Kallelse till ordinarie andelsstämma

Ägarkunderna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma torsdagen den 20 maj 2021 kl. 09:00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Ärenden

Vid andelsstämman behandlas de ärenden som anges i 14 § i stadgarna samt val av två ledamöter till nomineringskommittén och styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att det för år 2020 betalas 3,25 % ränta på avkastningsandelarna. Räntan betalas i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation tidigast i oktober 2021 under förutsättning av att styrelsen har konstaterat att förutsättningarna för räntebetalningarna uppfylls.

Nomineringskommittén föreslår oförändrade arvoden: Förvaltningsrådets ordförande 7 700 €/år och förvaltningsrådets övriga ledamöter 280 €/möte, samtliga jämte resekostnadsersättning. Revisorerna föreslås få arvode enligt räkning.

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådet ska bestå av 15 ledamöter och att förvaltningsrådets ledamöter Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Jonny Karlström, Lena Klingberg och Dick Sirén omväljs för en mandatperiod om tre år. Vice ordförande Tom Björkman avgår på egen begäran från sitt uppdrag i förvaltningsrådet. Det föreslås att fyllnadsval förrättas och att Annina Berglund väljs för en mandatperiod som utgår vid ordinarie andelsstämman 2023. Mandattiden fortgår till ordinarie andelsstämman 2022 för förvaltningsrådets ledamöter Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson och till ordinarie andelsstämman 2023 för förvaltningsrådets ledamöter Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund. En ägarkund har rätt att föreslå val av andra ledamöter till förvaltningsrådet. Sådant förslag bör lämnas till bankens kontor, Köpmansgatan 2, Mariehamn och vara banken till handa senast 12 maj 2021 kl. 16:15.

Styrelsen föreslår att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy väljs till ordinarie revisor med CGR Lauri Kallaskari som huvudansvarig revisor. Ingen revisorssuppleant föreslås bli vald.

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av stadgarna är:

  • 13 §: Styrelsen kan besluta att andelsstämman hålls på annan ort än hemorten inom bankens verksamhetsområde. Styrelsen kan besluta att deltagande i andelsstämman kräver förhandsanmälan. Deltagande i andelsstämman med hjälp av datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel förutsätter alltid förhandsanmälan inom den tid som styrelsen bestämmer. Vid poströstning ska ägarkund vara medlem senast vid den tidpunkt före röstningen börjar som styrelsen bestämmer samt på dagen för andelsstämman.
  • 15 §: Tillägg görs om uppgifter som ska framgå av kallelse till andelsstämma.
  • 16 §: Begränsningen att den som varit styrelseledamot inte under fem år från uppdragets upphörande får vara ledamot i förvaltningsrådet slopas.
  • I övrigt görs tekniska ändringar i stadgarna. I 7 och 9 §§ erinras om bankens skyldighet att iaktta kapitaltäckningsregleringen vid återbetalning av insatser.

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till ändring av stadgarna publiceras på bankens webbsida www.op.fi/aland.

Åtgärder med anledning av coronapandemin

Personer som har luftvägsinfektioner bör inte delta i andelsstämman. Banken rekommenderar att ägarkunderna företräds av ombud för att minska antalet närvarande.  Deltagarna uppmanas hålla avstånd, att använda munskydd och att följa de säkerhetsanvisningar som finns på platsen.

Ingen servering.

Deltagande

Rätt att delta i andelsstämman har den som är ägarkund vid tidpunkten för andelsstämman.

Ett ombud får med avvikelse från stadgarna företräda högst tre ägarkunder i enlighet med lag 677/2020 (undantagslagen). Ett ombud kan enligt undantagslagen företräda högst 1/10 av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid andelsstämman.

De personer som avser delta i andelsstämman ombeds anmäla sig för att underlätta de praktiska förberedelserna på telefon 040 8653 929 eller e-post andelsbanken.for.aland@op.fi.

Mariehamn 19 april 2021

Styrelsen.