Suuren maailman välkettä

Verksamhet i utlandet

Vi erbjuder mångsidiga banktjänster för etablerade företag i samarbete med våra starka, lokala samarbetsbanker i olika länder.

Allt fler finländska företag internationaliserar sin verksamhet och etablerar sig aktivt på tillväxtmarknader. Nya bolag behöver lokal finansiering för att kunna starta och utveckla verksamheten. Utöver att skaffa finansiering är det viktigt att företaget skyddar sig mot valutakursrisker på tillväxtmarknader.

Vi erbjuder våra företagskunder möjlighet att finansiera sitt driftskapital med stöd av en standby-remburs som vi med moderbolagets förbindelse ställer som säkerhet för finansieringen hos den lokala banken. Vår höga internationella kreditvärdighet hjälper oss att få konkurrenskraftig finansiering av lokala aktörer. När finansieringen av dotterbolaget sker i lokal valuta minskar också valutakursrisken.

Standby-remburser är en villkorslös betalningsförbindelse gentemot den bank som beviljat finansieringen till exempel när det gäller betalningsskyldigheter i anslutning till dotterbolagets finansiering.

Läs mer om import- och exportremburser:

Importremburs
Exportremburs

Betalningsrörelselösningar för företag som etablerar sig i utlandet

Företag som etablerar sig i utlandet kan via OP öppna ett konto i en bank i utlandet och få verktyg för att disponera kontot i utlandet.

Moderbolaget kan disponera dotterbolagets konto i utlandet med tjänsten Transaction Reporting (kontoutdrag) och tjänsten Payment Request (betalningsuppdrag). Via Transaction Reporting kan moderbolaget hämta kontoutdrag från det utländska dotterbolagets konto, i regel genast på morgonen.

Via Payment Request kan moderbolaget göra en täckningsöverföring från ett konto i Finland till dotterbolagets konto i utlandet eller en hemtagning från dotterbolagets konto till moderbolagets konto. Med beaktande av cut-off-tiderna mellan utländska banker och OP kan medlen överföras till ett konto i utlandet eller ett konto i OP redan under samma dag. Företagets eller koncernens hela likviditet kan med hjälp av tjänsten koncentreras till en enda plats, vilket möjliggör högre kapitalavkastning.

Kontakta din egen eller närmaste andelsbank så bistår vi ditt företag med utmaningar på det internationella planet. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna som ditt företag behöver för internationell kassahantering.

Via OP kan du öppna ett konto i en utländsk bank för ditt företag eller företagets utländska försäljnings- eller dotterbolag.

Om ditt företag idkar utrikeshandel i en annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto i OP.

Idkar ditt företag handel i en annan valuta än euro? OP erbjuder ditt företag lösningar för valutahandel och skydd för valutakursrisker.

Ankommande utlandsbetalningar möjliggör mottagning av betalningar i valuta och betalningar som kommer utanför det europeiska betalningsområdet på OP:s konto.

OP:s avgående utlandsbetalning möjliggör betalning utanför det europeiska betalningsområdet eller i en annan valuta än euro.