Laiteyksityiskohta

Garantier för importhandel

Bankgaranti är ett behändigt sätt att fylla ditt företags behov av säkerheter.

Bankgaranti är en förbindelse som banken ställer i ditt företags ställe till förmån för en inhemsk eller utländsk avtalspart. Banken förbinder sig till ett penningmässigt ansvar för fullgörandet av företagets avtalsförpliktelse inom ramen för de villkor som anges i förbindelsen.

Bankgaranti kan användas som säkerhet för fullgörandet av parternas avtalsförpliktelser i olika avtalsförhållanden.

Med utländsk bankgaranti avses en garanti som har ställts till förmån för en utländsk förmånstagare. I en bankgaranti för utrikeshandel är förmånstagaren ditt företags utländska avtalspart.

En bankgaranti som ges till utlandet kan ges som en proprieborgen eller en förbindelse i garantiform. I utrikeshandel är en förbindelse i garantiform rådande praxis.

Du kan ansöka om garanti på vidstående blankett:

Ansökan om garanti (på engelska)

Logga in till nättjänsten för företag med dina nättjänstkoder. Om du ännu inte är kund hos OP får du gärna kontakta oss.

Proprieborgen

Banken har rätt att låta bli att betala förmånstagaren tills ditt företags betalningsskyldighet utgående från avtalsförhållandet har utretts.

Förbindelse i garantiform

Banken förbinder sig att betala förmånstagaren på dennas begäran i enlighet med villkoren i garantiförbindelsen. Då gör borgensmannen ingen utredning om huruvida förmånstagaren har rätt till betalning med stöd av köpekontraktet. Sådana garantier kallas för first demand-garantier.

Uppdragsgaranti

I vissa länder tar förmånstagarna inte emot garantier från banker i utlandet, och i vissa fall kan det också strida emot lagstiftningen/handelsseden i landet i fråga. I så fall ordnas garantin via vår lokala korrespondentbank som en s.k. uppdragsgaranti. Vi ber då vår korrespondentbank ge ditt företags avtalspartner en garanti. Samtidigt utfärdar vi en säkerhet, dvs. en motgaranti, för vår korrespondentbank. En sådan motgaranti till vår korrespondentbank är alltid en s.k. first demand-garanti.

Kunden betalar i allmänhet förutom sina egna kostnader även de kostnader som garantin orsakar korrespondentbanken.

Andra garantier vid importhandel

En av de vanligaste garantierna vid importhandel är garantin för betalning av köpesumman. Då en utländsk försäljare beviljar en finländsk importör betalningstid efter leveransen arrangeras säkerheten i anslutning till betalningstiden i regel som en separat garanti för en enskild affär eller som en kontokreditsgaranti i limitform.

Tullgaranti behövs till exempel då importören ansöker om temporär tullfrihet hos tullmyndigheten eller vill registrera sig som kreditkund. Tullgarantin kan också jämföras med den garanti som ställs för gemenskapstransitering och som ges till den finländska tullmyndigheten, men som också täcker sådana tullavgifter och dylika avgifter inom hela EU som garantikunden ska betala.

Utöver de ovannämnda garantierna kan garantier ställas som säkerhet för att uppfylla olika avtalsförpliktelser (t.ex. ensamförsäljnings-, leasing- och hyresavtal) samt som sådana säkerheter som förutsätts i lagar och myndighetsföreskrifter.

Nättjänsten för bankgarantier fungerar i samband med nättjänsten Företagstjänster. Den erbjuder ditt företag moderna lösningar för att beställa och hantera bankgarantier samt få information i realtid om ditt företags garantistock.

Ditt företag kan beställa bankgarantier enkelt, effektivt och tryggt.  Till beställningen kan man vid behov också foga elektroniska dokument. Via nättjänsten har ditt företag tillgång till ett beställningsregister för uppföljningen och förvaltning av garantibeställningar.  Vid behov kan man till vår nättjänst foga en godkännandefunktion för garantiläget och garantiförbindelsetexter. Den blir då en del av ditt företags interna garantiprocess.

Med nättjänsten hålls ditt företag alltid à jour. I tjänsten upprätthåller vi det garantireskontra som ditt företag behöver och ett elektroniskt arkiv för garantiförbindelsetexter.