Pylpyrä ilta-auringossa

Garantier för utrikeshandel

En bankgaranti är ett smidigt sätt att sköta ditt företags behov av att ställa säkerheter.

En bankgaranti är en förbindelse som banken ställt för ditt företags räkning till förmån för företagets finländska eller utländska avtalspart. I bankgarantin förbinder sig banken som garantigivare till ett penningmässigt ansvar för ditt företags avtalsförpliktelse.

För din avtalspart är bankgarantin enkel att ta emot och hantera.

En bankgaranti kan användas som säkerhet i olika avtalsförhållanden för fullgörandet av parternas avtalsförpliktelser.

Med en utländsk bankgaranti avses en garanti som har ställts till förmån för en utländsk förmånstagare. I en bankgaranti för utrikeshandel är förmånstagaren ditt företags utländska avtalspart.

En bankgaranti som ges till utlandet kan ges som en proprieborgen eller en förbindelse i garantiform. I utrikeshandel är en förbindelse i form av en bankgaranti rådande praxis.

Du kan ansöka om garanti på vidstående blankett:

Ansökan om garanti (på engelska)

Nättjänsten för bankgarantier (fungerar endast med giltigt avtal och nätbankskoder).

Proprieborgen

Banken har rätt att låta bli att betala förmånstagaren tills ditt företags betalningsskyldighet utgående från avtalsförhållandet har utretts.

Förbindelse i garantiform

Banken förbinder sig att betala förmånstagaren på dennas begäran i enlighet med villkoren i garantiförbindelsen. Då gör borgensmannen ingen utredning om huruvida förmånstagaren har rätt till betalning med stöd av köpekontraktet. Sådana garantier kallas för first demand-garantier.

I vissa länder tar förmånstagarna inte emot garantier från banker i utlandet, ibland är det inte förenligt med lagen i landet i fråga och i bland hör det inte till handelsseden i landet. I så fall ordnas garantin via en korrespondentbank som en s.k. uppdragsgaranti. Vi ber korrespondentbanken ge företagets avtalspartner en garanti. Samtidigt ställer vi en säkerhet, dvs. en motsäkerhet till korrespondentbanken. En sådan förbindelse är alltid en s.k. on first demand-garanti.

Kunden blir i regel tvungen att också ersätta korrespondentbankens garantikostnader.

De vanligaste garantierna vid export är

  • Anbudsgaranti (Bid Bond, Tender Guarantee)
  • Leveransgaranti (Performance Bond, Performance Guarantee)
  • Förskottsgaranti (Advance Payment Guarantee/Bond)
  • Garanti för ansvarstiden (Maintenance Guarantee, Warranty Guarantee, Retention Money Bond)

Nättjänsten för bankgarantier fungerar i samband med nättjänsten Företagstjänster. Den erbjuder ditt företag moderna lösningar för att beställa och hantera bankgarantier samt få information i realtid om ditt företags garantistock.

Ditt företag kan beställa bankgarantier enkelt, effektivt och tryggt.  Till beställningen kan man vid behov också foga elektroniska dokument. Via nättjänsten har ditt företag tillgång till ett beställningsregister för uppföljningen och förvaltning av garantibeställningar.  Vid behov kan man till vår nättjänst foga en godkännandefunktion för garantiläget och garantiförbindelsetexter. Den blir då en del av ditt företags interna garantiprocess.

Med nättjänsten hålls ditt företag alltid à jour. I tjänsten upprätthåller vi det garantireskontra som ditt företag behöver och ett elektroniskt arkiv för garantiförbindelsetexter.