Säilytys- ja selvityspalvelut

Förvarings- och clearingstjänster

En enkel helhetsbild av ditt företags placeringar

Är du en aktiv placerare som dagligen följer upp ditt företags placeringsportfölj eller köpte du aktier som en långsiktig placering? OP har i båda fallen lösningen för dig.

Vi erbjuder ditt företag vältäckande förvarings- och cleringstjänster för förvaring av såväl finländska som utländska värdepapper.

Med hjälp av förvarstjänsten får du en övergripande bild av ditt företags förmögenhet:

  • I tjänsten ser du sammandrag av placeringarnas totala värde, avkastning och fördelning på olika placeringsformer såsom aktier, fonder, obligationslån och indexlån.
  • I tjänsten kan du granska transaktioner som gäller placeringarna, också transaktioner i det förflutna.
  • I tjänsten ingår en omfattande rapportering till skattemyndigheterna inklusive en uträkning av överlåtelsevinsten.
  • Uppgifterna om utvecklingen hos marknadsvärdet hos ditt företags placeringar presenteras som en tydlig graf.
  • Du kan analysera risken i anslutning till placeringarna med flera olika uppgifter och risknyckeltal.
  • Tjänsten ger dig också information om kassaflödena, dvs. inkomsterna och utgifterna i anslutning till placeringarna.

Förvarstjänstens innehåll och omfattning samt pris bestäms av tjänstenivån. 

Kontakta din andelsbank för att öppna ett värdeandelskonto för ditt företag. Kontot behövs för att förvara finländska värdepapper i värdeandelsform. Om du på samma gång ingår de övriga förvarstjänstavtal som behövs, kan du se ditt företags alla innehav inom samma förvar såväl i nättjänsten som på kundrapporterna över förvarstjänsten.

Våra alternativ för olika placerare basförvar, placeringsportfölj, aktivportfölj

För långfristig placering: basförvar

Basförvaret lämpar sig för långfristig placering: t.ex. då du inte aktivt behöver följa upp portföljen.

För aktiva placerare: placeringsportfölj

Vi rekommenderar placeringsportföljsnivån för aktiva placerare som placerar t.ex. i aktier. Den erbjuder mångsidiga verktyg och hjälpmedel för uppföljningen av placeringar. Du får årligen en uträkning för skattemyndigheterna.

Aktivportfölj: då du behöver en särskilt omfattande rapportering

Utöver funktionerna i placeringsportföljen får du omfattande och regelbundna rapporter över avkastningen och transaktionerna i din portfölj.

Ditt företag får de alternativ det behöver för kassahanteringen och lönsam placering av överskott på såväl lång som kort sikt av oss.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.