OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,82 e (2016), 3,28 e (2017), 1,92 e (2018), 2,60 e (2019), 2,29 e (2020).

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. 

OP-Metsänomistaja on kiinni merkinnöiltä 1.10–31.12.2020. Rahastoon voi tehdä taas merkintöjä 1.1.2021 alkaen. Seuraavat merkinnät vahvistetaan 31.3.2020.  

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja Q2/2020

Rahastolla oli metsää 88 226 hehtaaria vuoden 2020 toisen kvartaalin lopussa. Metsien määrä nousi 3 864 hehtaarialla rahaston ostaessa 50 uutta tilaa. Kaikkiaan rahastolla oli kesäkuun lopussa 700 metsätilaa eri puolilla Suomea. Metsäsijoitusten lisäksi rahasto jatkoi sijoituksia Metsäliiton osuuspääomaan. Sijoitusten määrää nousi 5,8 MEUR.

Koronapandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia rahaston toimintaan. Pandemian alkaessa metsäkiinteistömarkkinoilla oli havaittavissa hetkellistä epävarmuutta metsätilojen myyjien keskuudessa. Päätöksiä tilojen myyntiin laittamisesta siirrettiin. Myös tilojen ostajien keskuudessa oli epävarmuutta pandemian vaikutuksesta metsätilojen hintakehitykseen. Toukokuun aikana tilojen tarjonta alkoi vilkastua ja metsätilojen hinnoissa palattiin pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen.

Myöskään puumarkkinoilla koronapandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia puun kysyntään tai puun hintaan. Paras kysyntätilanne on ollut kesäkorjuukelpoisilla harvennusleimikoilla.

Rahasto allekirjoitti kuusi uutta tuulivoiman rakentamisen mahdollistavaa varaussopimusta neljän eri tuulivoimayhtiön kanssa 2020 Q2:lla.  Tämä merkitsee alustavan suunnitelman mukaan 55 tuulivoimalan rakentamista rahaston maille. Kaikkiaan rahastolla on kymmenen varaussopimusta, jotka mahdollistavat yli 100 tuulivoimalan rakentamisen. Mikäli varaussopimukset johtavat tuulivoiman rakentamiseen, se vaikuttaa positiivisesti rahaston tulevaan tuottoon.

Rahaston tuotto oli vuoden 2020 Q2:lla 0,82 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 0,89 prosenttia). Rahasto-osuuden arvo nousi 128,18 euroon osuudelta (OP-Metsänomistaja II B osuus 128,57 euroa). Alkuvuoden 2020 tuotoksi muodostui 1,02 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 1,19 prosenttia).

Rahastossa pyritään kehittämään jatkuvasti toimintaa siten, että sijoittaminen olisi aikaisempaa vastuullisempaa. Rahastossa suunnitellaan ohjelmaa, jossa rahastolle luodaan tavoitteet soiden ennallistamiselle, joutomaiden metsittämiselle ja metsien lannoittamiselle. Ohjelmalla tavoitellaan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Rahaston tekemän seurannan mukaan toisella kvartaalilla ostettujen tilojen puuston kasvuun perustuva laskennallinen hiilensidonta oli 16 700 tn CO2/v.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

OP-Metsänomistajan vastuullisuustyöstä:

Hiilensidonta

 • Hallinnoimamme metsäomaisuus toimi hiilinieluna vuonna 2019. Metsien toimiminen hiilinieluina toteutuu silloin, kun hakkuissa syntyvä poistuma on vuotuista kasvua pienempi. Puuvarat kasvoivat ja hiilensidonta tehostui vuotuisen kasvun ollessa hakkuita suurempi.
 • Tehdessämme uudishakkuuta, hakkuualat viljellään sopivalla puulajilla ja taimikonhoidot toteutetaan hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti. Hiilensidonnan näkökulmasta oikea-aikaiset hakkuut ja hoitotyöt ovat puuston kasvun kannalta olennaisia.

Ympäristösertifiointi

 • Metsänhoidon vastuullisuudesta kertoo myös metsien sertifiointi. Kaikki metsät ovat sertifioitu PEFC-sertifikaatilla ja noin 40 % FSC-sertifikaatilla. FSC-sertifiointi edellyttää esimerkiksi sitä, että 5 % sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle. OP-Metsänomistaja-rahaston metsistä n. 1600 ha on suojeltu.

Uusiutuva energiatuotanto

 • Uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tekijä. OP-Metsänomistaja on mukana tuulivoimahankkeissa ja vuonna 2019 on käynnistetty neljä hanketta tuulivoimapuiston rakentamiseksi rahaston maille, ja uusien kohteiden kartoitusta tehdään edelleen.

Sosiaalinen vastuu

 • OP-Metsänomistaja kantaa myös sosiaalista vastuuta. Metsästys on haja-asutusalueella tärkeä yhteisöllisyyttä lisäävä harrastusmuoto. Haluamme olla tukemassa tätä, ja solmimme metsästysseurojen kanssa metsästysvuokrasopimuksia rahaston metsätiloille. Vuonna 2019 uusia sopimuksia tehtiin 112 kpl.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
283 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
131,77 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +2,80 % +3,64 % +8,63 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +7,44 % +3,85 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 6,76 % 1,35 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.