Silta alhaalta kuvattuna

Exportremburs

En remburs tryggar både säljaren och köparens ställning och öppnar möjligheter för att finansiera handel.

Rembursen effektiverar hanteringen av driftskapital för både säljaren och köparen

Rembursen är ett betalningssätt där köparens bank förbinder sig till att betala säljaren då rembursvillkoren uppfyllts.

Rembursen passar som betalningssätt särskilt då du inte känner motparten i köpet väl eller då föremålet för köpet är en vara som tillverkats på skild beställning. Dessutom används remburser ofta då det geografiska eller kulturella avståndet mellan handelspartnerna är långt.

  • En remburs är ett tryggt och snabbt betalningssätt för betalningen är inte beroende av köparens betalningsförmåga vid betalningstidpunkten.
  • Med exportrembursen säkerställer du betalningen på förhand.
  • Du kan planera ditt företags produktion i förväg – rembursen är oåterkallelig.
  • Du kan också kräva en remburs där köparen betalar i takt med att arbetet framskrider.
  • Rembursen minimerar effektivt riskerna med ett betalningsvillkor för båda parterna i köpet.
En fastställd exportremburs är ett betalningssätt som möjliggör handel också i länder med hög risk.
Remburser används särskilt mycket bland annat i handeln med utvecklingsländer
Mikko‚ säljchef, OP

Det lönar sig för exportören att innan rembursen öppnas ge köparen ifyllda anvisningar om öppning av remburs.

Då vi har fått en rembursöppning från köparens bank, underrättas exportören omedelbar om det.

Då du fått en remburs, undersök den noggrant och be att de ändringar som behövs görs i den.

Exportören ska för OP Bank visa upp de handlingar som krävs enligt rembursen, varefter banken granskar att handlingarna motsvarar rembursvillkoren.

Exportören får betalt enligt förbindelsen från den öppnande banken och den eventuella bekräftande banken.

Internationella handelskammaren har upprättat rembursregler som iakttas av bankerna i olika länder.

Rembursvillkoren baserar sig på köpeavtalet och man kan avtala fritt om dem. Huruvida ett villkor uppfylls eller inte konstateras ur de handlingar som krävs enligt rembursen.

För remburskostnaderna svarar enligt internationella handelskammarens regler i sista hand uppdragsgivaren, dvs. köparen. Det lönar sig att avtala om kostnadsfördelningen redan i köpeavtalet.

En fastställd exportremburs är ett betalningssätt som möjliggör handel också i länder med hög risk. Den skyddar säljaren utöver mot köparrisken mot den ekonomiska och politiska risken hos handelspartnern och banken.

En fastställd exportremburs utgör en förbindelse av inte endast köparens bank, dvs. den öppnande banken, utan också av den bekräftande banken, dvs. OP Bank, att betala beloppet till säljaren då säljaren visar upp de handlingar som nämns i villkoren.

Vi kan också konkludent bekräfta remburser som kommit från utlandet. Med konkludenta bekräftelser förbinder vi oss att betala till säljaren då säljaren visar upp handlingar som nämns i villkoren. Vi underrättar inte de utländska parterna om det.

Diskontering

En remburs kan användas i handeln också som konkurrensmedel, för man kan bevilja betaltid med den. En bekräftad remburs med betaltid kan diskonteras utan tilläggssäkerhet, varvid säljaren får sin fordran efter att ha visat upp handlingar enligt rembursvillkoren.

Utöver rembursprovisionerna debiteras en diskonteringsränta och -marginal.

Kostnaderna för betaltiden kan inkluderas i köpesumman.

Post Financing , finansiering av öppnande banken

Finansieringen verkställs då exportören lägger fram handlingar i enlighet med rembursvillkoren. Kontantbetalningen sker till exportören efter det att handlingarna visats upp.

Den utländska köparen får den betaltid som behövs, varvid ingen ränte- och valutarisk för betaltiden ansluter sig till köpet.

Köparen betalar kostnaderna för finansieringen. Köparens bank och Pohjola Bank avtalar om priset för finansieringen samt om löptiden innan rembursen öppnas.

Post Financing är ett finansieringssätt som används allmänt i många länder, t.ex. Turkiet och Indien.

En standby-remburs är en bankgaranti som har formen av en remburs: den öppnande banken (köparens bank) garanterar att rembursens mottagare (ditt företag) får en betalningsförbindelse till exempel i händelse av försummelser på rembursens uppdragsgivares (köparens) sida.

Standby-remburser används ofta

  • för att trygga betalningen av regelbundna leveranser, dessutom också för att betala lånekapital och räntor.
  • i stället för bankgarantier i synnerhet i Nord- och Sydamerika samt i vissa länder i Sydostasien.

Då du använder nättjänsten för remburser försnabbar du upprättandet av rembursdokument och effektiviserar ditt företags interna processer. Tjänsten erbjuder moderna alternativ för hanteringen av remburser, tidsenlig informationsförmedling och olika rapporter för uppföljningen. Tillämpningen gör kontroller som minskar antalet fel.

Du får öppningarna och ändringarna av exportremburserna samt betalningskvittona och rapporterna direkt till din arbetsstation. Via tjänsten kan ditt företag också öppna och ändra importremburser.

För att ta i bruk tjänsten måste ditt företag ingå ett nättjänstavtal med OP.