Yrityksen vakuutukset ja laskutus

Företagets försäkringar och fakturering

På den här sidan hittar du våra svar på de vanligaste frågorna om företagets försäkringsfakturor. Du kan sköta faktureringsärenden för företagsförsäkringar även i nättjänsten för försäkringar.

Vi har flyttat, men vår post går fortfarande till den gamla adressen. Hur uppdaterar jag adressen?

Meddela oss företagets nya postadress så uppdaterar vi våra uppgifter. 

Du meddelar den nya post- och besöksadressen enklast i nättjänsten genom logga in i nättjänsten för företagsförsäkringar.

Företagets nya post- eller besöksadress uppdateras tyvärr inte hos oss via FODS eller posten, utan företagskunder måste själva meddela oss de ändrade uppgifterna.

Vi har fått feladresserad post.  Hur ska vi göra?

Om posten inte är adresserad till er, kan ni skriva “feladresserat” på kuvertet och lämna det i närmaste postlåda. Posten får inte öppnas. 

Posten delar ut oöppnade brev till rätt adress eller returnerar dem till avsändaren för utredning av den nya adressen. 

Hur beställer jag nätfakturor för våra försäkringar?

Ni kan meddela era nätfaktureringsuppgifter till adressen verkkolasku(a)pohjola.fi.

Uppgiften om nätfakturering uppdateras automatiskt i era kunduppgifter inom cirka en vecka från anmälan, och det är därför möjligt att ni får ännu den senaste fakturan på papper. Därefter kommer fakturorna direkt till er nätbank.

Vi håller på att fakturera Pohjola Försäkring. Vart ska vi skicka fakturan?

Vi behöver en kopia av fakturan i stället för den som försvunnit.

Ni kan skriva ut en kopia av fakturan för den nuvarande försäkringsperioden i nättjänsten för företagsförsäkringar vid försäkringen i fråga eller genom att kontakta vår kundtjänst med ett nätmeddelande eller per telefon 0303 0303 (vardagar klo 8–18).

Vi behöver längre betaltid för fakturan, hur ska vi göra?

Vi ber er kontakta kundtjänsten och avtala om betalningstiden före förfallodagen.

Vad händer om vi inte kan betala försäkringspremien?

Om ni inte har betalat försäkringspremien före utgången av förfallodagen, sänder vi en betalningspåminnelse inom 14 dagar. 

Om ni inte kan betala påminnelsefakturan, sänder vi ett meddelande om uppsägning av frivilliga försäkringar, där tidsgränsen för betalningen anges. Om ni inte betalar fakturan före tidsgränsen, avslutar vi de frivilliga försäkringarna och sänder en slutfaktura på försäkringarnas giltighetstid.

Lagstadgade försäkringar (arbetsolycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen) avslutas inte trots att de är obetalda, utan de går till utsökning.

På vår faktura anges dröjsmålsränta och påminnelseavgifter. Vad är det fråga om?

Om ni har betalat den tidigare fakturan efter förfallodagen, läggs dröjsmålsräntan på följande faktura i enlighet med er betalningsdag. 

Det uppkommer även avgifter för betalningspåminnelser och om de inte har betalats i samband med fakturan, överförs de till följande faktura. På fakturan anges alltid från vilken tidigare faktura kostnaderna har överförts.

Fakturan har överförts till en indrivningsbyrå eller till utsökning. Hur ska vi göra?

Om försäkringsfakturan har överförts på goda grunder, det vill säga premien har inte betalats till oss inom utsatt tid, kan ni avtala om betalningen av fakturan med indrivningsbyrån eller utsökningen. 

Kan jag betala försäkringsfakturan i flera poster?

Du kan betala försäkringsfakturan på en gång eller dela upp den alternativt i 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Om du vill betala fakturan i 12 poster, ska företaget ha ett gällande nätfakturaavtal.

Du kan meddela oss ändringar i betalningsintervallen genom att sända ett nätmeddelande i nättjänsten för företagsförsäkringar eller genom att ringa numret 0303 0303 (vardagar kl. 8–18) före förfallodagen.

Vi ber dig uppge i nätmeddelandet vilken försäkring det är fråga om och hur många poster du vill betala fakturan i. Vi kontaktar dig vid behov om vi har frågor om ändringen i betalningsintervallen.

Kan jag betala försäkringspremierna för mitt företag med OP-bonus?

Nej, det kan du inte. 

OP-bonus är en förmån som OP Gruppen utvecklat för Andelsbankernas ägarkunder.

OP-bonus samlas för privatkunder som är ägarkunder i Andelsbanken och som har bank-, kapitalförvaltnings- och/eller försäkringsärenden som berättigar till bonus.

Vår försäkring upphörde på grund av att vi inte betalat den, men vi betalade det belopp som anges i slutfakturan. Är försäkringen nu i sin ordning?

Försäkringen sätts inte automatiskt i kraft på nytt i och med att slutfakturan betalas. 

Vi ber dig kontakta vår kundtjänst på numret 0303 0303 (vardagar kl. 8–18) eller din kontaktperson hos Pohjola Försäkring för att försäkra dig om att försäkringsskyddet är i kraft.

Vi sade upp vår försäkring, vad ska vi göra med den faktura som vi fått?

Om ni säger upp en försäkring, får ni en ersättande faktura med nya uppgifter och den faktura som ni fått tidigare är obefogad. 

Vänligen observera att vi inte säger upp försäkringar per telefon, utan vi behöver alltid en skriftlig uppsägning antingen per nätmeddelande, e-post eller papperspost.

Vi har fått flera liknande fakturor gällande samma avtal, vilken faktura ska vi betala?

Om det sker ändringar i ert försäkringsavtal, får ni en korrigerad försäkringsfaktura på försäkringarna. Ändringar av försäkringsavtal innebär exempelvis att man gör ändringar i ett existerande försäkringsskydd, lägger till en ny försäkring eller gör ändringar i förfallodagen för försäkringsfakturan.

På den korrigerade faktura som ni fått anges att den ersätter den tidigare fakturan för samma faktureringsperiod. Ni kan alltså betala den faktura som ni fått sist.

Ni observerar väl att ni till följd av en ändring också kan få flera fakturor med samma eller närliggande förfallodagar. Det här beror på att en korrigerad faktura alltid får en ny senare förfallodag, varvid också fakturan för följande faktureringsperiod kan ingå i samma betalning.

Vi sade upp trafikförsäkringen genast efter att vi tecknat den, men vi fick en faktura på 14 euro. Måste vi betala den?

Minimipremien för trafikförsäkringen är 14 euro. Den här försäkringspremien täcker exempelvis premieskatter, och den tas ut under försäkringens giltighetstid i vilket fall som helst.

Vi fick en faktura för ett fordon som vi har sålt. Har inte försäkringen upphört? 

Troligen är det så att ägarbytet inte har uppdaterats hos oss från Traficom och att fakturan därför har skickats till er. Meddela oss när ni har sålt fordonet så kontrollerar vi saken och avslutar försäkringarna i enlighet med Traficom, om det är fråga om ett fordon som ingår i registret.

Om det är fråga om ett fordon eller en arbetsmaskin som inte har registrerats, ska försäkringen sägas upp skriftligen med ett nätmeddelande, per e-post eller per post. 

Du kan göra en anmälan om försäljning av ett fordon som ingår i registret i nättjänsten för företagsförsäkringar eller genom att ringa numret 0303 0303 (vardagar kl. 8–18).

Vi betalade den ursprungliga fakturan för sent, men vi fick ändå en betalningspåminnelse. Ska den också betalas?

Det tar några bankdagar att registrera en betalning, och därför kan en betalningspåminnelse redan ha skickats via vårt system.

Om ni har betalat den ursprungliga fakturan med rätt referens inom några dagar, är påminnelsen obefogad.

Vänligen kontrollera att ni har använt rätt referens.

Om betalningen har fel referensnummer hittas inte rätt försäkring och då skickar vi en betalningspåminnelse för en öppen faktura. Om ni har betalat fakturan med fel referens och pengarna inte har betalats tillbaka på företagets konto inom några dagar, ber vi er kontakta vår kundtjänst på numret 0303 0303 (vardagar klo 8–18) och ge dem betalningsuppgifterna, så kontrollerar vi läget för betalningen.

Vår faktura är felaktig, fel försäkring eller något annat att reklamera. Hur ska vi göra?

Vi ber er kontakta oss i alla reklamationsfall.

Sänd ett nätmeddelande i nättjänsten för företagsförsäkringar eller ring 0303 0303 (vardagar kl. 8–18).

Det har gjorts ändringar i försäkringen, får vi en kreditnota?

Vi sänder i regel inga kreditnotor, utan istället en ändringsfaktura eller en ny faktura som ersätter den tidigare. 

På fakturan anges om den ersätter den tidigare fakturan.

Vi har fått en betalningsanvisning från banken för ett inkommande belopp. Hur får vi det direkt in på kontot?

Betalningsanvisningen har skickats till närmaste kontor för avhämtning, eftersom vi har inte ert företags kontonummer. 

Ni kan meddela oss företagets kontonummer genom att sända ett nätmeddelande i nättjänsten för företagsförsäkringar eller genom att ringa 0303 0303 (vardagar kl. 8–18).

Vi har fått ett meddelande om att försäkringspremien betalas tillbaka. Varför har vi inte fått betalningen på vårt konto?

Återbetalningen kan ha använts för en öppen eller ny faktura, eller så saknar vi ert kontonummer och ni får en betalningsanvisning från banken, eller så är uppgiften om kontonummer felaktig. 

Du kan kontrollera saken hos vår kundtjänst genom att sända ett nätmeddelande i nättjänsten för företagsförsäkringar eller genom att ringa numret 0303 0303 (vardagar kl. 8–18).

Om betalningen har använts till en öppen faktura hos företaget, får ni en specifikation över återbetalningen av fakturan och hur beloppet använts.

Vår faktura var försenad, men vi har nu betalat en del av den och fått en ny faktura. Vad hände?

Om fakturans förfallodag har passerat och ingen betalning har gjorts, kan till fakturan riktas för stora betalningar för andra försäkringsavtal i kundrelationen. 

Till fakturan kan även riktas betalning av skadestånd, om fakturan inte har betalats inom utsatt tid.

Om pengar har använts för fakturan från en annan försäkring eller ersättning för skada, får ni en helt ny faktura där det syns varifrån pengarna har tagits. I samband med en ny faktura skickar vi en separat betalningsspecifikation, av vilken framgår vilken betalning som har riktats till vilken faktura. Specifikationen kan också komma från ersättningssidan, om pengarna har hänfört sig till skadeersättning.