Etelä-Karjalan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-31.12.2020

Koronapandemia koetteli maailmantaloutta pahoin vuonna 2020. Kevään jyrkän pudotuksen jälkeen talous alkoi toipua kesällä, mutta pandemian toisen aallon seurauksena elpyminen hidastui vuoden lopulla uudelleen. Talous kuitenkin kärsi tartuntojen lisääntymisestä huomattavasti vähemmän kuin keväällä.
 
Rahoitusmarkkinat toipuivat keskuspankkien tuella nopeasti kevään kriisistä. Osakekurssit ovat nousseet rokotusten ja talouspoliittisen elvytyksen tuoman optimismin myötä. Elvyttävä talouspolitiikka ja odotukset talouden elpymisestä hei-jastuivat vuoden lopulla laajalti myös muihin sijoituksiin. Euroopan keskuspankki pidensi elvyttäviä rahapoliittisia toimiaan joulukuussa, samalla korostaen, että ohjauskorot säilyvät pitkään matalina. Markkinakorot ovat säilyneet kauttaaltaan matalina.
 
Koronapandemia ei ole koetellut Suomea yhtä paljon kuin muuta Eurooppaa. Euroaluetta maltillisemman notkahduksen jälkeen talous kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä muun euroalueen tavoin. Talouden elpyminen hidastui, mutta ei täysin pysähtynyt vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
 
Taantuma on koetellut taloutta epätasaisesti. Vaikeudet ovat kohdistuneet osaan koronapandemiasta kärsivistä aloista, kuten matkailu- ja ravintolapalveluihin. Muutoin kotitalouksien ja yritysten taloudellinen tilanne oli loppuvuonna laajalti hyvä. Asuntomarkkinat piristyivät loppuvuonna ja pandemian aiheuttama notkahdus jäi lyhyeksi.
 

Pankin liikevoitto laski kulujen kasvaessa

Pankin liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa. Korkokate vahvistui edellisvuodesta, mutta palkkiotuottoja kertyi hieman edellisvuotta vähemmän. Palkkiotuottojen laskuun vaikutti henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusten myynnin siirtyminen takaisin Pohjola Vakuutukselle. Varsinkin varallisuudenhoidon palkkiotuotot kehittyivät vuoden aikana hyvin. Korkokate vahvistui luottokannan kasvun sekä varainhankinnan kustannusten laskun ansiosta, vaikka markkinoiden korkotaso pysyi negatiivisena. Kuluja kasvattivat poistot kiinteistöistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaukset. 
 

Pankki jakoi ennätysmäärän bonuksia asiakkailleen

Etelä-Karjalan Osuuspankki jakoi omistaja-asiakkailleen vuoden 2020 aikana yli 6 miljoonaa euroa bonuksia. Luotto- ja talletuskannan ja asiakasvarojen vahva kehitys mahdollisti bonusten ennätysmäärän.
 

Vuoden 2019 tuotto-osuuksien korkojen maksu

Etelä-Karjalan Osuuspankki on noudattanut Euroopan keskuspankin suositusta lykkäämällä vuoden 2019 tuotto-osuuksien koronmaksua vuoden 2020 aikana. Tuotto-osuuksien korot pystyttiin EKP:n päivitetyn suosituksen mukaisesti maksamaan 8.2.2021. 
 

Vakavaraisuus edelleen vahva

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 40,5 prosenttia. Luottolaitoslain pankeille asettama ydinvakavaraisuuden minimivaatimus on 10,5 prosenttia. Pankin vahva vakavaraisuus tuo turvaa asiakkaillemme ja mahdollistaa toimialu-eemme merkittävienkin hankkeiden rahoittamisen. Omat varat kasvoivat 336 miljoonaan euroon. 
 

Asiakasvarat jatkoivat kasvuaan

Asiakasvarat kasvoivat tilikauden aikana vahvasti, 6,2 prosenttia. Kasvua kertyi varsinkin talletuksista ja asiakkaiden rahastosijoituksista. Poikkeuksellinen ja epävarmuuden värittämä vuosi ei vaikuttanut asiakkaidemme sijoittamishaluihin ja rahastosijoitukset nousivatkin jopa 18,6 %. 
 

Uudet luotot ja luottokannan kasvu

Uusia henkilö- ja yritysluottoja myönnettiin vuoden aikana 321 miljoonaa euroa, joista uusien yritysluottojen osuus oli 134 miljoonaa euroa. Yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 6 prosenttia, 539 miljoonaan euroon.
 
Uusia asuntoluottoja myönnettiin noin 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Uuden asuntolainan nostajista jo jo-ka kolmas suojasi luottonsa koronnousulta. Yhä useampi asiakas haluaa suojata myös niin sanotun vanhan asuntolainan-sa.
 
Pankin asuntoluottokanta kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna luottokysynnän piristyessä. Matala korkotaso on kannustanut asiakkaitamme hankkimaan omistusasuntoja.
 
Luottokanta vuoden lopussa oli 1 479 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,7 prosenttia. 
 

Asuntokauppa kävi lähes entiseen tapaan

Etelä-Karjalassa asuntokauppojen kokonaismäärissä kauppakappaleet vuonna 2020 laskivat vain hieman verrattuna vuoteen 2019 ja lasku jäi 2,9 % tasolle. Kevään 2020 koronatilanteen alkamisen jälkeen, jolloin asuntokauppakappaleet hetkellisesti laskivat, kävi asuntokauppa vireänä kesän ja syksyn ajan. Vuonna 2020 loma-asunnot kiinnostivat ja kauppamäärät kasvoivat Etelä-Karjalassa huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Omakotitalojen kauppamäärät pysyivät liki samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja rivitalojen kauppamäärät olivat myös kasvussa vuonna 2020. Alkuvuonna 2021 on Etelä-Karjalassa asuntomarkkinoilla näkyvissä sama tilanne kuin valtakunnallisestikin. Myytäviä kohteita on markkinoilla yli 20 % vähemmän tällä hetkellä kuin alkuvuodesta 2020.
 

Parikkalan ja Simpeleen osuuspankit sulautuivat Etelä-Karjalan Osuuspankkiin

Syyskuussa Etelä-Karjalan Osuuspankki yhdisti voimansa Parikkalan Osuuspankin ja Simpeleen Osuuspankin kanssa. Sulautuminen toteutui 1.9.2020 ja sujui ongelmitta. Parikkalan ja Simpeleen konttoreista saa jatkossakin pankkipalveluita tutuilta toimihenkilöiltä. Pankinjohtaja Niina Viljakainen vastaa uusien konttoreiden ja alueen yritysasiakkaiden palve-luista.
 

Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja Häme-Kaakon alueella 81 miljoonaa euroa vuonna 2020

Korvaukset jakautuvat 58 % henkilöasiakkaille ja 42 % yritysasiakkaille. Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyi-vät erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset ja sääilmiöt kuten leuto talvi. Liikennevahinkoja korvattiin Häme-Kaakon alueella yli 30 miljoonaa euroa. 
 
Koronaviruspandemia lisäsi kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin. Häme-Kaakon alueella henkivakuutusten myynti kasvoi yhteensä 11 prosenttia ja valtakunnallisesti lähes 20 % erityisesti verkkomyynnin kasvun myötä. 
 
Maksuaikajoustot tukivat asiakkaitamme korona-aikana. Annoimme asiakkaille pyydettäessä korotonta maksuaikaa 1.4.-30.9. välisenä aikana. Tänä aikana maksuaikaa sai 13 300 henkilöasiakasta ja 7 300 yritysasiakasta.
 

Vastuullisuus lähtee OP:n perustehtävästä ja arvoista

Vastuullisuus on tiivis osa OP Etelä-Karjalan liiketoimintaa ja strategiaa. Asiakasomisteisena pankkina meillä on liike-toiminnallisten tehtävien lisäksi yhteisöllinen rooli, jossa kannamme vastuuta niin omistaja-asiakkaistamme kuin laa-jemmin paikallisyhteisöistä ja maakunnastamme. 
 
Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Sen mukaisesti olemme aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Tämä näkyy konkreettisina tekoina mm. siten, että tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia, suomalaista koulutusta ja osaamista.
 
Saimaan alueen elinvoimaisuuden ja matkailun edistäminen 
Lappeenrannan lentokentän ja Lappeenrannan kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen tavoitteena on tuoda alueen yritysten palvelut aiempaa sujuvammin matkailijoiden saataville ja auttaa eteläkarjalaisia yrityksiä menestymään entistä paremmin Lakeland Experiences -hankkeen avulla.
 
Tuemme Hiitolanjoen ennallistamishanketta
Etelä-Karjalan Rautjärvellä sijaitsevassa Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja täysin luonnonvarainen järvilohikanta. Hiitolanjoki tulee vapautumaan vaelluskalojen kulkureitiksi ja lisääntymisalueeksi, kun kolme uutta koskea vapautuu voimantuotannosta. Olemme tukeneet hanketta 180 000 €:lla. 
 
20 000 euron tuki Sapuskajelppiin Imatralla
Yhteistyössä Imatran Seudun Yrittäjien kanssa toteutetun Sapuskajelpin avulla perheille, joille korona on aiheuttanut ta-loudellisia vaikeuksia, lahjoitettiin 50 euron lahjakortteja ruokakauppoihin vuoden 2020 aikana.
 
Kesäduuni OP Etelä-Karjalan piikkiin
Tuimme nuorten työllistymistä kesäksi 2020, jolloin OP Etelä-Karjalan kesätyösetelin avulla työllistyi 120 nuorta. Tämä kuului osana Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien, sekä Ruokolahden kunnan kanssa tekemäämme yhteistyötä, jolla voidaan työllistää satoja nuoria kesätöihin.
 
Jatkamme nuorten työllistymisen tukemista kesällä 2021 jakamalla kesätyöseteleitä 140:lle 15-17-vuotiaalle nuorelle Imatralla, Lappeenrannassa, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Taipalsaarella. 
 
Tukea nuorten harrastustoimintaan
Vuonna 2020 tuimme 30 000 eurolla eteläkarjalaisia yhdistyksiä/seuroja, jotka tarjoavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Seuroille annettavien tukien kautta mahdollistamme 10 000 lapsen ja nuoren harrastustoimintaa Etelä-Karjalassa. Tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa myös vuonna 2021.
 
Lapset liikkumaan
Hippo-hiihdoissa ja Hippo-yleisurheilukisoissa tarjoamme vuosittain liikunnan iloa noin 1500:lle alle 13-vuotiaalle lapselle, tapahtumissa mukana myös lasten vanhemmat ja isovanhempia.
 
Vuonna 2020 järjestimme omatoimiset Hippo-yleisurheilukisat ilahduttamaan lapsiperheitä.
 
Reppu joka selkään
HOPE ry ja OP Etelä-Karjala keräsivät kolmatta kertaa yhteistyössä heinäkuun 2020 ajan koulureppuja, jotka lahjoitettiin vähävaraisten perheiden koulutietä aloittaville lapsille Lappeenrannassa ja Imatralla. 
 
Kaupunkipyörät puhtaamman ympäristön puolesta
Tarjosimme asukkaille, turisteille ja opiskelijoille keväästä syksyyn 2020 mahdollisuuden liikkua kaupunkipyörillä Lappeenrannassa sekä Imatralla ja näin vähentää autoilun tarvetta.