Mies ajamassa kuorma-autoa huolettomasti, tietäen että hinausvakuutus turvaa vahingon sattuessa.

Bogsertjänstförsäkringen

En tilläggsskyddsförsäkring för lastbilar och bussar.

Ersättning för bogseringskostnader för fordon

Försäkringen ersätter kostnaderna för att ett fordon som är icke kördugligt på grund av ett tekniskt fel bogseras till närmaste reparationsverkstad, där felet eller skadan på fordonet kan repareras.

Heltäckande försäkringsskydd

Bogseringskostnader ersätts upp till 5 000 euro per försäkringsfall.

Vad är en bogsertjänstförsäkring?

Bogsertjänstförsäkringen är en separat tilläggsskyddsförsäkring som beviljas lastbilar och bussar för situationer som kräver bogsering av fordonet.

Ur försäkringen ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren extra kostnader till följd av avbrott i en resa som redan har påbörjats, om avbrottet beror på ett fel eller en skada som har uppkommit på motorfordonet.

Med motorfordon avses i den här försäkringen en försäkrad dragbil. När dragbilen drabbas av ett tekniskt fel, ersätts utöver bogseringen av dragbilen även bogsering av en släpvagn som är fäst vid dragbilen vid tidpunkten för skadan.

Vad ersätter bogsertjänstförsäkringen? Vilka kostnader som uppstår för avbruten resa ersätts?

Ersättning för bogseringskostnader för fordon

Försäkringen ersätter kostnaderna för att ett fordon som är icke kördugligt på grund av ett tekniskt fel bogseras till närmaste reparationsverkstad, där felet eller skadan på fordonet kan repareras.

Ur försäkringen ersätts kostnaderna för transport av en släpvagn som vid skadetidpunkten varit kopplad till en dragbil till samma plats som dragbilen, när dragbilen har fått ett fel eller skadats så att bogseringen av den ersätts enligt försäkringsvillkoren. 

Bogseringskostnader ersätts upp till 5 000 euro per försäkringsfall. I Finland gäller ingen självrisk vid skador som omfattas av bogsertjänstförsäkringen. Vid skador som inträffar utomlands är självrisken 350 euro per försäkringsfall.

Beställ hjälp lätt och behändigt – Pohjola Skadehjälpen står till din tjänst 
Pohjola Försäkring har rätt att utse den tjänsteleverantör som ska anlitas vid bogsertjänstskador. Bogsering eller hjälp som ges på platsen ska beställas från en partner som försäkringsbolaget anvisat på adressen skadehjalpen.pohjola.fi eller från Pohjola Försäkrings Bilskadejour på numret 0303 0303. Ovannämnda kostnader ersätts högst enligt avtalspriset hos Pohjola Försäkrings bogseringspartner.

Ersättning för extra resekostnader och andra kostnader när en skada inträffar i Finland

Bogsertjänstförsäkringen ersätter resekostnaderna för fordonets förare från skadeplatsen till hem-, bestämmelse- eller avreseorten, om resan inte kan fortsättas på grund av att

ett fordon som skadats eller fått ett fel under resan måste lämnas på reparation på grund av att tiden för att reparera fordonet så att det blir i användbart skick blir så lång att det är nödvändigt att fortsätta resan med ett annat färdmedel.
det låsta fordonet har blivit stulet och man har blivit tvungen att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.
Alternativt kan ersättning upp till resekostnadernas belopp betalas för de extra övernattningskostnader som uppkommit under väntan på att fordonet repareras. Resekostnader ersätts enligt billigaste transportmedel och högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Förarens extra resekostnader och andra kostnader ersätts upp till 200 euro per försäkringsfall.

Ersättning för extra resekostnader och övernattningskostnader utomlands

Om reparationen av fordonet till sådant brukbart skick som trafiksäkerheten kräver dröjer högst tre arbetsdagar, ersätts de extra kostnader för övernattning som förorsakats av väntan på reparationen.

Om det dröjer mer än tre arbetsdagar att reparera fordonet till sådant brukbart skick som trafiksäkerheten kräver, eller om det låsta fordonet har blivit stulet under resan och varit försvunnet minst 24 timmar, ersätts resekostnaderna för fordonets förare från skadeplatsen till hem-, bestämmelse- eller avreseorten, när det av denna orsak har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat färdmedel.

Resekostnader ersätts enligt billigaste transportmedel och högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Förarens extra rese- och andra kostnader ersätts upp till 1 000 euro per försäkringsfall. Vid skador som inträffar utomlands är självrisken 350 euro per försäkringsfall.

Bogsertjänstförsäkringen: Vilka kostnader som uppstår vid avbruten resa ersätts inte

Bogsertjänstförsäkringen hjälper dig om din resa avbryts exempelvis på grund av en kollision eller ett tekniskt fel på fordonet. Skyddet ersätter dock inte skadan, om den har uppstått på grund av till exempel:

  • att bränslet har tagit slut
  • att elen har tagit slut om fordonet drivs med elenergi
  • skador på däck
  • att underhållet av fordonet eller en fordonsdel har försummats eller fordonet har belastats för hårt
  • att nycklarna har förkommit, gått av eller blivit kvar i det låsta fordonet.

Du kan få mer information om försäkringsskyddet genom att kontakta oss via knappen nedan.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.