OP Turun Seudun tuloskatsaus tammi-kesäkuu 2021

  

OP Turun Seudun asema vahva

-Koronakriisin vaikutukset toimialueella jääneet pieniksi

 

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset Turun seudun talouselämään ovat olleet toistaiseksi varsin rajalliset. Alueen talous on ollut alkuvuonna koko valtakunnan lailla selvässä kasvussa ja työllisyystilanne on parantunut. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on palannut kriisitunnelmista hyvälle tasolle, jonka vuoksi asuntokauppojen lukumäärä on ollut koko alkuvuoden ennätyksellisellä tasolla. Tämä on näkynyt asuntojen hintojen nousun jatkumisena ja uudisrakentamisen vilkkautena. Muutenkin omaisuusarvot ovat jatkaneet nousuaan ja esimerkiksi pörssikurssit ovat nousseet korkeimmalle tasolleen 20 vuoteen. ”Oikeastaan ainoa asia, joka ei ole ennätystasolla, on yritysten investointien määrä. Yritykset ovat toistaiseksi olleet varovaisia investointipäätöksissään, mutta merkkejä paremmasta on koko ajan enemmän” toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

 

OP Turun Seudun tammi-kesäkuu

Vilkkaana käyneen asuntokaupan myötä uusia asuntoluottoja nostettiin alkuvuonna noin 10 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Matalan korkotason ja lyhennysvapaiden päättymisen vuoksi lainakanta lyhenee kuitenkin nopeasti ja asuntoluottojen kanta kasvoi alkuvuonna vain 0,5 %. Uusia yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin alkuvuonna selvästi viime vuotta vähemmän ja niiden luottokanta pysyi käytännössä vuodenvaihteen tasolla. Investointien vähäisyys näkyi selvästi maltillisempana yritysluottojen kysyntänä.

OP Turun Seudun talletuskasvu oli alkuvuonna ripeää. Henkilöasiakkaiden talletukset kasvoivat alkuvuonna 5,9 % vuodenvaihteeseen verrattuna ja yritysasiakkaiden talletukset kasvoivat alkuvuoden aikana peräti 10,1 %. ”Niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin tulo- ja kassavirrat ovat säilyneet varsin vakaina samaan aikaan, kun pandemia on rajoittanut kulutus- ja investointimahdollisuuksia, mikä näkyy ennätyksellisinä talletussaldoina”, pohtii pankin varatoimitusjohtaja Petteri Rinne. Rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen määrä kasvoi alkuvuonna omaisuusarvojen nousun myötä. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi alkuvuonna 5,0 % ja rahastosäästöjen määrä 12,3 %. Erilaisten sijoitustuotteiden kysyntä onkin ollut suotuisassa markkinatilanteessa vilkasta ja varsinaisten sijoitustuotteiden lisäksi OP Turun Seudun omistaja-asiakkaat ovat osallistuneet merkittävästi myös käynnissä olevaan tuotto-osuusantiin, joka vahvistaa pankin vakavaraisuutta.

Pankin liikevoitto oli alkuvuonna 21,1 Meuroa (24,9 Meur) eli liikevoitto supistui noin 15 %. Liikevoittoa heikensivät erityisesti OP Ryhmän maksamien osinkojen väheneminen 3,3 Meurolla sekä palkkiotuottojen supistuminen 2,6 Meurolla. Useimmat palkkiotuottoerät kehittyivät myönteisesti, mutta varallisuudenhoitoon liittyvät palkkiotuotot supistuivat merkittävästi OP Turun Seudun ja OP Ryhmän työnjaon

muutosten vuoksi. Myös korkosuojiin liittyvien palkkiotuottojen määrä supistui. Korkokate pysytteli vuotta aikaisemmalla tasolla maltillisesta kasvusta ja kireästä hintakilpailusta johtuen. Kulut lisääntyivät alkuvuonna yhteensä 3,6 % sääntely- ja viranomaiskulujen vuoksi. Varsinaisia luottotappioita ennakoivien arvonalentumisten määrä oli alkuvuonna negatiivinen, mutta niiden määrän ennakoidaan kasvavan loppuvuoden aikana maltillisesti. Järjestämättömien saamisten määrä on hyvin pieni ja vakaa eli 1,5 % lainakannasta. Pankin lainakanta on kokonaisuutena terve ja vähäriskinen.

OP Turun Seudun vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 19,6 prosenttia (19,4 prosenttia 12/2020). Luottokannan maltillinen kehitys yhdessä omien varojen kasvun kanssa edesauttoivat vakavaraisuuden vahvistumista samaan aikaan tapahtuneista vakavaraisuuslaskennan kiristyksistä huolimatta.

”OP Turun Seudun ja OP Ryhmän asema on vahva. Alkuvuosi 2021 on mennyt pääosin tavoitteidemme ja suunnitelmiemme mukaisesti. Uskon yritysluottokannan kehityksen virkistyvän loppuvuotta kohden ja odotan OP Ryhmän myös kasvavan asuntoluottojen osalta loppuvuonna alkuvuotta ripeämmin, kunhan selätämme pääosin kovasta kysynnästä johtuvat rahoitusprosessimme toimivuuteen liittyvät haasteet. Haluamme ehdottomasti tarjota entistä sujuvampaa palvelua ja vielä parempia asiakaskokemuksia laadukkaiden digitaalisten ja henkilökohtaisten palveluiden yhdistelmänä vastuullisuutta unohtamatta”, muistuttaa toimitusjohtaja Saario.

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä. ”On hienoa, että EKP luottaa asiakkaidemme lailla OP Ryhmään ja suomalaisiin pankkeihin ja tunnustaa pankkijärjestelmän vahvan tilan”, Saario päättää.