Derivat

Från riskhantering till placeringar. Derivaten erbjuder möjligheter till att hantera riskerna i placeringsverksamheten och att placera enligt olika överväganden.

Derivat som instrument för riskhantering

Aktie-, ränte- och valutaderivat i OTC-format erbjuder erfarna placerare möjligheter till att hantera riskerna i placeringsverksamheten och att placera enligt olika överväganden. Derivaten är de vanligaste instrumenten för riskhantering och målet är att effektivt skydda företaget mot sådana marknadsrisker som väsentligt kan påverka ditt företags ekonomiska resultat. Sådana risker är till exempel marknadsfluktuationer hos räntor och valutor. Det är ofta svårt eller till och med omöjligt att skydda sig mot de här riskerna utan derivat. Eftersom OTC-derivat är avtal som ingås mellan två parter (banken och kunden), kan det nominella kapitalet, förfallodagen, den underliggande tillgången och andra detaljer i respektive derivatinstrument skräddarsys enligt företagets behov.

Med aktieoptioner kan man ta hänsyn till kursutvecklingen hos antingen ett aktieindex eller en enskild aktie. På motsvarande sätt kan man med räntederivat ta i beaktande om räntorna kommer att sjunka eller stiga samt till och med skydda ränterisken i den egna obligationslåneportföljen.

Med valutaderivat kan ditt företag skydda sig mot valutarisken hos placeringarna eller sträva att få avkastning från valutamarknaden i placeringsportföljen utan att placera direkt i främmande valuta.

Derivat som placeringsprodukter

Med derivat kan man också bygga upp placeringsprodukter med en avkastning och riskprofil som helt skräddarsys enligt ditt företags uppfattningar om marknadsutvecklingen. Avkastningen kan basera sig på en viss tillgångsklass eller kombination av tillgångsklasser. Typiska objekt är strukturerade placeringar, räntederivat och råvaruderivat. Andra objekt kan till exempel bestå av en aktie, en valuta, en kreditrisk, ett index eller ett nyckeltal som beskriver kursutvecklingen för en sådan underliggande tillgång.

Kontakta din eller närmaste andelsbank, så hjälper våra experter dig att välja det derivatalternativ som bäst passar ditt företags situation.

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.