uusi op.fi

Beställning av saldobekräftelser på nätet

Du får bokslutsmaterialet bekvämt på nätet genom att logga in i tjänsten op.fi. Utskrifter av saldo- och räntebesked, saldobekräftelse för krediter samt pantförteckningen ingår i tjänstens månadsavgift och inga separata avgifter tas ut för dem. Du sparar alltså genom att själv skriva ut det material du behöver. Alla utskrifter är i pdf-format, vilket innebär att du förutom att skriva ut dem också kan spara dem i din dator.

Om ditt företag anlitar andelsbankernas tjänster går det enkelt att via nättjänsten op.fi för företagets bokföring och bokslut skriva ut

  • kontovisa saldo- och räntebesked,
  • saldobekräftelser för krediter,
  • pantförteckning och
  • verifikatkontoutdrag

Tjänsterna syns i navigeringen till vänster då du är inloggad och har åtkomsträttigheter till tjänsterna i fråga. 

Företag som anlitar OP Företagsbankens tjänster kan beställa saldobekräftelser via OP Företagsbankens Avtalstjänst.

Via tjänsten Avtal går det att granska läget för företagets avtal samt skriva ut eller beställa saldobekräftelser. Beställningen kan vara en engångsbeställning eller fortlöpande, varvid saldobekräftelserna levereras automatiskt till exempel en gång per månad till de e-post- eller postadresser som angetts. Tjänsten Avtal försnabbar leveranserna av saldobekräftelser i synnerhet kring årsskiftet.

Tjänsten Avtal är avgiftsfri. I tjänsten Avtal går det att granska avtalsläget för de tjänster som syns på ingångssidan utan någon separat beställning. Om företaget gör beställningen själv i tjänsten Avtal är saldobekräftelserna gratis, men i övrigt debiterar vi 35 euro/FO-nummer/produktområde.

Via OP-Bokslutsmaterialtjänsten kan du beställa och hämta bokslutsmaterial. Företagskunderna och revisionsbyråerna kan beställa saldo- och räntebesked (åtagande, säkerheter, konton) som behövs för bokslutet.

Andelsbankernas kunder debiteras för saldo- och räntebesked i enlighet med servicetariffen. OP Företagsbankens saldobekräftelse kostar 35 euro/FO-nummer/produktområde.

Om du behöver hjälp med beställningen av bokslutsmaterial står kundtjänsten för företagskunder till tjänst på numret 0100 05151.

Du kan söka fram och skriva ut kontovisa saldo- och räntebesked för valda dagar 18 månader bakåt i tiden. De kan söka och skriva ut saldo- och räntebesked för konton via navigeringen till vänster Konton > Saldo- och räntebesked.

Saldouppgifterna finns att få retroaktivt för 12 månaders tid. Uppgifterna innehåller konto- och kreditbestämda saldo- och ränteuppgifter vid den valda periodens slut samt uppgifter om resultatregleringsräntor. Du kan söka saldobekräftelser för krediter via navigeringen till vänster Krediter > Saldobekräftelse för kredit.    

Du kan skriva ut en pantförteckning över panter som utgör säkerhet för företaget i andelsbankerna. Du får utskrifter av pantförteckningen i alla andelsbanker i OP Gruppen samt OP Företagsbanken. Pantförteckningen kan hämtas på månadsplanet ett år bakåt räknat från tidpunkten för förfrågan. Du kan söka pantförteckningen via navigeringen till vänster Krediter > Pantförteckning.     

Du kan skriva ut ett bokföringsdugligt och numrerat verifikatkontoutdrag om du avtalat om det med banken. Du kan hämta verifikatkontoutdrag för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. På verifikatkontoutdrag kan du få fram högst två år gamla kontotransaktioner. Du kan söka verifikatkontoutdrag via navigationen till vänster Konton > Verifikatkontoutdrag.

Ditt företag kan hämta verifikatkontoutdrag för avslutade konton för det innevarande året och de två föregående åren. Du kan hämta verifikatkontoutdrag för ett avslutat konto, då ett verifikatkontoutdrag har varit anslutet till kontot. För att du ska kunna hämta verifikatkontoutdrag för avslutade konton via nätet måste ditt företag ha gett de valda användarna åtkomsträttighet till tjänsten. Övriga kontoutdrag/verifikat för avslutade konton kan du fortfarande beställa av din andelsbank.

Verifikatkontoutdragen för avslutade konton får du fram via menyn till vänster Konton > Avslutade konton.

Företag som redan använder tjänsten Avtal

Gå till tjänsten Avtal via navigeringen till vänster Kundrelation > Avtal. En huvudanvändare kan ge rättigheter till nya användare och/eller lägga till rättigheter åt dem vid behov. Det går att göra en beställning separat varje gång eller som en fortlöpande beställning. Då skickas saldobekräftelserna automatiskt till exempel en gång per månad eller halvår. Det går att granska rapporterna på tjänsten Avtals ingångssida utan separat beställning enligt läget vid månadsskiftet.

Företag som har nättjänsten Företagstjänster men inte tjänsten Avtal

Huvudanvändaren kan aktivera tjänsten Avtal i nättjänsten i Nättjänstavtal > Lägg till tjänsten. Huvudanvändaren kan dessutom ge rättigheter till användarna i nättjänsten i avsnittet Användare.