Ympäristövahinkovakuutus tuo turvaa esimerkiksi kuvassa näkyvälle metsälle

Miljöskadeförsäkring

Skydd i händelse av miljöskador.

Lagstadgad försäkring för vissa aktörer

Miljöskadeförsäkringen är obligatorisk för företaget, om verksamheten kan medföra en betydande risk för miljöskada eller om dess verksamhet i allmänhet kan medföra olägenhet för miljön.

Företaget har det primära ansvaret för miljöskador

Försäkringen ersätter endast sådana skador som försäkringstagaren inte själv kan hantera, exempelvis på grund av en konkurs eller om den som orsakade skadan inte är känd.

För vem är miljöskadeförsäkringen avsedd?

Miljöskadeförsäkringen ersätter bland annat person- och sakskador samt kostnader för avvärjande av skador.

Miljöskadeförsäkringen är vanligen obligatorisk för aktörer vars verksamhet förutsätter tillstånd för avloppsvatten av vattendomstolen, av den lokala miljöcentralen beviljat miljötillstånd eller tillstånd för hantering och lagring av farliga kemikalier. Företag från små fiskodlingsanläggningar till stora skogs- och energibolag omfattas av lagen. Försäkringen behövs, om ditt företag verkar inom exempelvis gruvindustrin eller den kemiska industrin.

Försäkringsskyldigheten gäller inte verksamhet som omfattar upplagring eller distribution av olja eller oljeprodukter, tillverkning av smörjmedel, sanering av förorenade områden eller tillgodogörande av avfall.

Vad ersätter den lagstadgade miljöskadeförsäkringen?

Ur miljöskadeförsäkringen ersätts:

  • miljöskador som orsakats av den försäkrade verksamheten
  • person- och sakskador
  • kostnader för att avvärja en skada
  • kostnader för återställande av förstörd miljö.

Som miljöskada ersätts en skada som på grund av verksamhet inom ett visst område har orsakats av förorening av vatten, luft eller jordmån, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller lukt eller annan motsvarande störning.

Ersättning betalas högst 6 miljoner euro per skada och totalt under ett år högst 10 miljoner euro. Självrisken för en skadelidande fysisk person är 300 euro och för ett företag eller samfund 3 000 euro.

Miljöskadeförsäkringen är grundad på lagen om ersättning för miljöskador

Miljöskadeförsäkringen är grundad på lagen om ersättning för miljöskador

Miljöskadeförsäkringen regleras av lagen om miljöskadeförsäkring, som trädde i kraft 1.1.1999. Utifrån den ersätts skador då den som vållat miljöskadan förblir okänd eller har befunnits vara insolvent.

Företaget som orsakade miljöskadan har det primära ansvaret för skadan. Det måste ersätta skadan till fullt belopp. Ersättningarna betalas under vissa förutsättningar ur skadevållarens ansvarsförsäkring för verksamhet. Ersättningarna ur miljöskadeförsäkringen betalas i andra hand, dvs. då den som lidit skada inte kan få ersättning av den som orsakat skadan.

Mies ja nainen keskustelevat aiheesta yritysvakuutus.
Företagets försäkringar
Försäkringarna möjliggör att fortsätta verksamheten i företaget, om något oväntat inträffar.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Iloiset työntekijät keskustelevat mitkä ovat yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta.
Företagets 3 viktigaste försäkringar för verksamheten
Ingen kan undvika skador. Detta kan väcka oro särskilt när företaget håller på att inleda sin verksamhet eller planerar en tillväxt.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

  • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
  • skriva ut ett försäkringsintyg
  • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

  • Ingå avtal om digital kommunikation och ange huvudanvändarna.
  • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.