Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Ersätter skador orsakade av felaktig konsultation.

Försäkra riskerna med expertarbete

De största riskerna för företag som idkar konsultverksamhet är ansvarsrisker, av vilka de väsentligaste anknyter till ekonomiska förluster som förorsakas kunden.

Skräddarsydd ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Försäkringen lämpar sig för företag som idkar planerings- och konsultverksamhet. Hos oss får du också ansvarsförsäkringar för IT-företag och övervakare av byggarbete.

Experter hjälper dig när en skada inträffar

Medan du koncentrerar dig på din kärnverksamhet utreder vi ersättningsansvaret för ditt företag och underhandlar vid behov med den skadelidande parten.

Vad är ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet?

Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ger skydd om ditt företag som idkar konsultverksamhet blir ersättningsansvarigt exempelvis för skador som ett planeringsfel har förorsakat. Också ett litet fel i en plan kan vålla beställaren eller någon utomstående skada.

Den skada ett fel förorsakar kan vara betydande i jämförelse med faktureringen för uppdraget. Dessutom är kostnaderna för utredning av och försvar mot ersättningskrav ofta höga. Om ditt företag förorsakar någon annan en skada, kan ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet bespara företaget från att betala skadeersättning.

Vid behov kan vi skräddarsy en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov.

  • Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet i IT-företag är avsedd för skadeståndsrisker i anslutning till konsultering av produkter, såsom utrustning och program inom datateknikbranschen.

  • Ansvarsförsäkring för övervakare av byggarbeten lämpar sig för företag som idkar byggteknisk övervakning. Med övervakning av byggarbetet avses byggnadsteknisk tillsyn genom vilken man strävar efter att säkerställa att byggandet utförs tekniskt rätt och att byggandet i tekniskt avseende motsvarar entreprenadavtalet.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet?

Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet, ansvarsförsäkring för konsultverksamhet i IT-företag och ansvarsförsäkring för övervakare av byggarbeten ersätter person-, sak- och förmögenhetsskador som förorsakas någon annan, om företaget enligt ingånget avtal eller lag har ersättningsansvar för dem. Företagets ersättningsansvar kan basera sig exempelvis på fel, brist eller försummelse i planerna, forskningsresultaten och mätresultaten.

Om en skada inträffar, står Pohjola Försäkrings experter till din tjänst. Som företagare kan du koncentrera dig på din verksamhet, medan vi utreder ersättningsansvaret för ditt företag och vid behov underhandlar med den part som kräver ersättning. Vi sköter eller ersätter rättegången, om ersättningsärendet blir föremål för domstolsbehandling.

Premien för konsultansvarsförsäkringen – så här bestäms den

På konsultansvarsförsäkringens premie inverkar till exempel i vilka branscher ditt företag bedriver planering och konsultverksamhet samt årsfakturering i dessa branscher. Försäkringens premie bygger också på det försäkringsbelopp och den självrisk som du väljer. Fråga mer av oss.

Hur kan jag teckna en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en ansvarsförsäkring för konsultverksamhet. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet och om premien. Vid behov kan vi skräddarsy en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov. Fråga mer.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags ansvarsförsäkringar och övriga försäkringsärenden i skick!

Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
” ”
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.