland eller Vitryssland innan kriget bröt ut den 24 februari 2022.
  • Resenärens krisskydd gällde innan kriget bröt ut i resmålet.
  • När du avbokar en resa inom mindre än 60 dygn till det att resan börjar och händelsen kan förväntas ha en negativ inverkan på resmålet vid den planerade tidpunkten för resans början.
  • När en resa avbokas har utrikesministeriet i Finland beaktat krigsläget och rekommenderar att på grund av kriget undvika resor till resmålet. Utrikesministeriet i Finland uppmanar att tills vidare undvika resor till Ukraina 25.1.2022, Ryssland 27.2.2022 och Vitryssland 28.2.2022.
I kortet OP-Visa Platinum ingår ett separat avbokningsskydd. Skyddet mot avbokning av resa ersätter kostnader för avbokning av en utrikesresa oberoende av orsaken till avbokningen, då resan har köpts med kortets credit-egenskap.
 
Kostnaderna för avbokning ersätts endast till den del du inte har rätt till ersättning eller återbetalning av researrangören eller flygbolaget.
 
Resenärförsäkringen som utgått ur försäljning och Pohjola Tidsbestämd resenärförsäkring ersätter inte resor som avbokats på grund av kriget.
Resenärens krisskydd i Pohjola Resenärförsäkringen ersätter evakuering från resmålet till Finland till följd av kriget. Företagets Reseskydd Evakueringsskydd ersätter evakuering till hemlandet eller kommenderingslandet till följd av kriget.
 
I nuläget kan evakueringskostnader ersättas från Ukraina och Ryssland till Belgorod, Voronezhi och Rostov vid Rysslands och Ukrainas gränszoner (områdena mot Luhanski i Ukraina samt Donetski). Evakueringskostnader som ersätts är skäliga och nödvändiga extra rese- och logikostnader som beror på återresan till Finland.
 
Du kan få ersättning för evakueringskostnader om
  • din resa börjat innan kriget bröt ut i resmålet 24.2.2022;
  • din resa började innan utrikesministeriet i Finland rekommenderade att undvika resor till resmålet.
  • utrikesministeriet i Finland rekommenderar att du tar dig bort från resmålet
Resenärförsäkringen som utgått ur försäljning och Pohjola Tidsbestämd resenärförsäkring ersätter inte evakuering till följd av krig i resmålet.

I Pohjola Resenärförsäkring eller Företagets Reseskydd kan ingå skydd som ersätter väntan på resa eller försening på resa. Om du försenar dig från resan eller blir tvungen att vänta på resan till följd av att ett allmänt fortskaffningsmedel som du har tänkt anlita fördröjs på grund av en myndighetsåtgärd, till exempel att myndigheter stänger en flygplats, kan du eventuellt få ersättning.

Om du till följd av kriget försenar sig på resan eller väntar på att kunna resa i Ukraina, Ryssland, Moldavien och Vitryssland, ersätter en resenärförsäkring utan riskområdestillägg inte skadan.

Om resan avbokades av en annan anledning än kriget i resmålet, ersätts inte den avbokade resan.

För kostnader som uppkommit på grund av att researrangören avbokat resan kan du kontakta researrangören eller tjänsteleverantören. Försäkringen ersätter inte en resa som researrangören avbokat.

 

Fordonsförsäkringar


 

Trafikförsäkring

Beviljade green card är giltiga enligt den angivna tiden på kortet. Beviljade trafikförsäkringar och kaskoförsäkringar gäller enligt villkoren. Det är möjligt att betalning av skadeersättningar till Ryssland och Vitryssland försvåras eller hindras på grund av sanktionerna.

Kaskoförsäkring

De kaskoförsäkringar som Pohjola Försäkring beviljat gäller som normalt i Europeiska länder (inklusive Ryssland och Ukraina) och i green card-länder utanför Europa.

Kaskoförsäkringen har ett så kallat krigsvillkor, enligt vilken skada till följd av krigsåtgärder inte ersätts (till exempel skador på bilen i en missilattack), men normala trafik- och kaskoskador i krigsområde ersätts.

Bilskadejour

Bilskadejouren fungerar i Ryssland i begränsad utsträckning genom lokala partners till Falck. Om en skada inträffar får du ytterligare information och mer detaljerade anvisningar genom att ringa bilskadejouren. Var beredd på att betala bogseringskostnaderna själv till den lokala leverantören av bogseringstjänst och ansök om ersättning i efterhand i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Bilskadejouren kan tyvärr inte för tillfället erbjuda hjälp i Ukraina.

Bilskadejouren 24/7 hjälper med fordonsskador i hemlandet och utomlands +358 10 253 0012.

 

Egendomsförsäkringar


 
Enligt de allmänna avtalsvillkoren i försäkringsavtalet ersätts inte företagens skador till följd av kriget ur försäkringen. Till exempel om företagets egendom antingen skadas till följd av en krigsåtgärd eller blir kvar i krigsområdet.

I de gemensamma bestämmelserna i villkoren för hemförsäkringarna och andra egendomsförsäkringar för privatkunder konstateras att försäkringarna inte ersätter skador som förorsakats av krig eller väpnad konflikt.

 

Sanktioner


 

Sanktioner är ett påtryckningsmedel i anslutning till internationell utrikes- och säkerhetspolitik. De innebär begränsande åtgärder som riktas mot vissa stater, personer, organisationer och grupper.

Sanktioner ställs till exempel av FN:s säkerhetsråd och EU samt USA.

Läs mer om internationella sanktioner

 

Sanktionslistorna är offentligt tillgängliga för alla på olika myndigheters webbplatser

Ytterligare information om sanktioner som binder Finland finns på Utrikesministeriets webbplats

Till exempel uppgifterna om personer som finns på listan Specially Designated Nationals (“SDN-listan”) är offentligt tillgängliga på Office of Foreign Assets Controls (“OFAC”) webbplats. OFAC lyder under Förenta staternas finansministerium.

Läs mer

Bankerna har många förpliktelser som följer av lagstiftningen, myndigheternas krav eller bankernas egna riktlinjer för riskhantering. I synnerhet måste bankerna se till att ärendena kan skötas tryggt.

Verksamheten på finansmarknaden är internationell och förutsätter i praktiken att man i Finland också beaktar sanktioner som ställts av vissa andra länder.

Banken gör alltid en helhetsbedömning av kundrelationen baserat på den information som den har om kundrelationen i fråga. För att öppna en kundrelation måste banken känna sin kund på det sätt som lagen kräver. Om kraven som gäller kundkännedom inte kan uppfyllas, förbjuder lagen etableringen av kundrelationen.
Personer som är lagligen bosatta inom EES-området har rätt till grundläggande banktjänster. Tillhandahållandet av tjänsterna kan dock förhindras om banken inte kan uppfylla de förpliktelser den ålagts.
När det gäller en ny försäkringstagare och den som ska försäkras ska nu listan med sanktioner kontrolleras. Innan en person kan godkännas som försäkringstagare och tjänsten tillhandahållas ska försäkringsbolaget se till att person inte finns med på de sanktionslistor som OP Gruppen efterföljer.
Ur perspektivet utbetalning av ersättningar har försäkringsbolaget ingen skyldighet att betala ut skadeersättning, om betalningen strider mot de sanktioner som OP Gruppen efterföljer.