Kerrostaloja rivissä.

Renovering i ett bostadsaktiebolag

Ett skötsamt bostadsaktiebolag planerar grundliga renoveringar omsorgsfullt och i god tid. Då löper också själva genomförandet smidigt.

Varje hus måste renoveras regelbundet. Typiska renoveringsobjekt är husets ytterväggar, balkonger, fönster samt värme-, vatten- och avloppssystem. Syftet med grundliga renoveringar är att bibehålla husets ursprungliga standard.

Renoveringar är alltid stora och dyra projekt som kräver noggrann planering och grundliga förberedelser. Planeringen underlättas av en konditionsgranskning och en långsiktig underhållsplan som anger husets kommande renoveringsbehov, med tidtabell och kostnadsuppskattning, flera år i förväg.

Tidtabell

Rörrenoveringar hör till de största och dyraste grundliga renoveringarna i bostadsaktiebolag, eftersom de ofta kombineras med andra omfattande renoveringar utöver själva rörsaneringen. En rörrenovering som inleds med projektplanering och avslutas med ibruktagandet kan ta upp till tre år. Tidsperioden omfattar ofta flera olika skeden och projektet kräver många bolagsstämmor och styrelsemöten för att framskrida.

Konkurrensutsättning

En av de viktigaste faktorerna för ett lyckat resultat är att konkurrensutsätta olika byggfirmor. Här bör byggfirmans kompetens väga tyngre än ett förmånligt pris eftersom reparationer av eventuella fel i efterhand kan höja det totala renoveringspriset avsevärt. En välgjord grundlig renovering kan dock höja byggnadens värde på lång sikt och märkbart förbättra invånarnas trivsel.

Beslutsfattande

Beslutsprocessen kring renoveringar i bostadsaktiebolag följer i allmänhet ett standardschema. Det hela börjar med att styrelsen fattar beslut om en konditionsgranskning. På basis av denna utformas en långsiktig underhållsplan. I planeringen lönar det sig att ta hjälp av experter.

När det blir aktuellt med en renovering ska kostnader och olika finansieringsalternativ diskuteras. Delägarna hörs angående önskad utrustningsnivå innan beslut fattas om inledande av projektet. Slutligen sammankallar styrelsen till bolagsstämma och presenterar det konkreta renoveringsprojektet, och man fattar beslut om vederlagsandelar, bemyndigande för upplåning till styrelsen m.m.

En grundlig renovering höjer värdet på din bostad

Den viktigaste metoden för att bibehålla och utöka bostadsegendomens värde är att utföra årliga och grundliga renoveringar planmässigt och i god tid. En grundlig renovering höjer klart bostadens värde. 

Hela kostnaden återspeglas ändå inte i bostadens pris genast, utan renoveringen bör betraktas som en långsiktig investering i bostadens värde. I fråga om försäljningstider har grundliga renoveringar en snabbare effekt. 

Bostadsbolag gör klokt i att förbereda sig för kostnaderna för en grundläggande renovering

En grundläggande renovering, i synnerhet ett stambyte, är ett stort projekt. Bostadsbolaget gör klokt i förbereda sig för ett stambyte redan två eller tre år innan det egentliga arbetet inleds. Ett bra planeringsarbete gör det också lättare att få finansiering. 

Bostadsbolaget kan för den grundläggande renoveringen ta ett lån, som delägarna i allmänhet betalar som ett finansieringsvederlag med bolagsvederlaget eller som en låneandelsbetalning, dvs. 

Bostadsbolaget kan också på förhand samla in bolagsvederlag och placera den andel som överskrider utgifterna exempelvis i en fond med låg risk.

Renoveringar kan också finansieras genom att sälja bostadsbolagets egendom, såsom bostäder, affärslokaler, byggnadsrätt eller mark.

Utbyggnad eller kompletterande byggande är också ett alternativ. Bostadsbolaget kan exempelvis bygga en extra våning på huset och genom att sälja bostäderna kan renoveringen finansieras.

Också samhället stöder verksamhet som främjar skötseln av byggnadsbeståndet. Bostadsbolaget kan bland annat av staten ansöka om garantier för renoveringslån.