Mies essu päällä ravintolansa uunin luona keittössä, jossa on varauduttu vesivuotoihin vuotovahdilla

En läckagevakt kan rädda dig från kostsamma vattenskador

Finns det en våt, tickande tidsbomb i din fastighet? Långt inne i en affärsfastighet eller ett flervåningshus kan det dölja sig läckage, som kan leda till stora skador med tiden. Läckagevakter betalar sig snabbt tillbaka i och med att självrisken sparas in och den förstörelse som vattenskadorna orsakar minimeras. Ändå är det många som tvivlar på att läckagevakter har någon effekt. Vi frågade Senior Underwriter Jan Kangasmäki vad som är värt att veta om läckagevakter.

En läckagevakt övervakar vattenskador redan innan vattnet hinner tränga fram på ytan av konstruktionen så att man märker det.

Läckagevakter kan programmeras så att de slår larm eller vid behov stänger av vattentillförseln genast när systemet lägger märke till något misstänkt. Det här medför betydande besparingar. Det går snabbt att lokalisera läckan och konstruktionerna behöver i bästa fall öppnas endast på ett ställe, eftersom skadan hittas i ett tidigt skede tack vare larmet. Därefter börjar en VVS-montör lokalisera källan till läckaget genom att använda olika typer av teknik. Reparationstiden blir betydligt kortare, eftersom läckaget hittas i ett tidigt skede. 

Senior Underwriter Jan Kangasmäki från Pohjola Försäkring berättar att det blivit allt vanligare med läckagevakter under de senaste åren. Trots det installeras det fortfarande alltför få läckagevakter.

Kangasmäki bedömer att avsaknad av vetskap om fördelarna med nutida läckagevakter är ett hinder för installation på många ställen. Hur effektiv en läckagevakt kan vara framgår emellertid först när läckageskadan är framme. Också i gamla fastigheter kunde man undvika kostsamma skador med läckagevakter.

Erfarenheter av priset på en läckagevakt

Det lönar sig att se på priset på en läckagevakt i förhållande till potentiella besparingar i form av bland annat vattenförbrukning och kostnader för vattenskador. 

Kostnaden för en läckagevakt motsvarar i allmänhet ungefär beloppet av självrisken för de försäkrade objekten, vilket gör investeringen lönsam redan i fråga om en enda läckageskada. En stor del av priset på en läckagevakt utgörs av installationen. Vilket system med läckagevakt som är det förmånligaste och effektivaste som en helhet beror på de utmärkande dragen för respektive fastighet. I synnerhet i större fastighetskomplex lönar det sig att anlita experter vid valet.

Läckagevakt och försäkringar

Vid läckageskador i fastigheter som försäkrats i Pohjola Försäkring tas inte ut någon självrisk, om en läckagevakt konstateras ha förhindrat en spridning av läckaget. I fråga om flera objekt har man kunnat konstatera att kostnaderna för systemet och installationen är lika stora som självrisken för försäkringen för objektet. Då skulle alltså systemet betala tillbaka sig självt med endast en läckageskada.

– Läckagevakter är fortfarande något överraskande nytt. En del fastighetsplacerare kanske tänker att en läckagevakt inte fungerar i större fastigheter, eftersom också en liten mängd vatten som sipprar fram från en vattenarmatur orsakar ett “onödigt” larm. Det här är en förståelig synvinkel, men det är ändå bra att i tid sätta stopp för också en liten extra vattenförbrukning. Då skonar man naturen och undviker höga kostnader för bruk av vatten. 

Flera läckande vattenarmaturer kan orsaka betydande kostnader i en stor fastighet då vatten rinner direkt ner i avloppet. Exempelvis kan en enda läckande flottör i en toalett förbruka upp till flera tusen kubikmeter vatten om året, något som redan orsakar kännbara extra kostnader i form av vattenavgifter. Läckande vattenarmaturer sätts alltså i skick i samband med installationen av läckagevakt, så att systemet kan observera även droppläckage.

Kangasmäki kommer ihåg ett extremfall där det från vattensystemet hade droppat in vatten i konstruktionerna på ett sätt som gjorde att allt såg ut att vara i skick på utsidan. Den omfattande och verkligen kostsamma skadan på cirka 200 000 euro hade uppkommit så småningom. 

– Med hjälp av en läckagevakt skulle droppläckaget ha upptäckts betydligt tidigare, säger Kangasmäki.

Droppläckage är besvärliga, för de kan vara omfattande, och upptäcks inte förrän efter en tid. Exaktheten i systemet med läckagevakt ska vara tillräckligt noggrann, så att små läckage kan observeras i tid.

Om vattnets flöde i en fastighet kontrolleras med andra system för fastighetsövervakning, lönar det sig att kontrollera om exaktheten i systemet räcker till för att observera droppläckage. Till exempel ett hål som är stort som en sytråd läcker droppvis, vilket i praktiken innebär ett läckage på några teskedar under en timmes tid. Det är därför skäl att fastställa systemets mätkänslighet innan ett beslut om investering tas.

Läckagevakter i stora fastigheter och affärslokaler

I större fastigheter kan läckagevakt installeras till exempel så, att en läckagevakt övervakar en sektor eller flygel i fastigheten. När det blir läckagelarm går det snabbare att lokalisera och reparera läckan och man blir inte tvungen att stänga av vattnet i hela byggnaden. Läckagevakt har installerats även i riktigt stora fastigheter och kunderna har varit verkligt nöjda med systemet.

IoT-lösningar, som ökar kraftigt, gör det lättare att upptäcka och kontrollera läckage. En av egenskaperna hos en mångsidig läckagevakt är möjligheten att stänga av vattentillförseln på distans med smarttelefon.

– Jag är förvånad över att det inte har blivit vanligare med läckagevakter fortare än så här. Utöver det besvär och de reparationsarbeten som en skada orsakar kan man bli tvungen att stänga en affärslokal, vilket leder till förlorade täckningsbidrag. Redan om systemet upptäcker och begränsar ett enda läckage betalar det sig omedelbart tillbaka i och med att man sparar in på självrisken.

Integrering av läckagevakt i varmvattenledningar och avloppsnät

I nutida system kan i läckagevakten integreras ett system som övervakar värmeledningsrör. Det spelar ingen roll om vätskan i värmesystemet värms upp med jordvärme, direkt med el, olja eller fjärrvärme, för värmesystem kan övervakas med automatik, till exempel genom att observera vattentrycket. När trycket sjunker läcker ledningen någonstans och systemet slår larm. Vid sidan av läckage kan man också övervaka hur uppvärmningen fungerar. Också störningar i värmesystemet, såsom att oljan tar slut eller elavbrott, kan orsaka stora skador.

Det är svårt att övervaka avloppsledningar inne i konstruktioner, men i ett mångsidigt system med läckagevakt kan man integrera separata sensorer för läckagevakt på olika ställen, till exempel i ett tekniskt utrymme eller under bänkskåp. I stora fastigheter kan lokalt installerade sensorer installeras till exempel i rörschakt, varvid sensorerna slår larm genast när fukt uppstår. Det här gör att också en del av avloppssystemet kommer att omfattas av övervakningen.

Vad ska en bra läckagevakt kunna snusa sig till?

  1. Läckage i tappvattenrör. En av systemets viktigaste egenskaper är att observera droppläckage. Flera av de lösningar med läckagevakt som finns på marknaden installeras efter vattenmätaren. Det här underlättar installationen, eftersom vattenmätaren tillhör vattenverket och man måste be vattenverket om tillstånd för ett byte. 
  2. Övervakning av vattenburna värmesystem. 
  3. Läckagevakter i avloppsledningar på ett inriktat sätt med separata sensorer. 

Det lönar sig att överväga en läckagevakt i varje fastighet

En läckagevakt är till hjälp i varje fastighet. Enligt Kangasmäki är det skäl att överväga installation av läckagevakter i synnerhet i följande situationer. 

  • Vid nybyggen. Det lönar sig att redan i samband med VVS-planeringen utreda vilken typ av läckagevakt som det är förnuftigt att installera. 
  • Objekt som ska genomgå stambyte. En stor del av priset på en läckagevakt utgörs av installationen. När en fastighet genomgår ett stambyte blir det förmånligt att installera läckagevakter på samma gång. Tusen euro för läckagevakter är en liten utgift med tanke på framtiden jämfört med kostnaderna för ett stambyte. Kangasmäki påminner om att en läckagevakt inte ersätter ett stambyte, men den minskar skadorna tills rören sätts i skick. 
  • Affärsfastigheter som inte är i användning nattetid. Anmälningar om service av en byggnad till den ansvariga partens system, till exempel till en smarttelefon, minimerar skadorna ytterligare. Då läckage upptäcks omedelbart, hinner man stänga av vattentillförseln genast och inte först när den första anställda kommer till skadeplatsen på morgonen. I bästa fall hinner man reparera läckaget redan innan arbetsdagen börjar för de anställda i fastigheten.
  • Fastigheter med säsongbetonad verksamhet eller fastigheter som besöks sällan. Om byggnaden står tom en del av året bör tappvattentillförseln stängas av via huvudbrytaren för den tid då byggnaden inte används. Det är också bra att lämna grundvärmen på. En läckagevakt övervakar också störningar i uppvärmningen. 
  • Byggplatser. På byggplatser installeras tillfälliga vattenposter som är nödvändiga för arbetet. I sådana tillfälliga vattenledningsnät sker omfattande skador i synnerhet nattetid. En flyttbar läckagevakt kan installeras i ett tillfälligt vattendistributionssystem, och den kan lätt flyttas till följande ställe när bygget är klart. 

Jan Kangasmäki sammanfattar att det lönar sig att på allvar överväga en läckagevakt om man vill minimera eventuella läckageskador i fastigheten, spara vatten och undvika eventuella problem med inomhusluften till följd av vattenskador.

Det finns många olika lösningar på marknaden, men experterna hos Pohjola Försäkring hjälper till med att kartlägga övergripande risker och dessutom välja ut de lämpligaste och mest kostnadseffektiva systemen med läckagevakt.
 

Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.
Fastighetsförsäkring
Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
Kuvassa näkyy nainen porttikongissa
Försäkringar för bostadsbolag
Skydda ditt bostadsbolag i händelse av egendomsskada och ersättningsskyldighet.
Mies ja nainen keskustelevat aiheesta yritysvakuutus.
Företagets försäkringar
Försäkringarna möjliggör att fortsätta verksamheten i företaget, om något oväntat inträffar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.