Företagskonton

Vanliga frågor

Vad är ett verifikatkontoutdrag?

Ett verifikatkontoutdrag är ett numrerat kontoutdrag som duger i bokföringen. I nättjänsten kan du hämta verifikatkontoutdrag för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. Verifikatkontoutdragen finns också i OP:s mobilappar bokföringsmaterial.

Hur kan företagskontot avslutas och vem får avsluta det?

Företagets firmatecknare kan avsluta företagets konto genom att logga in i tjänsten op.fi. Har du inte OP:s koder, kan du logga in i tjänsten med en annan banks koder.

Läs anvisningar och avsluta företagskonto 

Då kontot avslutas, måste också alla tjänster som anslutits till det avslutas eller överföras till ett annat konto.

 

Hur kan jag byta kontoutdragets leveranssätt eller intervall för dess upprättande?

Du kan beställa nya kontoutdrag, ändra nuvarande kontoutdragsbeställningar och göra engångsbeställningar av kontoutdrag i tjänsten op.fi för företag.

Till kontoutdragen

Ditt företags firmatecknare kan också be om ändringar i intervallet för kontoutdragets upprättande genom att ringa OP:s telefontjänst 0100 05151 eller per nätmeddelande.

Hur får jag ett valutakonto för mitt företag och vad kostar det?

Du kan öppna ett valutakonto för ditt företag i din andelsbank. Boka tid på i tjänsten op.fi och välj Tjänster för företagskunder - Betalningsmöte.

Boka tid 

Hur kan jag ge en extern tjänsteleverantör dispositionsrätt till ett företagskonto

I och med kraven i PSD2-direktivet och den nya betaltjänstlagen erbjuder OP externa tjänsteleverantörer ett separat gränssnitt genom vilket tjänsteleverantörer med fullmakt av kunderna kan begära uppgifter om kundkonton, initiera betaltransaktioner och fråga om täckningen på kontot.

Åtkomsten till företagets konto grundar sig på ett avtal mellan företaget och den externa tjänsteleverantören, där banken inte är part. Tjänsteleverantören skickar till OP:s PSD2-gränssnitt ett anrop, som en användare med dispositionsrätt till kontot bekräftar med sina egna personliga bankkoder. Den som har dispositionsrätt ska ha en av kontohavaren anmäld särskild tilläggsdispositionsrätt för att kunna bekräfta användningen av kontot till en extern tjänsteleverantör.

Anmäla tilläggsdispositionsrätt

En person med rätt att teckna företagets firma kan anmäla denna tilläggsdispositionsrätt per konto och användare till kontobanken, antingen personligen, med ett nätmeddelande eller genom att ringa vår telefontjänst 0100 05151. 

Meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, vars dispositionsrätter ska redigeras
 • namnet och personbeteckningen på personen till vilken den nya tilläggsdispositionsrätten beviljas
 • den nya tilläggsdispositionsrätten: Kontotjänst och/eller Betalningsinitieringstjänst och/eller Täckningsförfrågningstjänst
 • en person som endast har rätt att få information om kontot kan endast få tilläggsdispositionsrätt till Kontotjänsten
 • en person med omfattande dispositionsrätt och rätt att få information om kontot kan få tilläggsdispositionsrätt till kontotjänsten, betalningsinitieringstjänsten och täckningsförfrågningstjänsten
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift skickas

Företaget avgör vilka externa tjänster användaren ska ha rätt att bekräfta. En användare till vilken en tilläggsdispositionsrätt har beviljats, kan bekräfta vilken som helst extern tjänsteleverantörs åtkomst till kontot, förutsatt att denna tjänsteleverantör är godkänd av myndigheterna.

Läs mer om externa tjänsteleverantörer

För att du ska kunna göra ändringar i ditt företags tjänster, ska företagets kunduppgifter vara uppdaterade. Se till att kunduppgifterna har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Företagets företrädare kan kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera ditt företags kunduppgifter

Vilka uppgifter finns i saldo- och räntebesked över konton?

Du kan ta fram saldo- och ränteintyg för ett företagskonto och för en önskad dag åt gången i nättjänsten. Dagen kan vara den föregående dagen eller en tidigare dag.

I ett saldo- och ränteintyg över ett konto finns kontots saldo, förhandsregistreringar, reserveringar, uttagsmån, kreditlimit, dagsinterna limit, provision, insättningsränta, dröjsmålsränta, källskatt, skuldränta och sista registreringsdag.

Du ser saldo- och ränteintygen då du loggar in i tjänsten op.fi.

Ladda ner saldo- och ränteintyg 

Varför kan en person med ny dispositionsrätt inte se förra årets transaktioner?

Dispositionsrätten börjar från den dag då den har lagts till. Därför kan du inte se tidigare kontotransaktioner eller kontoutdrag om dispositionsrätten är ny. 

Om du vill att personen med dispositionsrätt också kan se tidigare transaktioner, kan företagets firmatecknare meddela om ändringen genom att ringa vår kundtjänst på numret 0100 05151 eller sända ett nätmeddelande.

Meddela oss begynnelsedagen för dispositionsrätten samt från och med när personen borde se transaktionerna.

Var får jag ett kontoutdrag för ett avslutat konto?

Det upprättas automatiskt ett kontoutdrag för det avslutade kontot efter att kontot har avslutats, med samma leveranssätt som har fastställts i kontouppgifterna.

Du ser kontoutdragen för avslutade konton genom att logga in i tjänsten op.fi.

Om du använder tjänsten op.fi för företag kan du ladda ner kontoutdragen här

Om du är firmaföretagare och använder tjänsten op.fi för privatkunder kan du ladda ner kontoutdragen här

Om du vill beställa ett kontoutdrag på papper efter att kontot har avslutats, ska du kontakta vår kundtjänst 0100 05151.

Dispositionsrätterna till ett företagskonto borde ändras – Hur lägger jag till eller tar bort dispositionsrätter?

Företagets administratör av digitala tjänster kan lägga till, ta bort eller ändra företagets dispositionsrätter genom att logga in i tjänsten op.fi.

Lägg till och ändra dispositionsrätter

Om ditt företag inte har en administratör av digitala tjänster kan en person som har rätt att teckna företagets firma meddela uppgifterna om den person som ska läggas till eller tas bort genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller sända ett nätmeddelande. 

Vi ber dig meddela följande uppgifter:

 • numret på det konto, för vilket dispositionsrätterna ska ändras
 • namn och personbeteckning på den person som ska läggas till eller tas bort
 • om personen ska få rätt att få information eller omfattande dispositionsrätt (med omfattande dispositionsrätt kan man göra betalningar)
 • datum då dispositionsrätten ska träda i kraft (personen ser uppgifterna om företagskontot från och med den dag då rättigheterna har lagts till)
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift ska skickas.

Om en person som ska få dispositionsrätt inte ännu är kund hos OP, måste personen beställa företagstjänstkoder åt sig eller besöka andelsbankens kontor för att identifiera sig innan dispositionsrätten läggs till.

Beställ företagstjänstkoder

För att du ska kunna göra ändringar i ditt företags tjänster, ska företagets kunduppgifter vara uppdaterade. Se till att kunduppgifterna har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Företagets företrädare kan kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter

Mitt företag behöver ett annat konto – Hur kan det öppnas och av vem?

Mitt företag behöver ett annat konto – Hur kan det öppnas och av vem?
En person som har rätt att teckna ditt företags firma kan öppna ett annat betalningskonto för ditt företag genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller sända ett nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • namnet på det företag, för vilket kontot öppnas
 • vem som ska få dispositionsrätt till kontot (namn och personbeteckning)
 • i vilken form och hur ofta du vill ha kontoutdraget samt
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift ska skickas.

För att du ska kunna göra ändringar i ditt företags tjänster, ska företagets kunduppgifter vara uppdaterade. Se till att kunduppgifterna har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Företagets företrädare kan kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter i tjänsten op.fi.

Kontrollera och uppdatera företagets kunduppgifter

Varför hittar jag inte kontoutdraget i nätbanken?

Du ser kontoutdraget då du loggar in i tjänsten op.fi.

Till verifikatkontoutdragen

Om du inte får fram kontoutdragen, kan du lägga till dem genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller sända ett nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, för vilket du vill ha ett verifikatkontoutdrag och
 • hur ofta du vill att ett verifikatkontoutdrag ska upprättas (dagligen, 2 ggr/mån., 4 ggr/mån. eller på månadens sista bankdag).

Kontoutdraget saknas – Var får jag ett nytt kontoutdrag?

Om inget kontoutdrag har upprättats för dig i nättjänsten op.fi, kontrollera att det har funnits transaktioner på kontot. Ett kontoutdrag upprättas endast för de dagar och månader då det har funnits transaktioner på kontot.

Om det inte har funnits några transaktioner på kontot, upprättas inte heller något kontoutdrag. Om det har funnits transaktioner på kontot, men kontoutdraget saknas ändå, kontakta OP:s telefontjänst på numret 0100 05151.

 

Varför debiteras serviceavgifterna med en faktura och inte på kontot?

Om du får en faktura för serviceavgifterna och de debiteras inte på ditt konto direkt, har debiteringskontot inte skrivits in i dina inställningar. I sådana fall ska du kontakta OP genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 05151 eller per nätmeddelande. Ange numret på ditt debiteringskonto för serviceavgifter.

Varför har referenserna inte specificerats på mitt kontoutdrag?

Om ditt företag har ett gällande avtal om referenstjänst, har transaktionerna inte specificerats på kontoutdraget. De specificerade referenserna finns i en separat transaktionsförteckning. Om du vill att transaktionerna ska specificeras, borde du ta bort referensavtalet. 

Varför går det inte att få fram kontosaldot i realtid?

I nättjänsten op.fi visas kontosaldot alltid i realtid. Om du använder ett separat bankförbindelseprogram och du har dispositionsrätt till kontot, måste du kontakta din programvaruleverantör och kontrollera programvarans inställningar. 

Varför ser jag inte den sista dagens transaktioner på kontoutdraget? Varför ser jag en transaktion först på följande dagens kontoutdrag?

Kontoutdrag upprättas endast för bankdagar, ca kl. 21.00. Om transaktionen har utförts senare, skrivs den in för följande dag. Transaktioner som registrerats på helger och helgdagar syns på verifikatkontoutdraget följande bankdag.

Hur mycket kostar ett företagskonto? Kostar det att öppna ett företagskonto?

Serviceavgifterna för företagskontot består av de tjänster som anslutits till kontot och transaktionerna enligt användningen. Du får en gällande tariff i din Andelsbank.

Vad består mina serviceavgifter av?

Dina serviceavgifter ser du på ditt kontoutdrag eller i dina kontotransaktioner.