Tuottotilit

Räntekonto

Stabil och säker avkastning för ditt företag.

Vill du placera företagets överlopps kassamedel tryggt och få stabil avkastning på din placering? Letar du efter ett långsiktig placeringsalternativ för överlopps kassamedel?

Det tidsbundna räntekontot är ett riskfritt alternativ för att placera  företagets överlopps kassamedel med en stabil avkastning.

Kontakta din andelsbank för att öppna ett tidsbundet räntekonto.

Insättningstiden och -räntan fastställs då kontot öppnas. Då insättningstiden löpt ut får företaget medlen jämte räntorna till sitt förfogande. Räntan är  i första hand en fast ränta, men vi kan också fastställa den utifrån en referensränta. Som referensränta passar 3 månaders euribor eller OP-prime.

Marknadsräntan, längden på insättningstiden och det belopp som placeras inverkar på avkastningen. Ju större belopp som placeras och ju längre placeringstid, desto bättre blir i regel räntan på kontot. Endast inflationen kan minska den reella avkastningen på placeringen.

Ett tidsbundet räntekonto lämpar sig som en trygg ränteplacering också vid sidan av andra placeringsprodukter.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet.  De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.


Kontot beviljas av andelsbanken.