Hyvinvoiva työyhteisö yhdessä kahvihuoneessa huolettomina, sillä heidät on vakuutettu myös Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuksella.

En välmående arbetsgemenskap - Hur må bra, när allt förändras?

På en välmående arbetsplats känner alla till de gemensamma målen och arbetsbeskrivningarna är tydliga. Arbetslivet förändras emellertid, då företagen försöker anpassa sig till digitaliseringen och förbättra sin konkurrenskraft, och till och med kämpar för sin existens.

Vissa tar själva reda på saker och klarar självständigt sina förändrade arbetsuppgifter, men en del av gänget behöver mer styrning och att sakerna förtydligas för dem. Jag kan inte heller berätta för dem hur den här förändringen slutar – och knappast slutar förändringarna ens då. - Chef

Hur kan välbefinnandet i arbetet upprätthållas, då företagen i sin vardag varje dag upplever förändringar?

 

Förändringarna har kommit för att stanna, det är uppenbart. Förmågan att anpassa sig till förändringar i arbetet och eventuella konfliktsituationer samt förmågan att lära sig nytt varierar mycket. Förändringar är en stor utmaning för företagsverksamheten. Det är ofta fråga om att förnya rutinerna, som samtidigt är en inlärningsprocess. Nyckeln till framgång är bra planering, att lära och göra tillsammans samt kommunikation. Ofta kan också olika stödåtgärder behövas.

Bra planering minskar på osäkerheten och upprätthåller en god arbetsatmosfär under förändringen. Då de anställda engageras i planeringen och genom att se till att kommunikationen är tillräcklig främjas förståelsen för ändringsbehoven och dess effekter på det egna arbetet.

Förändringen i det nuvarande arbetet kan inte serveras färdigt på en bricka till alla, utan var och en i arbetslivet ska själv också satsa på sina färdigheter och sin kompetens på arbetsmarknaden. Förändringen kan också innebära att anställningen upphör och att den anställda måste söka en ny arbetsuppgift.

Berätta, berätta – och berätta en gång till

Utan kommunikation blir också en liten förändring ogjord och urvattnar arbetstillfredsställelsen. Kommunikation borde vara dubbelriktad. Det kan aldrig finnas för mycket information. Målet med kommunikationen är att hjälpa mottagaren att förstå vad förändringen innebär och hur det inverkar på målen.

Ur de anställdas synvinkel är det viktigt att de kan inverka på genomförandet av ändringsprocessen. Chefens roll är inte att ensam bära upp hela arbetsgemenskapen, utan att upprätthålla en diskussion och atmosfär på en konstruktiv grund.

Det räcker emellertid inte med att enbart berätta om saker. Förändringen kräver också att man lyssnar. De anställdas deltagande och möjligheter att inverka på beslut förbättrar deras engagemang i förändringen.

I stora företag kan alla inte alltid lyssna på alla, därför ska cheferna och de anställdas representanter vara budbärare. Det är viktigt att stödja cheferna under förändringsprocessen, eftersom det ofta är de som på det praktiska planet verkställer förändringarna. Också bördan för de anställdas representanter kan ibland bli för stor.

Personerna själva kan bäst berätta om hurdant stöd de behöver. Möjligheter att få stöd från ledningen, HR-tjänster eller företagshälsovården ska finnas under hela processen.

Förändringar inverkan på hälsan

Förändringar i arbetslivet kan inverka på hälsan och välbefinnandet. Osäkerhet är den vanligaste orsaken till ett sämre välbefinnande och förekommer ofta inför nya kompetensutmaningar och arbetsuppgifter eller när en anställning upphör.

Om den anställda upplever att det sociala stödet är för litet, kan arbetstillfredsställelsen och engagemanget i arbetet vara äventyrade. Relationerna till chefen och kollegerna kan förändras.

Det finns naturligtvis också de personer, vilkas välbefinnande påverkas positivt av en förändring. Då är en förändring i arbetet en bra sak med tanke på hälsan och arbetsförmågan.

Förändringar prövar arbetsgemenskapen

En förändring framskrider alltid stegvis och upphör inte då de nya rutinerna införs. Situationen leder ofta också till att produktiviteten sjunker för någon tid.

De utmaningar som förändringen medför bearbetas länge både av enskilda anställda och av arbetsgemenskapen. Också känslor ingår i det som ska bearbetas, eftersom de inte kan avskiljas från arbetsgemenskap, arbetsprocesser eller arbetsmetoder.

Läget stabiliserar sig, om det finns tid för det. Det är dock mycket vanligt att det knappt hinner uppstå ett stabiliserat läge innan ett nytt ändringsbehov uppstår. Att stanna upp och utvärdera de förändringar som genomförts gör gott för hela företaget.

Ta ansvar

En välmående arbetsgemenskap är inte bara mer produktiv, utan den är också mer redo att möta nya förändringar. Den önskade förändringen genomförs genom att göra den tillsammans.

Hur stödjer du förändringen i din organisation?

  • Tala alltid med den som ärendet gäller
  • Tala alltid om saker med deras rätta namn
  • Berätta för chefen om problem
  • Behandla ärenden tillsammans på möten
  • Var konstruktiv, se framåt och sträva efter en lösning
  • Ingrip vid osakligt bemötande.

 

 

Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.