Tapaaminen lentokentällä

Tjänster för utländska företag

Hos OP kan du öppna ett konto för ett utländskt företag. Innan kontot öppnas måste vi säkerställa kontoöppnarens, kontoinnehavarens och de dispositionsberättigade personernas identitet, existens och rättskapacitet. I fråga om företagskunder ska banken innan kontot öppnas också begära en utredning över företagets existens och de personer som företräder företaget.

Dokument som behövs av företaget innan kontot öppnas:

  • Rekommendationsbrev från en utländsk bank
  • Beskrivning av företagets affärsverksamhet
  • Uppskattning av antalet transaktioner, transaktionernas storlek och ursprung
  • Utdrag ur styrelsens mötesprotokoll där beslut om att öppna konto ingår
  • Förteckning över dispositionsberättigade personer med namnteckningsprov och passkopior
  • Kopia av utdrag ur handelsregistret (Extract from the Trade Register OR Certificate of incorporation)
  • Kopia av bolagsordningen (Articles of Association).

 

Hantering av kontot i utlandet

Det utländska företaget eller det finländska dotterbolagets utländska moderbolag kan förvalta medlen i OP med hjälp av tjänsten Payment Request (betalningsuppdrag) och SWIFT-kontorapporteringstjänsten.

  • Via Payment Request-tjänsten kan medel skickas hem till den utländska banken redan samma dag.
  • Via SWIFT-kontorapporteringstjänsten kan företaget hämta elektroniska kontoutdrag, dagsinterna transaktionsutdrag och saldomeddelanden för konton i OP. Olika banker sänder kontouppgifter i enlighet med sina cut-off-tider, men i regel kan kontoutdragen hämtas på morgonen.

 

Kontakta din andelsbank, vi hjälper företaget att öppna ett konto. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna som ditt företag behöver för internationell kassahantering.

Om ditt företag idkar utrikeshandel i en annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto i OP.

Ankommande utlandsbetalningar möjliggör mottagning av betalningar i valuta och betalningar som kommer utanför det europeiska betalningsområdet på OP:s konto.

OP:s avgående utlandsbetalning möjliggör betalning utanför det europeiska betalningsområdet eller i en annan valuta än euro.

Via OP kan du öppna ett konto i en utländsk bank för ditt företag eller företagets utländska försäljnings- eller dotterbolag.