Exportremburs

En remburs tryggar både säljaren och köparens ställning och öppnar möjligheter för att finansiera handel.

Rembursen effektiverar hanteringen av driftskapital för både säljaren och köparen

Remburs, på engelska Letter of credit (L/C), Documentary Credit (D/C) är ett betalningssätt där köparens bank (den öppnande banken) förbinder sig oåterkalleligt att betala säljaren då säljaren har uppvisat handlingarna enligt rembursvillkoren. En remburs är ett tryggt och snabbt betalningssätt eftersom betalningen inte är beroende av köparens betalningsförmåga vid betalningstidpunkten. Rembursen minimerar effektivt riskerna i anslutning till betalningsvillkoren för båda parterna i köpet.

Rembursen passar som betalningssätt särskilt då du inte känner motparten i köpet väl eller då föremålet för köpet är en vara som tillverkats på skild beställning. Dessutom används remburser ofta då det geografiska eller kulturella avståndet mellan handelspartnerna är långt.

Det lönar sig för exportören att innan rembursen öppnas ge köparen ifyllda anvisningar om öppning av remburs.

Då OP har fått en remburs från köparens bank, får du omedelbart ett meddelande om det.  Då du fått en remburs, läs den noggrant och be att eventuella ändringar görs i den.

Visa upp de handlingar som rembursen kräver till OP som granskar att handlingarna motsvarar rembursvillkoren. Ditt företag får betalt enligt förbindelsen från den öppnande banken och/eller den eventuella bekräftande banken.

Villkoren för en remburs baserar sig på köpeavtalet och kan avtalas fritt. En remburs hänger dock inte ihop med andra avtal och är separat från dem. Huruvida ett villkor uppfylls eller inte konstateras ur de handlingar som krävs enligt rembursen. Det lönar sig att avtala om kostnadsfördelningen redan i köpeavtalet.

Internationella handelskammaren har upprättat rembursregler som iakttas av bankerna i olika länder.

En bekräftad remburs är en förbindelse av inte endast köparens bank utan också av säljarens bank, då säljaren uppfyller rembursvillkoren.

En bekräftad remburs skyddar säljaren både mot köparrisken och mot den ekonomiska och politiska risken i handelspartnerns land och bank. Då banken som bekräftar rembursen godkänner dokumenten förbinder banken sig till att betala exportören och således bära motpartens land-, bank- och dokumentrisk.

Det lönar sig för säljaren att på förhand kontrollera möjligheterna att bekräfta en remburs, eftersom banken inte har någon skyldighet att bekräfta remburser.

Diskontering

En remburs kan användas i handeln också som konkurrensmedel, eftersom man med den kan bevilja betalningstid för köparen. En bekräftad remburs med betalningstid kan diskonteras utan tilläggssäkerhet, varvid säljaren får sin fordran efter att till banken ha visat upp handlingar enligt rembursvillkoren.

Utöver rembursprovisionerna debiteras en diskonteringsränta och -marginal. Kostnaderna för betaltiden kan inkluderas i köpesumman.

Post Financing , finansiering av öppnande banken

Finansieringen verkställs då exportören lagt fram handlingar i enlighet med rembursvillkoren. Betalningen sker till säljaren i samband med att handlingarna visas upp.

Den utländska köparen får den betalningstid som behövs, utan ränte- och valutarisk under betalningstiden för säljaren.

Köparen betalar kostnaderna för finansieringen. Köparens bank och Pohjola Bank avtalar om priset för finansieringen samt om löptiden innan rembursen öppnas.

Post Financing är ett finansieringssätt som används allmänt i många länder, t.ex. Turkiet och Indien.

En standby-remburs är en bankgaranti som har formen av en remburs: den öppnande banken (köparens bank) garanterar att rembursens mottagare (ditt företag) får en betalningsförbindelse till exempel i händelse av försummelser på rembursens uppdragsgivares (köparens) sida.

Standby-remburser används ofta

  • för att trygga betalningen av regelbundna leveranser, dessutom också för att betala lånekapital och räntor.
  • i stället för bankgarantier i synnerhet i Nord- och Sydamerika samt i vissa länder i Sydostasien.

Då du använder nättjänsten för remburser försnabbar du upprättandet av rembursdokument och effektiviserar ditt företags interna processer. Tjänsten erbjuder moderna alternativ för hanteringen av remburser, tidsenlig informationsförmedling och olika rapporter för uppföljningen. Tillämpningen gör kontroller som minskar antalet fel.

Du får öppningarna och ändringarna av exportremburserna samt betalningskvittona och rapporterna direkt till din arbetsstation. Via tjänsten kan ditt företag också öppna och ändra importremburser.

För att ta i bruk tjänsten måste ditt företag ingå ett nättjänstavtal med OP.