Kutsu Lehtimäen Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.04.2022 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvos-ton lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Hallitus arvioi en-nen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimi-tusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle:

  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.200 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous.
  • hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:

  • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallin-toneuvostossa tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuorossa 4 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 jäsentä.
  • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Ville Kari, Sami Lipo ja Heli Åttman sekä uutena jäsenenä Eija Vainionpää.
  • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Anni Pihlaja-Kuhna.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.

9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastet-tavaan tarkoitukseen:

  • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 07.04.2022 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi /lehtimaki.

Lehtimäellä 07.04.2022

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus