Företagsaffärer och ägarbyten

Vi har samlat tips för en lyckad företagsaffär. 

Företagsaffärer görs av många olika orsaker. Vissa vill sälja sitt företag när de går i pension. För andra företagare kan företagsaffärer och köp av företag vara en väsentlig del av en tillväxtstrategi. 

En företagsaffär är ett arrangemang där antingen ett företags aktier eller affärsrörelse förvärvas. 

Vid försäljning av affärsrörelsen säljer bolaget en del av eller hela sin affärsrörelse till köparen, och köpesumman betalas till det säljande företaget. Ofta får köparen också kund- och avtalsförhållandena vid köpet.

Vid aktieförsäljning säljer delägarna de aktier som berättigar till innehav av bolaget till köparen. Vid köpet får köparen alla rättigheter och skyldigheter som aktierna för med sig såsom skulder och ansvar.

1. Inled försäljningsförberedelserna i tid 

Företagsaffären börjar med försäljningsförberedelserna. Innan den egentliga företagsaffären ska företaget som ska säljas som helhet vara i gott skick och inte beroende av den nuvarande företagaren.

  • Före försäljningen lönar det sig att exempelvis ur balansräkningen rensa ut allt sådant som inte hör till företagets kärnverksamhet.
  • Försäkra dig också om att företagets alla avtal, processer, produkter och ekonomiförvaltning är noggrant dokumenterade och arkiverade. 
  • Dessutom lönar det sig att för företagsaffären göra upp ett presentationsblad av företaget som berättar exempelvis grunddata om företaget, organisationen, marknadsläget, produkterna samt de viktigaste kunderna och leverantörerna. 

 

2. Köp av ett färdigt företag

En företagsaffär och att köpa ett färdigt företag är ett alternativ för den som vill bli företagare. När du köper ett existerande företag får du på köpet en färdig affärsidé, en kundkrets och företagets inarbetade namn. Att köpa ett annat företag kan också vara ett sätt att bredda affärsrörelsen i ett redan existerande företag. 

  • Ta noga och mångsidigt del av företaget du tänker köpa, exempelvis bokslut, tillgångar, konkurrensläget i branschen samt företagets framtidsutsikter och planer.  
  • Köparens branschkännedom samt erfarenhet som företagare eller anställd ökar chanserna att lyckas i en företagsaffär. 
 

3. Värdering av företaget

Före företagsaffären är det viktigt att noggrant fastställa företagets värde, vilket kan göras på två sätt. 

  • Företagets avkastningsvärde grundar sig på hur stor vinst företaget under den nya ägarens ledning kommer att ge under de närmaste åren. För att beräkna företagets avkastningsvärde behövs en realistisk resultatprognos till exempel för de följande fem åren.
  • Substansvärde kallas värdet av företagets skuldfria tillgångar, vilket även anses som företagets minimipris. 
  • Företagets värde är inte detsamma som köpesumman för företaget när det säljs. Köpesumman är en överenskommelse mellan säljaren och köparen som kan variera på båda sidorna av företagets värde.

 

4. När företaget går från en generation till nästa

Generationsväxling är en typisk företagsaffär. Med generationsväxling i ett företag avses en situation där företaget byter ägare inom familjen eller den närmaste släkten.   

Generationsväxlingen är ofta en process som sträcker sig över flera år. Det lönar sig att sätta sig väl in i generationsväxlingens olika delområden, såsom beskattning, bolagsrätt och arvsrätt eftersom det under vissa villkor finns olika skattelättnader att få vid generationsväxling. I en generationsväxling tillämpas också ofta lägre försäljningspriser och gåvor.

 

5. Finansiering av företagsköp  

Finansieringsbeslutet påverkas väsentligt av hur stort det planerade företagsköpet är. Små företagsköp finansieras i regel med köparens medel och ett banklån. När storleken och komplexiteten i affärsarrangemangen ökar, behövs flera finansieringsformer och finansiärer. 

Våra experter hjälper dig att hitta de bäst lämpade lösningarna.

 

6. Efter företagsköpet

Efter företagsköpet gör du klokt i att kontrollera att dina bank- och försäkringstjänster motsvarar din nya situation. 

I egenskap av säljare lönar det sig att fundera över placering av intäkterna från försäljningen, medan köparen bör se över och uppdatera tjänsterna i anslutning till betalningsrörelse, kassahantering och försäkringar.

 

7. Yrityksen lopettaminen – muista nämä

Aina yritykselle ei kuitenkaan löydy jatkajaa tai toiminta ei enää kannata. Silloin kyseeseen voi tulla yritystoiminnan lopettaminen. Listasimme tärkeimmät faktat yritystoiminnan lopettamisesta ja sen vaihtoehdoista.