Sateenvarjo ja kaupunki

Finansierings- och likviditetsrisker

Med en effektiv hantering av finansieringen och likviditeten säkerställer du att ditt företag kan uppfylla sin betalningsskyldighet oberoende av externa faktorer.

Hur hanteras risker i anslutning till finansiering och likviditet?

Ditt företag ska säkerställa att finansieringen är tillräcklig, balanserad och fungerande i alla situationer. De viktigaste riskerna som du ska skydda dig emot är likviditetsrisker på kort sikt och återfinansieringsrisker av lån. Ditt företag kan minska riskerna med tillräckliga finansieringsreserver, exempelvis med långvariga bindande kreditlimiter och en balanserad plan för återbetalning av lån.

Om de tillgångar och finansieringsmöjligheter som är tillgängliga för ditt företag inte i alla situationer är tillräckliga för att täcka utgående kassaflöden, skapar det en likviditetsrisk. Riskerna kan vara strukturella finansieringsrisker på längre sikt eller  likviditetsrisker på kortare sikt. Verksamheten i ett företag som fått likviditetsproblem kan försvåras avsevärt eller kan på grund av bristen på likviditet bli betalningsoförmögen.

Målet med en effektiv hantering av likviditeten är att ditt företag kan uppfylla sin betalningsskyldighet oberoende av externa faktorer.
Ditt företag ska ha tillräckligt med pengar eller annan förmögenhet inom koncernens olika delar, i nödvändiga valutor som är tillgängliga på både kort och lång sikt. Det viktiga vid hanteringen av likviditetsriskpositionen är uppföljning, planering, täta kontakter med finansiärer och förutseende.

Hanteringen av likviditets- och finansieringsrisker utgör en central del av verksamheten i alla företag; om finansieringen saknas, finns det inga förutsättningar för kontinuiteten i verksamheten.

Kontakta din andelsbank, så planerar vi tillsammans hur vi ska  upprätthålla en tillräcklig likviditet med lämpliga finansieringslösningar för att uppnå en effektiv hantering av finansierings- och likviditetsrisker.

Likviditetsrisken i ditt företag kan hanteras på många sätt

 • Kassaflödesprognos:
  Vi gör en prognos om in- och utflödet av penningtillgångar i ditt företag. Med prognosen kan vi gestalta det fortlöpande behovet av likvida medel utgående från fluktuationer och toppar i kassaflödet.
 • Effektiva verktyg för hantering av likviditeten:
  Olika konto- och betalningsrörelsesystem, genom vilka vi får en uppfattning om likviditeten i ditt företag och genom vilka de likvida medlen står effektivt till förfogande, exempelvis för att snabbt ta hem pengar från ditt företags utländska konton.
 • Likviditetsreserver:
  Typiska sådana är kassan, kortfristiga placeringar,  bindande finansieringslimiter och på lång sikt tillgångsposter som är till salu. Reserverna borde värderas enligt hur tillgängliga de är: i vilken utsträckning och inom vilken tid kan reserverna tas i bruk?

 

Också finansieringsrisker kan hanteras

 • Kapitalhantering:
  Ditt företag vill säkerställa sin solvens med en tillräcklig  finansiering av eget kapital.
 • Finansieringspolitik:
  Målet för ditt företag är att genom planering och förutseende minska på riskerna på lång sikt.
  • Tillgången på finansiering och dess tillräcklighet:
   Ditt företag har omfattande och mångsidiga finansieringskällor såsom banker (med god kapitaltäckning), specialfinansieringsinstitut (t.ex. Finnvera, EIB), skuldkapitalmarknaden (t.ex. företagscertifikat, obligationslån) och ArPL-lån (återlåning från arbetspensionsbolag).
  • Balanserad plan för återbetalning av lån:
   Lånen i ditt företag förfaller jämnt till betalning under olika år, de kortfristiga skulderna är inte för stora i proportion till de långfristiga skulderna, skuldernas räntebindning (fast/rörlig) motsvarar räntestrukturen på marknaden och skuldernas valutafördelning motsvarar valutafördelningen i penningflödet i ditt företags affärsrörelse och tillgångarna i balansräkningen..

Ett mångsidigt tjänstekoncept för hanteringen av driftskapital och kreditrisker:

Företagskonto med kredit

Kortfristiga krediter och limiter

Factoring

Trygga kontinuiteten i ditt företags verksamhet med en systematisk kartläggning av och gardering mot risker.