Yhdistys pitää sääntömääräistä kokoustaan.

Konto för en registrerad förening och andra bankärenden

En förening bör öppna ett separat konto för föreningens penningrörelse. Vi har sammanställt allt väsentligt med tanke på bankärendena i din förening.

Vad är en registrerad förening?

Med en registrerad förening avses en av fysiska eller juridiska personer bestående grupp, som har registrerats i föreningsregistret som PRS upprätthåller.

 • I registret antecknas exempelvis föreningens stadgar och firmatecknare, dvs. de personer som har rätt att agera för föreningens räkning (t.ex. en eller flera styrelsemedlemmar). 
 • Varje registrerad förening har ett FO-nummer, dvs. ett Företags- och organisationsnummer.
 • En registrerad förening är en självständig juridisk person som kan ha egen egendom och egna ansvar.

Protokollet ska vara undertecknat av mötets ordförande och två protokolljusterare.

Hur öppnar jag ett konto för föreningen och vem kan öppna kontot?

Föreningens firmatecknare kan öppna ett konto för föreningen i närmaste andelsbankskontor. Du behöver följande uppgifter för att kunna öppna kontot:

styrelseprotokoll över öppnande av nya tjänster
föreningens stiftelseurkunder,
uppgift om vem som ska få dispositionsrätt till kontot (namn och personbeteckning).

Protokollet ska vara undertecknat av mötets ordförande och två protokolljusterare.

Boka tid och öppna ett konto för din förening >

Hur gör jag för att lägga till eller ta bort en dispositionsrätt?

Föreningens firmatecknare kan meddela uppgifterna för den person som ska läggas till eller tas bort per nätmeddelande eller genom att ringa vår telefontjänst. Meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, vars dispositionsrätter ska redigeras
 • namn och personbeteckning på den person som ska läggas till eller tas bort
 • ska det för personen läggas till rätt att få information eller en omfattande dispositionsrätt (den omfattande dispositionsrätten gör det möjligt att göra betalningar)
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift skickas.

En person som har fått dispositionsrätt till kontot ser de uppgifter som motsvarar personens rättigheter från och med den dag då rättigheterna har lagts till.

Om personen som får dispositionsrätt inte ännu är kund hos OP, måste personen identifiera sig på ett andelsbankskontor innan dispositionsrätten läggs till. Alternativt kan hen på op.fi beställa företagstjänstkoder, varvid identifieringen sker via beställningen. Då behövs inte något besök på kontoret.

Vilka koder behöver jag för att sköta föreningens bankärenden?

Du kan sköta din förenings bankärenden antingen med dina egna OP-nättjänstkoder för privatkunder eller med Företagstjänstkoder. 

 • Med dina nättjänstkoder för privatkunder kan du sköta både dina privata och föreningens bank- och försäkringsärenden. Du väljer kundprofil efter inloggningen.
 • Med dina personliga Företagstjänstkoder kan du även sköta föreningens bank- och försäkringsärenden enligt din dispositionsrätt. Du kan beställa Företagstjänstkoder på nätet eller hämta dem på andelsbankens kontor. 

Vad ska göras när det sker förändringar i föreningens styrelse?

Vi har en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. Banken måste ha uppdaterade uppgifter om föreningarnas styrelsemedlemmar. 

Föreningens firmatecknare och systemadministratören för OP:s nättjänst kan uppdatera föreningens uppgifter i tjänsten op.fi genom att i menyn till vänster välja Kundrelation > Uppgifter om kundkännedom. Ändringarna ska uppdateras även i föreningsregistret.

När behöver banken ett protokoll för att göra ändringar?

Vi kan behandla uppdrag som kommit per nätmeddelande eller telefon direkt, om vi kan identifiera föreningens representant elektroniskt. Vi kontrollerar firmateckningsrätten i föreningsregisterutdraget. Om protokollet lämnas in på eget initiativ, ska det vara vederbörligt undertecknat.

För krediter och vissa placeringsprodukter behövs fortfarande ett protokoll. Om ett protokoll behövs, ska det vara vederbörligt undertecknat och i rätt format.

 • Ändringarna som ska göras ska anges i protokollet.
 • Observera att tillägg av dispositionsrätt eller kontonummer inte behöver nämnas separat i protokollet, om din förening har endast ett konto. Personbeteckningar och kortets säkerhetsgränser kan du meddela direkt per nätmeddelande, varvid dessa inte behöver nämnas separat i protokollet. 
 • Protokollet ska vara undertecknat av mötets ordförande och två protokolljusterare.