Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

 

Simpeleen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pide-tään maanantaina 18. toukokuuta 2020 klo 18.00 alkaen Simpeleen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele (käynti takaoven kautta alakertaan).

Erityisesti omistaja-asiakkaiden huomioon otettavaksi:

Kokous pidetään, mikäli se on mahdollista kokousaikaan voimassa olevien kokoontumisrajoitusten puit-teissa. Kokous voidaan peruuttaa, mikäli kokoukseen osallistuu enemmän omistaja-asiakkaita kuin ko-koontumisrajoitusten ja käytettävissä olevien tilojen puitteissa on mahdollista. Yhteisölainsäädäntöjä kos-kevan poikkeuslain (HE 45/2020) johdosta lisäksi ilmoitetaan:

- Pankin hallituksen päätöksellä kokoukseen on mahdollista osallistua vain sellaisen omistaja-asiakkaan, joka on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.5.2020 klo 15.00 mennessä joko sähköpostilla simpeleen@op.fi tai puhelimitse 0400 – 177 519. 

- Sanotun lain nojalla omistaja-asiakasta voi kokouksessa edustaa asiamies. Asiamies voi edustaa enintään kolmea omistaja-asiakasta. 

Lisäksi hallitus esittää toiveen, että kokoukseen osallistuvat omistaja-asiakkaan ottavat ennen kokousta yhteyttä toimitusjohtaja Asko Imppolaan p. 0400-177519 koronaviruksen leviämisen estämistä tarkoit-tavien käytännön toimien tehokkaaksi toteuttamiseksi. 

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvos-ton lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta;

  • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimi-tusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2020; 

Nimitysvaliokunta esittää, että:

  • hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 310,16 euroa kuukaudessa. Hallintoneu-voston puheenjohtajan kuukausipalkkio on eläkettä kerryttävää tuloa ja vakuutetaan OP-Ryhmän käyttämässä eläkevakuutusyhteisössä; 
  • hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 185,49 eu-roa. Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta pankin taikka OP Ryhmän järjestämiin kokous-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin kultakin alkavalta vuorokaudelta;
  • hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajan ja jäsenten matkakulut ja kulukorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien ylimpien verovapaiden korvausperusteiden mukaisesti.

Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon; 

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 21 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää, että erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon valitaan uudelleen:

  • Ari Nenonen, s. 1959, paperimies, hallintoneuvoston jäsen v:sta 2001,
  • Jouni Nokelainen, s. 1963, sähköurakoitsija, hallintoneuvoston jäsen v:sta 2005,
  • Pirjo Rautio, s. 1963, toimistonhoitaja, hallintoneuvoston jäsen v:sta 2008, sekä
  • Mirja Räty, s. 1957, fysioterapeutti, hallintoneuvoston jäsen v:sta 2014.

7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja;

  • Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan;

9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen;

  • Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan antamaan tilikautena 2020 yhteensä enintään 30.000 euron suuruisia lahjoituksia yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.  

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 7.5.2020 alkaen pankin konttoris-sa sekä pankin internetsivuilla www.op.fi /simpele.

Rautjärvellä 7. toukokuuta 2020

SIMPELEEN OSUUSPANKKI

Hallitus