” ”

Hantering av kund- och motpartsrisker

Genom att skydda dig mot kund- och motpartsrisker säkerställer du en lyckad handel med din utländska handelspartner.

Bedriver ditt företag utrikeshandel? Känner du din handelspartner och omständigheterna på ditt handelsområde? Vet du hurdana utmaningar och risker det finns i anslutning till utrikeshandel?

Också om det ekonomiska läget hos din utländska handelspartner och betalningsförmågan samt leveranssäkerheten är utmärkta, kan din fordran äventyras på grund av ekonomiska  och/eller politiska risker i det aktuella landet. Politiska faktorer är bland annat stabiliteten hos det politiska systemet, läget i det ekonomiska systemet samt den utrikes- och handelspolitik som landet för. Ekonomiska faktorer är exempelvis landets ekonomiska ställning samt ekonomiska politik och valutakurspolitik.

Ditt företag kan emellertid på förhand skydda sig mot riskerna i utrikeshandeln genom att anlita tillförlitliga och kända avtalsparter och genom att använda de lösningar som andelsbanken erbjuder för riskhanteringen i ditt företags utrikeshandel. På så sätt säkerställer du en lyckad handel med ditt företags utländska handelspartner och försnabbar intäktsföringen av försäljningsfordringar.

Med andelsbankens breda urval av tjänster inom utrikeshandel kan ditt företag effektivisera omsättningshastigheten på driftskapitalet, skydda sig mot risker i utrikeshandeln och för den utländska handelspartnern påvisa betalningsförmågan. Olika finansierings- och säkerhetsalternativ erbjuder möjligheter för finansieringsbehov såväl i samband med tillverkningstiden som efter leveransen.

Ett brett urval av tjänster som stöd för ditt företags exportaffärer – oavsett var du gör affärer.
Ett brett urval av tjänster för ditt företags behov.