Företagets bankförbindelsekanal

Vanliga frågor

Varför får jag en räkning på papper för serviceavgifterna?

Du får en pappersräkning för serviceavgifterna för Web Services-kanalen om du i ditt avtal har valt pappersräkning som debiteringssätt för serviceavgifterna eller om debiteringskontot för serviceavgifterna saknas från avtalet för sändning eller mottagning av e-fakturor.

Du kan ändra debiteringssättet genom att ringa OP:s telefontjänst på numret 0100 05151  eller med ett nätmeddelande.

Vilka är behandlingstidtabellerna och storleksbegränsningarna för material i Web Services-kanalen?

I tjänsten op.fi kan du kontrollera behandlingstidtabellerna och storleksbegränsningarna för material i Web Services-kanalen.  

Läs mer (på finska)

Skillnaden mellan klockslagen i kundens dator och i banken får vara fem minuter. Om kunden är utomlands, måste tidsstämpeln innehålla en uppgift om tidszonen. 

Hur lång tid har jag på mig att hämta material i Företagets bankförbindelsekanal (Web Services)?

Hämtbara material, såsom kontoutdrag och referensförteckningar, är hämtbara i tre månader. Om du måste hämta materialet igen, kan du göra det med materialkoderna, inte med funktionen för hämtningen av ohämtat material.

Hur och av vem debiteras månadsavgiften för materialhanterarens kunder?

Om du använder Företagets bankförbindelse (Web Services) direkt eller indirekt via en materialhanterare, kostar tjänsten nio euro i månaden. Månadsavgifterna debiteras direkt materialhanterarens kunder för de månader då materialhanteraren har skickat C2B-betalningsmaterial för sin kund.

Kunden debiteras inte dubbelt om kunden redan betalar en serviceavgift för en egen WS-kanal eller anlitar flera materialhanterare.

Hur debiteras materialhanteraren eller avtalskunden med materialhanteringsavgifterna?

Materialhanteringsavgifterna för Web Services-kanalen kan debiteras antingen materialhanteraren eller avtalskunden. Månadsavgiften för WS-kanalen kan prissättas på olika sätt i enlighet med vem som betalar materialbehandlingsavgifterna. Serviceavgifterna för förfrågningar i realtid debiteras alltid kontohavaren.

Materialhanteringsavgiften kan debiteras avtalskunden efter att materialhanteraren har undertecknat en förbindelse till banken om faktureringen av WS-kanalens materialhanteringsavgift.

En förbindelse krävs alltid av materialhanteraren då materialhanteraren väljer avtalskunden som debiteringspart för materialhanteringsavgiften.

Hur kan jag hämta en kopia av transaktionsförteckningen?

Du kan beställa en kopia av transaktionsförteckningen till materialöverföringen. På det sättet kan du i fortsättningen förmedla referensförteckningen till exempel via Web Services-kanalen till en bokföringsbyrå, till entreprenören själv för materialöverföring samt till nättjänsten för privatkunder och företagskunder. Också en kopia av transaktionsförteckningen som beställts för materialöverföring kan beställas i Web Services-kanalen.

En kopia av transaktionsförteckningen visas i materialöverföringen, bland ohämtade material, såsom också den ursprungliga transaktionsförteckningen, och en kopia av transaktionsförteckningen kan hämtas via materialöverföringen i tre månader, såsom övriga material.

Observera att kopian av transaktionsförteckningen är avgiftsbelagd för det ursprungliga referenstjänstavtalets avtalskund.

Debiterar man en avgift för certifikatet, även om jag låser användarkoden till exempel under min semester?

Då Web Services- avtalets certifikat har tagits i bruk, debiteras en månadsavgift för det tills kunden inte längre använder certifikatet.

Avgiften debiteras även om användarkoden skulle vara låst.

Vad kontrolleras i dubbelkontrollen för C2B-betalningsmaterialet?

C2B-materialet avslås dubbelt då följande uppgifter är desamma som i det material som under de tre senaste månaderna har skickats till OP:s materialöverföringskanaler (Web Services och materialöverföring i nättjänsten op.fi):

  1. postens MessageId (materialkod)
  2. antalet betalningar som omfattas av posten
  3. postens belopp
  4. postens ServiceId (utbetalningskod)

Om du skickar två likadana betalningsmaterial i samma C2B-behandling, avslås det andra som duplikat, ifall det har samma materialkod, utbetalningskod, antal betalningar och totalbelopp.

Varför får jag avslagskoden “26 Rejected” då jag ansöker om certifikatet?

Om överföringsnycklarna har matats in fel i programvaran, får du en avslagskod, “26 Rejected”, då hämtningen av certifikatet misslyckades.

Se till att du har matat in produktionssidans överföringsnycklar, delarna 1 och 2, korrekt i programvaran. Försäkra dig också om att du inte matar in nycklarna för kundtestmiljön i programvaran. Kontrollera också att du har den rätta användarkoden.

Vad är ett kontorsregister?

Kontorsregistret är OP Gruppens riksomfattande register över kontoren för de kunder som använder OP:s betalningsrörelsetjänster. Registret innehåller de centrala grunduppgifterna om kontoren:

  • namn,
  • adress,
  • telefonnummer,
  • kontorskod (t.ex. 000) och 
  • språkkod.

Om du sköter betalningsrörelsen på flera kontor, till exempel på olika orter, har du då också flera olika kontor. Alla de här kontoren har lagts till i kontorsregistret, och de skiljs åt med en tresiffrig kontorskod.

Flera kontor kan alla ha olika adresser då avtalen har ingåtts för olika kontors behov och de här kontoren har verksamhet på olika orter.

Vad är kundtestmiljön i Web Services-kanalen?

Programvaruhusen testar Web Services-kanalen och materialet där. Då du tar i bruk ett ekonomiförvaltningsprogram behöver du vanligtvis inte testa det, eftersom programleverantören redan har testat programvarans kompatibilitet i OP:s WS-kanal och med OP:s betalningsrörelsematerial.

För testandet i OP:s WS-kanal behövs alltid ett avtal om Företagets bankförbindelse (Web Services) och ett testcertifikat som hämtats med dess testöverföringsnyckel.

Hur ofta behandlas testmaterial för C2B-betalningarna i Web Services-kanalen?

Testmaterial behandlas med en timmes mellanrum mellan 8.00–17.00 i Web Services-kanalen.

Hur mycket kostar ett testcertifikat?

Kunden debiteras inte för ett testcertifikat för Web Services -kanalen.