Sääntömuutos OP-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 22.10.2021 päättänyt muuttaa allamainittujen sijoitusrahastojen sääntöjä. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2022.

Näille  rahastoille muutetaan tuottosidonnaiset palkkiot vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Samas-sa yhteydessä tuottosidonnaisten palkkioiden ehdot yhtenäistetään lukuun ottamatta vertailuindeksiä ja tuottosidonnaisen palkkion määräytymisprosenttia. Tuottosidonnainen palkkio on kuvattu rahaston sääntöjen 3 §:n kohdassa Arvonlaskenta.

Muutos koskee seuraavia rahastoja: OP-Alternative Portfolio-, R2 Crystal- ja OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto ja OP-Latinalainen Amerikka- sijoitusrahasto.

Rahaston uudet säännöt on alla.