Kaksi miestä toimistossa tablettikoneen äärellä.

Personalfonden

Personalfonden effektiviserar belöningarna

En personalfond är ett utmärkt sätt att belöna en kunnig och motiverad personal. Den är en långsiktig ersättningsform som baserar sig på företagets framgång.

En personalfond är en fond som grundats, ägs och förvaltas av personalen. Personalfonden förvaltar de medel som den tagit emot i resultat- och vinstpremieandelar från arbetsgivarföretaget samt den avkastning som den fått genom att placera medlen.

Fördelar för arbetsgivaren

  • Personalfonden gör det därför möjligt att belöna hela personalen för att företaget nått sina mål och att engagera personalen ytterligare för att främja företagets framgång.
  • Arbetsgivaren beslutar om att införa systemet och bestämmer grunderna för hur resultat- och vinstpremieandelarna ska betalas.
  • Arbetsgivaren behöver inte betala lönebikostnader till fonden för de vinstpremier den betalat och premierna är avdragbara utgifter för företaget.

Fördelar för personalen

  • Personalen äger och förvaltar de medel som samlats i personalfonden.
  • En medlem kan vid behov ta ut 15 % av sin fondandel per år. Av den fondandel som tas ut är 20 % skattefri inkomst, dvs. den anställda ska betala inkomstskatt på 80 % av andelen.
  • Personalfonden är inte skattepliktig. Medlemmarna drar därmed också nytta av skatteförmånerna hos fondens placeringsverksamhet.

Arbetsgivaren beslutar att införa ett system med ersättningar. Efter det bildar personalen en personalfond som premieandelarna fonderas i.

För att införa en personalfond behövs samförstånd mellan arbetsgivaren och personalen. En personalfond kan grundas då antalet anställda i företaget eller en viss resultatenhet inom företaget regelbundet är minst tio och då företagets omsättning eller motsvararande intäktsflöde är minst 200 000 euro då fonden grundas. En fond kan grundas bland annat för ett företag, en finländsk koncerns utländska dotterföretag, en kommun eller en resultatenhet inom någon av dem.

För personalfonden ska vid grundandet fastställas stadgar som registreras i samband med etableringsanmälan hos arbets- och näringsministeriet. Minimikravet på stadgarna och övriga anvisningar i anslutning till grundandet är lätt att hitta via länkarna nedan på arbets- och näringsministeriets nätsidor. För att få svar på detaljerade frågor kan du alltid vända dig till samarbetsombudsmannen.

Personalfondslagen kräver att fondens medel ska placeras betryggande och inkomstbringande. En personalfond har tillgång till OPs vältäckande kapitalförvaltningstjänster och får vid valet av lämpliga placeringsobjekt stöd av andelsbankens placeringsexperter.

Dessutom kan personalfonden ingå ett avtal med Henkilöstörahastopalvelut Oy om förvaltningen av personalfonden. I så fall ingår i tjänstekonceptet kapitalförvaltning, bokföring, registertjänster samt betalningstjänster som omfattar redovisning och rapportering till skattemyndigheterna.