Kultaturva-vakavan-sairauden-varalta-kuva

Skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättning på upp till 100 000 euro vid allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall.

Som företagare gör du klokt i att teckna ett försäkringsskydd för dig själv och dina anställda, så att ni ekonomiskt klarar er om en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall överraskar. Om dessa risker förverkligas inverkar det väsentligt på både företagets och företagarens samt arbetstagarens ekonomi.

Med Skydd vid allvarlig sjukdom kan du försäkra en person som är 18–59 år och frisk och som har haft sin hemort i Finland de senaste 12 månaderna. Du kan försäkra både dig själv som företagare och de anställda i ditt företag.

Vad omfattar Skydd vid allvarlig sjukdom? Hur fungerar Skydd vid allvarlig sjukdom?
 • 11 allvarliga sjukdomar
 • Bestående men på grund av olycksfall
 • Dödsfall på grund av ersättningsgill sjukdom eller ersättningsgillt olycksfall
 • Till den försäkrade betalas en skattefri engångsersättning
  på 20 000 – 100 000 euro
 • Ersättningen kan användas för dina egna och ditt företags behov för vård, anställning av en vikarie eller för betalning av en kredit

 

Försäkringen gäller i arbetet och på fritiden över hela världen, och den har inte några begränsningar gällande idrottsgrenar. Försäkringen upphör den dag då den försäkrade uppnår 65 års ålder eller då en engångsersättning till fullt belopp har betalats ut till den försäkrade eller förmånstagaren.

Skydd vid allvarlig sjukdom kompletterar en företagares eller anställds socialskydd och andra frivilliga försäkringsskydd. Tillgång till snabb och förstklassig vård möjliggör en snabb återgång till arbetet. Engångsersättningen ger ditt företag och den som insjuknat ekonomisk trygghet och valfrihet.
Sari Marttila‚ produktchef, OP

Kartlägg ditt företags behov med vår riskkartläggningsblankett, så kan du med nödvändiga frivilliga tilläggsskydd gardera dig mot överraskande situationer i framtiden.

Våra frivilliga tilläggsskydd är:

 • Återbetalningsskydd för företagskredit
 • Skydd vid allvarlig sjukdom
 • Ränteskydd för ditt företags kredit.

Skydd vid allvarlig sjukdom omfattar 11 i Finland allmänna allvarliga sjukdomar:

 • cancer
 • hjärtinfarkt
 • bypass-operation av kransartärer och ballongdilitation
 • njurinsufficiens
 • slaganfall
 • stor organtransplantation
 • förlamning
 • MS
 • stor brännskada
 • blindhet
 • koma

Dessutom betalas ersättning vid bestående men på grund av olycksfall. Om den försäkrade avlider  betalas ersättningen till de förmånstagare som den försäkrade förordnat.

Ersättningen utesluter inte FPA-ersättningar eller andra försäkringsersättningar.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än exempelvis testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens eller den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan anmäla ett återkallande eller en ändring med vidstående blankett.

Skriv på blanketten det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd ditt nya förmånstagarförordnandet per post eller med fax till AXA. Kontaktinformationen finns i nedre kanten av blanketten.

Ersättningsexempel 1

En 40-årig kvinnlig företagare inom näringsbranschen uppsökte läkare för mer ingående undersökningar efter de celländringar som observerats vid en screening. Hon konstaterades ha cancer i livmoderhalsen, varefter hon fick en engångsersättning på 100 000 euro ur Skydd vid allvarlig sjukdom.

Ersättningsexempel 2

En manlig företagare som skyddat sig med Skydd vid allvarlig sjukdom, blev tre år senare tvungen att uppsöka sjukhus på grund av svår smärta i bröstet. I sjukhuset konstaterade man att han fått en hjärtinfarkt. Utifrån den betalades till mannen en engångsersättning på 60 000 euro.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbanken fungerar som ombud för försäkringsbolagen.

AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna.

Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.