Ilmoitus Orimattilan Osuuspankin jäsenille – Edustajiston kokous 28.4.2021

Orimattilan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 28.4.2021 klo 18.00 Orimattilan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Orimattilan Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Orimattilan Osuuspankin hallitus on 4.2.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 21.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

13 § Edustajiston kokoukset

  • poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
  • lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
  • lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
  • lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.

15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille

  • tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista

16 § Hallintoneuvosto

  • poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

  • poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

  • tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.

Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa. 

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 19.3.2021 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Erkontie 11, Orimattila. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/orimattila.

Orimattilassa, 17. päivänä maaliskuuta 2021

ORIMATTILAN OSUUSPANKKI
Hallitus