OP Turun Seudun alkuvuoden 2020 tuloskatsaus

Koronakriisin vaikutukset toimialueella toistaiseksi pelättyä pienemmät

-OP Turun Seudun asema pysyi vahvana

 

Toimintaympäristö turbulenssissa

Koronaviruspandemian aiheuttama talouskriisi kärjistyi toisella vuosineljänneksellä. Talouden sukellus oli syvin huhtikuussa, mutta alkoi kohentua jo touko–kesäkuussa rajoitusten lievennysten jälkeen. Asuntomarkkinoilla kauppamäärät vähenivät kriisin iskiessä jyrkästi, mutta tilanne koheni alkukesällä. Asuntojen hintoihin kriisi ei välittömästi juuri vaikuttanut.

-Kriisin vaikutukset eri toimialoilla eroavat merkittävästi toisistaan ja liiketoiminnan näkymät ovat edelleen monilta osin sumeat. Yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan toimintaansa hyvin nopeasti muuttuneissa olosuhteissa. Pankki on pyrkinyt tukemaan tätä myöntämällä lyhennysvapaita niin yritysten kuin henkilöasiakkaidenkin luottoihin, toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

 

OP Turun Seudun tammi-kesäkuu

Koronan vaikutukset pankkitoimintaan ovat toistaiseksi olleet verrattain maltilliset. Asuntoluottokannan 12 kuukauden kasvu tosin hidastui ja jäi 0,1 prosenttiin (12/2019 1,0 %). Yritysluottojen kysyntä oli edelleen vilkasta ja varsinaisten yritysluottojen kahdentoista kuukauden kannan kasvu oli 12,3 % (14,4 %). Sekä kotitalouksille että pk-yrityksille myönnettiin koronapandemiasta johtuen merkittävästi normaalia enemmän lyhennyslykkäyksiä. Maksuohjelmamuutoksista ei peritty erillistä maksua, sillä OP Ryhmä tarjosi taloudellista helpotusta niille asiakkailleen, joiden taloudenhoito vaikeutui koronakriisin vuoksi.

OP Turun Seudun talletuskasvu oli alkuvuonna ripeää. Niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden talletukset kasvoivat alkuvuoden aikana 5,8 %. Rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen kehitys oli alkuvuonna koronapandemian vuoksi vaihtelevaa. Omaisuusarvojen merkittävä lasku helmi-maaliskuussa supisti kantalukuja, mutta osakekurssien maaliskuussa alkanut nousu käänsi omaisuusarvot jälleen kasvuun. Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta vuoden 2020 alkupuolisko onkin ollut monella tavalla ainutlaatuinen. Omaisuusarvojen poikkeuksellisen jyrkkää laskua seurasi historiallisen nopea nousu.

-Sijoittajan näkökulmasta tärkeää on ollut toimia pitkäjänteisesti eikä hermoilla hankalassakaan tilanteessa. Toivottavasti olemme pystyneet olemaan asiakkaidemme tukena tässäkin asiassa riittävästi, sillä markkinamyllerrysten aikana asiakkaat kaipaavat erityisesti keskustelutukea asiantuntijoiden kanssa vallitsevasta tilanteesta, Saario painottaa.

Pankin liikevoitto oli alkuvuonna 24,9 Meuroa (26,1 Meur). Pankin liikevoitto sisälsi viime vuonna satunnaisia eriä noin 3,3 Meuroa, joten vertailukelpoisesti tarkasteltuna liikevoitto vahvistui 9 prosenttia. Liikevoittoa tukivat niin korkokatteen kuin palkkiotuottojenkin myönteinen kehitys. Korkokatteessa näkyvät erityisesti niin yritysluottokannan vahva kasvu kuin nousuun kääntyneet luottojen lainamarginaalit. Varsinaisia luottotappioita ennakoivien arvonalentumisten määrä pysytteli vielä alkuvuonna maltillisena ja edellisen vuoden tasolla, mutta niiden määrän ennakoidaan loppuvuoden aikana kääntyvän nykyistä selvempään kasvuun koronakriisin mahdollisesti aiheuttamien maksuvaikeuksien johdosta. Järjestämättömien saamisten määrä on kuitenkin toistaiseksi varsin pieni eli 1,55 % lainakannasta (1,47 % 12/2019).

OP Turun Seudun vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 17,56 prosenttia (18,83 prosenttia 12/2019). Heikennys johtuu oman pääoman vaateelta asuntoluottoja raskaampien yritysluottojen kannan voimakkaasta kasvusta sekä omaan pääomaan vaikuttaneista viranomaisvaatimusten muutoksista. Vakavaraisuus on kuitenkin vahvalla tasolla ja yli 7 %-yksikköä viranomaisten asettaman minimivakavaraisuustason yläpuolella.

Yksi koronakriisin myönteisistä seurauksista on ollut se, että sähköiset asiointipolut ovat kasvattaneet suosiotaan nopeasti erityisesti mobiilipalvelujen osalta. Asiakkaat ovat oma-aloitteisesti löytäneet konttoriasioinnin oheen nopeat, vaivattomat ja joka tavalla turvalliset verkossa tapahtuvat asiointipolut niin päivittäisten kuin vähän vaativampienkin pankkiasioiden hoitoon.

-Esimerkiksi asuntolainahakemuksista valtaosa tapahtuu verkossa eikä asuntolainaprosessin hoitaminen alusta loppuun välttämättä edellytä konttorikäyntiä enää ollenkaan, toimitusjohtaja Saario muistuttaa.

-Kaiken kaikkiaan olen pankin alkuvuoteen hyvin tyytyväinen ja pankin henkilökunta ansaitsee ison kiitoksen poikkeusolosuhteiden tuoman lisätyön ja asiakaspalvelun sujuvasta hoidosta, Saario kiittelee.