Bestämning av företagets värde

Det är bra att göra en värdering av företaget med regelbundna intervaller.

Många företagare stannar upp för att fundera på företagets värde först när det är dags att avstå från företaget till exempel vid en generationsväxling. Det är emellertid bra att mäta företagets värde regelbundet och utnyttja värderingen som ett verktyg för att leda företaget. 

Värdebestämningen avslöjar nämligen skicket på företaget vid tidpunkten för bestämningen. 

Tre orsaker att göra värderingar regelbundet

En smart företagare håller sitt företag ständigt i försäljningsskick.

Det är bra att göra en värdering redan när företaget bildas och därefter regelbundet med tre till fem års mellanrum. Att bestämma företagets värde är särskilt viktigt om det blir aktuellt att sälja företaget.

Till vardags visar värdebestämningen företagets utvecklingspotential. Ett sme-företag kan vara en underpresterare trots att det gör ett bra resultat. Företaget kan ha en tillväxtpotential men tillväxtutsikterna kommer inte fram om man inte regelbundet bestämmer företagets värde.

En regelbunden värdering ger också stabilitet i företagarens vardag. Om företagaren blir tvungen att avstå från sin verksamhet till exempel på grund av sjukdom eller en oväntad omständighet har familjekretsen en klar bild av företagsverksamheten och företagets värde.

Så här bestäms företagets värde

Företagets värde påverkas till exempel av företagsverksamheten och av alla lager, maskiner, anordningar samt immateriella rättigheter och anställda som förknippas med den. 

Ett sme-företags värde bestäms i praktiken på två sätt: som företagets avkastningsvärde och som företagets substansvärde, dvs. värdet av företagets skuldfria tillgångar.

Företagets värde ligger i den framtid som kan uppnås med verksamheten. Företagets avkastningsvärde grundar sig på hur stor vinst företaget under den nya ägarens ledning kommer att ge under de närmaste åren. För att beräkna företagets avkastningsvärde behövs en realistisk resultatprognos till exempel för de följande fem åren.

Vid en företagsaffär fastställer säljaren ett minimipris som oftast motsvarar företagets substansvärde, dvs. värdet av de skuldfria tillgångarna, medan köparen återigen fastställer ett maximipris, dvs. avkastningsvärdet.

I en värdebestämning som baserar sig på resultaträkningen ska man dessutom beakta alternativen till finansiering av företagsaffären och hur motiverad köparen är.

Undvik fallgropar i värderingen inför en försäljning

Varje företagsaffär är unik och även företagsvärderingen varierar från fall till fall. För att potentiella köparkandidater inte ska dra sig tillbaka bör bestämningen av företagets värde ligga så bra som möjligt i linje med den realistiska köpesumman.

Företagets värde är inte detsamma som köpesumman för företaget. Köpesumman är en överenskommelse mellan säljaren och köparen som kan variera på båda sidorna av företagets värde.

Experter på företagsaffärer hjälper till att bestämma företagets värde.