Bostadsbolagslån – finansiering av renovering i bostadsbolag på tre sätt

Med OP:s finansieringsprodukter är finansieringen av en renovering i bostadsbolaget alltid förmånlig, trygg och flexibel.

Renovering i bostadsbolaget – ett bostadsbolagslån hos OP erbjuder lösningar för små underhållsarbeten och större grundligare renoveringar

Grundliga renoveringar som sköts med expertis och vid rätt ögonblick är mycket viktiga för bostadsbolaget. Ur bostadsbolagens delägares synvinkel påverkar de boendetrivseln och bostadens återförsäljningsvärde. Ofta utgörs merparten av en delägares tillgångar av den bostadsaktie som används som det egna hemmet, och därför är det viktigt att sköta om bostadshuset och se till att dess värde bibehålls. Ett bostadsbolagslån är ett utmärkt sätt att finansiera en renovering i bostadsbolaget.

Typiska stora grundläggande renoveringar är fasaden, fönster och stambyte i hus. Det lönar sig att börja planera stora renoveringsprojekt i bostadsbolag i god tid och vid bolagsstämman besluta om på vilket sätt reparationer ska planeras och om de kommer att finansieras till exempel med bolagslån, för vilket det behövs beslut av bolagsstämman. 

Bostadsbolaget kan förbereda sig på reparationer på förhand genom att samla in extra vederlag och fondera de medel som samlats in i förskott. Om man skjuter på grundligare renoveringar för länge, kan kostnaderna för renovering bli oskäligt höga i relation till bostadsbolagets värde, och därför kan finansieringen av dem med bolagslån bli ett problem.

OP erbjuder lösningar såväl för finansiering av små underhållsarbeten i bostadsbolag och större grundliga renoveringar som för skötseln av bostadsbolags dagliga penningaffärer. 

Välj den lämpligaste finansieringen för renovering i bostadsbolaget

Du kan hos OP välja mellan olika typer av lösningar på bostadsbolagets finansieringsbehov: bostadsbolagslån, grönt lån eller företagskonto med kredit. Alla de här finansieringsalternativen skiljer sig från varandra i fråga om syfte, lånetid, ränta och lånets maximibelopp. 

Vilket alternativ bostadsbolaget än väljer som finansieringslösning får du hos oss alltid en förmånlig, trygg och flexibel finansiering för bostadsbolagets behov. 

Ett bostadsbolagslån för stora och små investeringar

Finansiera stora anskaffningar och renoveringar med ett företagslån. Ett företagslån lämpar sig bra för långvariga investeringar. De exakta lånevillkoren avtalas alltid separat med varje bostadsbolag, och det slutliga priset på bostadsbolagets lån påverkas till exempel av lånetidens längd, säkerheterna och bostadsbolagets finansiella situation. 

För att påskynda behandlingen av bostadsbolagslånet ber vi dig foga åtminstone följande bilagor till finansieringsansökan:

  • det officiella bokslutet för det senaste och föregående året,
  • budgeten för det innevarande/följande året,
  • en delägarförteckning med adressuppgifter,
  • bostadsbolagets energicertifikat,
  • Underhållsplan och
  • ett aktuellt disponentintyg 

Bostadsbolagslånets lånetid och betalningsposterna avtalas så att de passar bostadsbolagets situation. På så sätt belastar inte lånekostnaderna bostadsbolaget för mycket. Priset på lånet består av räntan (referensränta + marginal) och på arvoden i anslutning till skötsel och uttag av företagslånet. 

Ett grönt lån och en EIF-garanti lämpar sig för renoveringar som ökar energieffektiviteten

Våra hållbara finansieringslösningar lämpar sig för ditt husbolag om du planerar exempelvis en totalrenovering för ökad energieffektivitet, ett energieffektivt nybygge, användning av förnybara energikällor eller att bygga laddningspunkter för elbilar. 

Du kan finansiera ditt projekt till exempel med vårt gröna lån eller använda vår EIF-garanti.

Med en limit finns finansieringen för en renovering i bostadsbolaget tillgänglig när den behövs 

Företagskonto med kredit är en finansieringslösning av limittyp. Då är det alltid lätt att få finansiering när behov dyker upp. 

Maximibeloppet av finansieringen avtalas då krediten beviljas, och kredituttagen kräver inga separata underteckningar av skuldebrev då limitavtalet har ingåtts. Limitbeloppet och prissättningen avtalas alltid från fall till fall. 

Finansiering av limittyp kan utnyttjas till exempel för ett stambyte eller en annan grundlig renovering, då kostnader uppstår på längre sikt. Kostnaderna som uppstår under renoveringens gång betalas smidigt med medel som tas ut från limiten. Allt efter som renoveringen färdigställs och totalbeloppet av kostnaderna står klart, ändras den använda limiten till ett långfristigt bostadsbolagslån som amorteras.

Priset för ett företagskonto med kredit baserar sig på referensräntan, marginalen och limitprovisionen.

Hur bostadsbolaget garderar sig mot räntehöjningar

Ett bostadsbolagslån är ett behändigt sätt att finansiera renoveringar i bostadsbolaget, men liksom vid all finansiering, finns det också vid bostadsbolagslån risk för att räntan ska stiga. Förändringar i bostadsbolagslånets ränta har genom finansieringsvederlaget en direkt inverkan på den totala skuldbördan för den enskilda delägaren i bostadsbolaget. Det är därför viktigt att bygga upp en buffert i händelse av räntehöjningar. Med ett ränteskydd för bostadsbolagslånet är det möjligt att säkerställa att en höjning av referensräntan inte påverkar finansieringsvederlagen. 

Med hjälp av skyddet känner bostadsbolaget till storleken på kommande räntekostnader på förhand, vilket underlättar planeringen av ekonomin. Dessutom tryggar det kommande finansieringsvederlag mot en höjning av räntorna samtidigt som betalningsplanen hålls flexibel: extra delägarbetalningar är möjliga liksom amorteringsfrihet vid behov.