” ”

Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse

Ansvarsförsäkring för företagsledningen.

Ger företagsledningen trygghet

Verkställande direktören, styrelseledamöterna eller bolagsstämmans ordförande kan bli skadeståndsansvariga för skador som orsakats av oaktsamhet – till och med med sin personliga egendom.

Experter till din tjänst i skadesituationer

Vi reder ut skadeståndsansvaret på dina vägnar och förhandlar vid behov med den som lidit skadan.

Täcker också rättegångskostnaderna

Ur ansvarsförsäkringen för förvaltning ersätts utrednings- och rättegångskostnaderna som anknyter till skadeståndskravet.

Ansvarsförsäkringen för förvaltning skyddar företaget och dess beslutsfattare

Företagsledningen tar varje dag beslut som är viktiga för företaget. Besluten kan ha vittgående följder för företagets affärsverksamhet. Också om besluten är omsorgsfullt förberedda kan de i efterhand visa sig vara dåliga och olönsamma.

Syftet med ansvarsförsäkringen för förvaltning är att skydda personerna i företagsledningen mot personligt skadeståndsansvar. Försäkringen gäller för företagsledningen, såsom verkställande direktören, styrelsemedlemmarna och ordförande för bolagsstämman. Skadan som ska ersättas kan anknyta till exempelvis felaktig skötsel av ärenden eller oaktsam hantering av företagets medel.

Personerna i företagets ledning blir vanligen inte skadeståndsskyldiga på lösa grunder, men också ett ogrundat krav på skadestånd kan orsaka ditt företag stora kostnader. Ansvarsförsäkringen ersätter företagsledningens advokatkostnader också om ingen i ledningen befinns skadeståndsansvarig.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för förvaltning?

Ur försäkringen ersätts skador som personer i företagets ledning har orsakat då de verkat som medlem i företagets förvaltningsorgan och för vilka de enligt lag är skadeståndsansvariga. Ansvarsförsäkringen täcker de ekonomiska skador som orsakas samfundet som har tecknat försäkringen eller utomstående.

Ansvarsförsäkringen för förvaltning är också ett sätt att skydda styrelsen och verkställande direktören mot skadeståndskrav. Den ger ett betydande skydd vid utredning av skadeståndsskyldighet.

Om en skada inträffar, får du stöd av Pohjola Försäkrings experter, som på dina vägnar utreder om någon medlem av ledningen är skadeståndsansvarig. Om ersättningsfrågan leder till rättegång, täcker ansvarsförsäkringen för förvaltning också rättegångskostnaderna.

Styrelsemedlemmarnas och verkställande direktörens ansvar

Verkställande direktörens eller styrelsemedlemmarnas åtgärder eller försummelser kan skada bolaget, aktieägarna eller någon utomstående instans, såsom bolagets fordringsägare.

Enligt aktiebolagslagen kan en medlem i ett förvaltningsorgan i ett bolag bli personligen ersättningsskyldig för en skada som han eller hon

  • avsiktligen eller genom vårdslöshet förorsakat bolaget eller
  • genom att avsiktligen eller genom vårdslöshet bryta mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen förorsakat bolaget, aktieägarna eller någon annan person.

Exempel på skador som omfattas av Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse

Exempel 1: Styrelsen beslutade att bevaka bolagets fordran i en konkurs. Det var verkställande direktörens skyldighet att sköta ärendet. Verkställande direktören höll på att avgå från företagsledningen, och ärendet åtgärdades inte. Fordran blev en förlust för bolaget. Verkställande direktören var ersättningsansvarig för den skada som förorsakats bolaget. Skadan ersattes ur ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse efter avdrag av självrisken.

Exempel 2: Ett bolag blev tvunget att säga upp en anställd på grund av att denne upprepat och allvarligt försummat sina arbetsuppgifter. Den anställde ansåg att han blivit diskriminerad och drog bolaget och den styrelsemedlem som skött uppsägningen inför rätta. Ärendet ersattes inte utgående från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse, för försäkringen ersätter inte ersättningsyrkanden i anslutning till anställningar. Om företaget har en rättsskyddsförsäkring, kan företaget ansöka om ersättning ur rättsskyddsförsäkringen för advokat- och rättegångskostnader till följd av en anställningstvist.

Hur kan jag teckna en ansvarsförsäkring för förvaltning för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en ansvarsförsäkring för verkställande direktör och förvaltning. Vår offert förbinder dig inte till någonting.

Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och förvaltning och om premien. Vid behov kan vi skräddarsy en ansvarsförsäkring för företagets särskilda behov. Fråga mer.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags ansvarsförsäkringar och övriga försäkringsärenden i skick!

Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
” ”
Företagets 3 viktigaste försäkringar för verksamheten
Ingen kan undvika skador. Detta kan väcka oro särskilt när företaget håller på att inleda sin verksamhet eller planerar en tillväxt.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.