Bostadsbolagslån och andra finansieringslösningar – en lämplig finansiering för ditt bostadsbolag

Vilket alternativ bostadsbolaget än väljer som finansieringslösning får du hos oss alltid en förmånlig, trygg och flexibel finansiering för bostadsbolagets behov.

OP erbjuder lösningar såväl för finansiering av större grundliga renoveringar

Det lönar sig att börja med förberedelserna för stora renoveringsprojekt i bostadsbolag i god tid – till exempel redan två eller rentav tre år innan det egentliga arbetet börjar. Typiska stora renoveringsobjekt är fasaden, fönster och rörsystem i hus. Det egentliga beslutet om renoveringsprojektet och ansökan om finansiering fattas av bolagsstämman.

Med bra planering och en färdig plan är det lättare att få finansiering. Det är därför bra att beakta finansieringen redan i början av planeringen. Det lönar sig för bostadsbolaget att ta reda på alla eventuella bidrag som står till buds och inför stora renoveringar rekommenderas att man sparar på förhand. Bostadsbolaget kan på förhand samla in till exempel extra bolagsvederlag. 

Ibland kan bostadsbolaget behöva lån och flexibilitet i ekonomin också för mindre belopp. Å andra sidan är ett bostadsbolagslån ett enkelt och tillförlitligt sätt att finansiera större renoveringar i bostadsbolaget. OP erbjuder lösningar såväl för finansiering av större grundliga renoveringar som för skötseln av bostadsbolags dagliga penningaffärer. 

OP erbjuder bostadsbolag bostadsbolagslån och andra finansieringslösningar

Du kan hos OP välja mellan olika typer av lösningar på bostadsbolagets finansieringsbehov: bostadsbolagslån, företagskonto med kredit eller OP finansieringslimit. Alla de här finansieringsalternativen skiljer sig från varandra i fråga om syfte, lånetid, ränta och lånets maximibelopp. Dessutom erbjuder OP i samarbete med LeaseGreen en energirenoveringstjänst som har planerats för att minska bostadsbolagens miljökonsekvenser och deras energikostnader. 

Vilket alternativ bostadsbolaget än väljer som finansieringslösning får du hos oss alltid en förmånlig, trygg och flexibel finansiering för bostadsbolagets behov. 

Företagslån – ett bostadsbolagslån för stora och små investeringar

Finansiera stora anskaffningar och renoveringar med ett företagslån. Ett företagslån lämpar sig bra för långvariga investeringar. De exakta lånevillkoren avtalas alltid separat med varje bostadsbolag, och det slutliga priset på bostadsbolagslånet påverkas till exempel av lånetidens längd, säkerheterna och bostadsbolagets soliditet och likviditet. 

För att påskynda behandlingen av bostadsbolagslånet ber vi dig foga följande bilagor till ansökan:

  • det officiella bokslutet för det senaste och föregående året,
  • budgeten för det innevarande/följande året,
  • ett aktuellt disponentintyg och
  • en aktuell delägarförteckning.

Lånetiden och betalningsposterna avtalas så att de passar bostadsbolaget. På så sätt belastar inte lånekostnaderna bostadsbolaget för mycket. Priset på lånet består av räntan (referensränta + marginal) och på arvoden i anslutning till skötsel och uttag av företagskrediten.

Lösningar av limittyp för bostadsbolag 

Företagskonto med kredit och OP finansieringslimit är finansieringslösningar av limittyp. Då är det alltid lätt att få finansiering när behov dyker upp. 

Maximibeloppet av finansieringen avtalas då krediten beviljas, och kredituttagen kräver inga separata underteckningar av skuldebrev då limitavtalet har ingåtts. Storleken och prissättningen på limiterna avtalas alltid från fall till fall. 

Finansiering av limittyp kan utnyttjas till exempel under en rörsanering eller under grundliga renoveringar då kostnader uppstår på längre sikt. När kostnaderna stiger under en renovering sköter du finansieringen smidigt med hjälp av en limit. Allt efter som renoveringen fortskrider och totalbeloppet av kostnaderna står klart, ändras den använda limiten till ett långfristigt bostadsbolagslån som amorteras.

Priset för ett företagskonto med kredit baserar sig på referensräntan, marginalen och limitprovisionen. Du kan följa upp kontotransaktionerna och bokföra dem med hjälp av mångsidiga kontoutdrags- och referenstjänster. I OP finansieringslimit baserar sig priset för finansieringen på referensräntan, marginalen och uttagsprovisionerna för krediter. 

Hur bostadsbolaget garderar sig mot räntehöjningar

Ett bostadsbolagslån är ett behändigt sätt att finansiera renoveringar i bostadsbolaget, men liksom vid all finansiering, finns det också vid bostadsbolagslån risk för att räntan ska stiga. Med ett ränteskydd för bostadsbolagslånet är det möjligt att säkerställa att en höjning av referensräntan inte påverkar finansieringsvederlagen. 

Med hjälp av skyddet känner bostadsbolaget till storleken på kommande räntekostnader på förhand, vilket underlättar planeringen av ekonomin. Dessutom tryggar det kommande finansieringsvederlag mot en höjning av räntorna samtidigt som betalningsplanen hålls flexibel: extra delägarbetalningar liksom amorteringsfrihet vid behov.

Energirenovering – OP finansierar ett grönare alternativ

Energirenovering är en tjänst som har planerats för att minska bostadsbolagens miljökonsekvenser och deras energikostnader. Med hjälp av tjänsten moderniseras fastighetstekniken i husbolag, allt från ventilation till uppvärmning och belysning. 

Utgångspunkten för en energirenovering är att besparingarna för renoveringen är större än kostnaderna för bostadsbolaget och i bästa fall kan de boendes boendekostnader minska. 

Energirenovering erbjuds bostadsbolag som tjänstepaket, där kostnaderna kan delas in i månatliga betalningar. LeaseGreen ansvarar för genomförande av energirenoveringar och för tjänsten i sin helhet, OP fungerar som finansiär för renoveringarna.

Det är möjligt att finansiera en energirenovering även med ett traditionellt bostadsbolagslån.