Importremburs

Med en importremburs försäkrar du dig om att leveransen av företagets varor sker tryggt och på egna villkor

Remburs, på engelska Letter of Credit (L/C), Documentary Credit (D/C) är ett betalningssätt där vi som öppnande bank förbinder oss att för ditt företags räkning betala till säljaren. Förutsättningen är att säljaren uppvisar sin egen bank handlingarna enligt rembursvillkoren under rembursens giltighetstid.

Importrembursen ger ditt företag många förmåner:

  • Du kan få betalningstid och effektivisera hanteringen av ditt företags driftskapital.
  • Du försäkrar dig om att varuleveransen sker i rätt tid och att du får den dokumentation som behövs för importen.
  • Som köpare visar du att du har betalningsförmåga och kreditvärdighet genom att öppna en remburs.

En remburs är ett säkert sätt att betala: som köpare är du skyldig att betala endast då rembursvillkoren uppfylls. En täckt remburs skyddar också mot kursrisken.

Börja med att lämna in en rembursansökan till oss där du detaljerat redogör för rembursens form, villkor och de handlingar som krävs.

Eftersom en remburs är en förbindelse från köparens bank, kräver öppningen av den en normal kreditbehandling och giltiga säkerheter.

Om ditt företag använder en täckt remburs, dvs. betalar värdet av rembursen redan vid öppningen, befrias ditt företag från den eventuella kursrisken och andra säkerheter behövs inte.

Rembursen medför bankkostnader hos både köparens och säljarens bank. Vanligtvis betalar vardera parten den egna bankens arvoden. Man borde alltid komma överens om det redan i betalningsvillkoren för köpeavtalet.

Vi iakttar för alla remburser den internationella handelskammarens vid respektive tidpunkt gällande rembursregler.

Villkoren för en remburs baserar sig på köpeavtalet och man kan avtala fritt om dem.  Huruvida ett villkor uppfylls eller inte konstateras ur de handlingar som krävs enligt rembursen.

Enligt den internationella handelskammarens rembursregler gäller bankernas åtgärder endast handlingarna. Om handlingarna motsvarar rembursvillkoren, kan banken inte vägra betala genom att åberopa till exempel fel i varuleveransen.

Avista-remburs (Payment at Sight)

Köparen betalar först då säljaren lagt fram handlingar i enlighet med villkoren.

Remburs för betalningstiden (Deferred payment/usance)

Köparen får betalningstid, och då betalningstiden löper ut sker betalningen.

En Standby-remburs är en bankgaranti som har formen av en remburs och där vi som öppnande bank för ditt företags räkning garanterar betalningen gentemot din säljare (dvs. rembursens förmånstagare) mot att man visar upp de handlingar som krävs i förbindelsen.

Den används ofta för att trygga regelbundna leveranser eller till exempel ersätta bankgarantier i synnerhet i Nord- och Sydamerika och i vissa länder i Sydostasien.

Börja med att lämna in en rembursansökan till oss där du detaljerat redogör för rembursens form och villkor.

Eftersom en Standby-remburs är en förbindelse från köparens bank, kräver öppningen av den en normal kreditbehandling och giltiga säkerheter.

Standby-rembursen förorsakar bankkostnader hos både köparens och säljarens bank. Den vanligaste praxisen är att vardera parten betalar den egna bankens arvoden. Man borde alltid komma överens om det redan i betalningsvillkoren för köpeavtalet.

På en Standby-remburs kan man tillämpa Internationella handelskammarens vid respektive tidpunkt gällande rembursregler.

Då du använder nättjänsten för remburser försnabbar du upprättandet av rembursdokument och effektiviserar ditt företags interna processer. Tjänsten erbjuder moderna alternativ för hanteringen av remburser, tidsenlig informationsförmedling och olika rapporter för uppföljningen. Tillämpningen gör kontroller som minskar antalet fel.

Via tjänsten kan ditt företag öppna och ändra importremburser. Du får också öppningarna och ändringarna av exportremburserna samt betalningskvittona och rapporterna direkt till din arbetsstation.

För att ta i bruk tjänsten måste ditt företag ingå ett nättjänstavtal med sin andelsbank.