Hur anmäls löneuppgifter efter 1.1.2019?

Det traditionella löneanmälningsförfarandet upphörde i och med inkomstregistret. Vi får löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen direkt från inkomstregistret. Vi får också korrigeringarna genom inkomstregistret. Om korrigeringsbehovet gäller en tidigare period, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Om det inte finns någon arbetsolycksfallsförsäkring, hur kan punkten förbigås i inkomstregistret?

Om det inte finns någon arbetsolycksfallsförsäkring, kan du anmäla uppgift om undantagssituation för försäkring i “Uppgifter om att försäkringsskyldighet inte föreligger (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen)”.

Om arbetsgivaren har försäkringsskyldighet, men arbetsgivaren har inte tecknat en olycksfallsförsäkring, hur kan man göra en löneanmälan?

En anmälan om löneuppgifter görs normalt till inkomstregistret.

I vilka situationer och på vilket sätt anmäls försäkringsnumret till inkomstregistret?

Försäkringsnumret ska anmälas endast om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar antingen i Pohjola Försäkring eller i flera olika försäkringsbolag. Uppgiften behöver således inte ges med varje anmälan.

I samband med försäkringsnumret ska även försäkringsbolagets FO-nummer anmälas. Pohjola Försäkring Ab:s FO-nummer är 1458359-3.

Hur hittar jag försäkringsnumret för arbetsolycksfallsförsäkringen?

Försäkringsnumret finns i försäkringsbrevet, fakturan och betalningsspecifikationen och i försäkringsuppgifterna om företaget i tjänsten op.fi. 

Pohjola Försäkrings försäkringsbeteckningar har formen 40-xxx-xxx-x, 41-xxxx-xxxx-x eller 42-xxxxx-x och 50-xxxxx-xxxxx-x. 

Vad bör man tänka på när man anmäler uppgifter?

Det lönar sig att anmäla uppgifterna till inkomstregistret så noggrant som möjligt. Genom att till inkomstregistret anmäla även kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden och frånvaro slipper du att få begäran om kompletterande uppgifter.  

Vi ber dig fästa uppmärksamhet särskilt vid följande saker när du gör en anmälan till inkomstregistret:  

 • välj anmälningssätt två (2)

 • fyll i uppgifterna om anställningsförhållanden, som typ, längd, avlöningsform och regelbunden avtalad veckoarbetstid 

 • ange också frånvarouppgifter som period, antal dagar, orsak och lönebelopp 

 • ange kompletterande uppgifter så snart som möjligt, gärna samtidigt med de obligatoriska uppgifterna. 

Varför lönar det sig att anmäla också kompletterande uppgifter?

Också vid skadehandläggning används löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Vid skadehandläggning är anmälningssätt 1 inte tillräckligt, utan det behövs kompletterande uppgifter (anmälningssätt 2) för utbetalning av ersättningar för inkomstbortfall. De kompletterande uppgifterna hänför sig nästan utan undantag till inkomstuppgifter som omfattas av den obligatoriska anmälningsskyldigheten.

När du fyller i uppgifterna tillräckligt noggrant, hjälper du skadehandläggningen och besparar dig onödig begäran om kompletterande redogörelser.

I hurdana situationer kan jag få en begäran om kompletterande redogörelse? 

När det har gått 29 dagar sedan skadedagen, och den skadade blir sjukledig, ändras ersättningen för inkomstbortfall så att den baserar sig på årsarbetsinkomsten. Vid fastställande av årsarbetsinkomsten är vi tvungna att be om kompletterande uppgifter bland annat om löneförhöjningar, frånvaro, rätt till semesterpenning och semesterpenning. Såvitt möjligt utnyttjar vi inkomstregistret för att få uppgifter.

Kan jag fortfarande lämna löneuppgifter om sjukdomstid eller inkomsterna för fyra veckor innan en skada inträffat i samband med olycksfallsanmälan?

Ja, det kan du. Det här påskyndar behandlingen av ersättning för inkomstbortfall

Tulorekisteri_Artikkeli_kuva

Ytterligare anvisningar om hur inkomstregistret används och om löneanmälan

Uppgifterna i det nationella inkomstregistret används bland annat av skadeförsäkringsbolagen, Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten (FPA), Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR), arbetspensionsanstalterna, PSC, arbetslöshetskassorna och arbetarskyddsmyndigheten.

De som behöver uppgifterna får endast de uppgifter ur inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet, till exempel för beskattning eller betalning av förmåner.

Medborgarna ser sina löneuppgifter och från 2021 också sina pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret.

Nedan ser du frågor och svar gällande inkomstregistret och löneanmälan

Vilka inkomstuppgifter ska anmälas till inkomstregistret?

De uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner, arvoden, arbetsersättningar och andra förvärvsinkomster, såsom naturaförmåner. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas. 

Hur och var korrigeras felaktiga uppgifter?

Arbetsgivaren korrigerar felaktiga uppgifter i inkomstregistret. Om du korrigerar uppgifter om löner eller yrkesbeteckningar i inkomstregistret, anmäl korrigeringen också till arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget. Du kan anmäla korrigeringar till Pohjola Försäkring genom att sända ett meddelande i tjänsten op.fi.

Om inga löner betalas en viss månad, ska det också anmälas till inkomstregistret? 

En regelbunden arbetsgivare ska då ge uppgiften Ingen löneutbetalning med arbetsgivarens separata anmälan före utgången av den 5:e dagen följande månad

Hur anmäls löneuppgifter efter 1.1.2019?

Det traditionella löneanmälningsförfarandet upphörde i och med inkomstregistret. Vi får löneuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen direkt från inkomstregistret. Vi får också korrigeringarna genom inkomstregistret. Om korrigeringsbehovet gäller en tidigare period, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Om det inte finns någon arbetsolycksfallsförsäkring, hur kan punkten förbigås i inkomstregistret?

Om det inte finns någon arbetsolycksfallsförsäkring, kan du anmäla uppgift om undantagssituation för försäkring i “Uppgifter om att försäkringsskyldighet inte föreligger (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen)”.

Om arbetsgivaren har försäkringsskyldighet, men arbetsgivaren har inte tecknat en olycksfallsförsäkring, hur kan man göra en löneanmälan?

En anmälan om löneuppgifter görs normalt till inkomstregistret.

I vilka situationer och på vilket sätt anmäls försäkringsnumret till inkomstregistret?

Försäkringsnumret ska anmälas endast om arbetsgivaren har flera arbetsolycksfallsförsäkringar antingen i Pohjola Försäkring eller i flera olika försäkringsbolag. Uppgiften behöver således inte ges med varje anmälan.

I samband med försäkringsnumret ska även försäkringsbolagets FO-nummer anmälas. Pohjola Försäkring Ab:s FO-nummer är 1458359-3.

Hur hittar jag försäkringsnumret för arbetsolycksfallsförsäkringen?

Försäkringsnumret finns i försäkringsbrevet, fakturan och betalningsspecifikationen och i försäkringsuppgifterna om företaget i tjänsten op.fi. 

Pohjola Försäkrings försäkringsbeteckningar har formen 40-xxx-xxx-x, 41-xxxx-xxxx-x eller 42-xxxxx-x och 50-xxxxx-xxxxx-x. 

Vad bör man tänka på när man anmäler uppgifter?

Det lönar sig att anmäla uppgifterna till inkomstregistret så noggrant som möjligt. Genom att till inkomstregistret anmäla även kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden och frånvaro slipper du att få begäran om kompletterande uppgifter.  

Vi ber dig fästa uppmärksamhet särskilt vid följande saker när du gör en anmälan till inkomstregistret:  

 • välj anmälningssätt två (2)

 • fyll i uppgifterna om anställningsförhållanden, som typ, längd, avlöningsform och regelbunden avtalad veckoarbetstid 

 • ange också frånvarouppgifter som period, antal dagar, orsak och lönebelopp 

 • ange kompletterande uppgifter så snart som möjligt, gärna samtidigt med de obligatoriska uppgifterna. 

Varför lönar det sig att anmäla också kompletterande uppgifter?

Också vid skadehandläggning används löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Vid skadehandläggning är anmälningssätt 1 inte tillräckligt, utan det behövs kompletterande uppgifter (anmälningssätt 2) för utbetalning av ersättningar för inkomstbortfall. De kompletterande uppgifterna hänför sig nästan utan undantag till inkomstuppgifter som omfattas av den obligatoriska anmälningsskyldigheten.

När du fyller i uppgifterna tillräckligt noggrant, hjälper du skadehandläggningen och besparar dig onödig begäran om kompletterande redogörelser.

I hurdana situationer kan jag få en begäran om kompletterande redogörelse? 

När det har gått 29 dagar sedan skadedagen, och den skadade blir sjukledig, ändras ersättningen för inkomstbortfall så att den baserar sig på årsarbetsinkomsten. Vid fastställande av årsarbetsinkomsten är vi tvungna att be om kompletterande uppgifter bland annat om löneförhöjningar, frånvaro, rätt till semesterpenning och semesterpenning. Såvitt möjligt utnyttjar vi inkomstregistret för att få uppgifter.

Kan jag fortfarande lämna löneuppgifter om sjukdomstid eller inkomsterna för fyra veckor innan en skada inträffat i samband med olycksfallsanmälan?

Ja, det kan du. Det här påskyndar behandlingen av ersättning för inkomstbortfall

Vilken uppgift om yrkesklass ska anmälas till inkomstregistret och på vilket sätt?

Fyll i uppgift om yrkesklass separat för varje anställd enligt det arbete som personen utför.  

Du får vid behov hjälp med att välja rätt yrkesklass från Statistikcentralens avgiftsfria tjänst LuokitusEkspertti genom att välja Yrkesklassificering 2010.

Yrkesklasser anmäls till inkomstregistret med fem teckens noggrannhet. Om yrkesklassen i tjänsten är kortare än fem tecken, lägg då till det antal nollor som behövs efter yrkesklassen. Inkomstregistret kontrollerar uppgifterna om yrkesklass, det vill säga det borde inte vara möjligt att mata in felaktiga koder. Du hittar yrkesklassificeringen också på Statistikcentralens webbplats.

Vilken yrkesklass används i arbetsolycksfallsförsäkringen?

Pohjola Försäkring använder i arbetsolycksfallsförsäkringar de yrkesklasser som är införda i inkomstregistret. 

Vilken yrkesklass ska användas om en person har två olika arbeten?

Om en anställd utför arbete som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäl den yrkesklass som det huvudsakliga arbetet hänför sig till. Med huvudsakligt arbete avses arbete som en person utför tidsmässigt mest.

I vilka situationer ska uppgiften Idrottsman anmälas till inkomstregistret?

Uppgiften används vid anmälan av prestationer från idrott som betalats till exempel på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan vara till exempel lön eller arbetsersättning. Uppgiften används när man endast anmäler prestationer som betalats från idrott.

En typisk lön för idrottare är lön som betalas till en lagidrottare på basis av spelaravtal. I lönesumman ingår inte lön som överförts till en idrottsfond.  

Uppgiften används inte till exempel då man anmäler idrottarens övriga löneinkomster som inte kommer från idrott.

Om man är företagare, var ska det anges i inkomstregistret?

Om du är företagare, ange uppgift om arbetspensionsförsäkring i punkten FöPL. Anmäl dessutom uppgifterna i Typ av undantagssituation:

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring) 

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring) 

 • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). 

Får ett försäkringsbolag löneuppgifter om en företagare från inkomstregistret?

Nej, det får det inte. För företagarens olycksfallsförsäkring används FöPL-arbetsinkomsten, som finns att få hos företagarens pensionsförsäkringsbolag

Vad räknas som specialgrupper?

Till specialgrupper hör elever och studerande, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsverksamhet för funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning, närståendevårdare, familjevårdare, patienter på vårdinrättningar och förtroendevalda i kommuner.

Får man uppgifter om specialgrupper från inkomstregistret?

Försäkringsbolaget får inga uppgifter om specialgrupper från inkomstregistret. Uppgifter om specialgrupper ska fortfarande anmälas separat till Pohjola Försäkring antingen i tjänsten op.fi eller på pappersblankett. Vid behov kan du be om att få en anmälningsblankett på papper per e-post på adressen palkkailmoitukset@pohjola.fi.

Hur ska hushållsarbetsgivare anmäla uppgifter?

Också hushåll ska anmäla löner som de betalat till inkomstregistret senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer på löneutbetalningsmånaden. Det finns ingen nedre gräns i euro vid anmälan om uppgifter. 

Du kan räkna ut lönen och anmäla uppgifterna till inkomstregistret till exempel i de avgiftsfria tjänsterna SuoraTyö.fi eller Palkka.fi, som sänder en anmälan till inkomstregistret för din räkning. Du kan också anmäla uppgifterna på webblanketten i inkomstregistrets e-tjänst eller av särskilda orsaker på en pappersblankett.

Om ett hushåll köper en tjänst av ett företag och betalar med en faktura, hur gör man då?

Hushåll är skyldiga att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring för sina anställda om hushållet betalar lönen direkt till de anställda. Om hushållet betalar fakturan för arbetsprestationen till ett företag, är företaget försäkringsskyldigt.