Palkkailmoitusohje

Så här gör du en löneanmälan

De slutliga lönerna för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen anmäls årligen före utgången av januari. Vid tidsbestämda försäkringar ska lönerna anmälas senast en månad efter det att försäkringen har upphört. På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna.

Vem kan göra löneanmälan?

Löneanmälan kan göras av en användare, som i nättjänsten op.fi för företagsförsäkringar fått åtkomsträtt till lagstadgade personförsäkringar och försäkringen Hälsoskydd samt för behandling av löneuppgifter.

En löneanmälan kan också göras av en bokföringsbyrå, som med en bokföringsbyråfullmakt getts rättigheter till nättjänsten.

Var och hur ska jag göra löneanmälan?

Du kan göra löneanmälan i nättjänsten op.fi. Den elektroniska blanketten för löneanmälan finns på sidan Försäkringar och skador. Genom att klicka på länken Anmäl löner, öppnas Nättjänsten för försäkringar för företag, där du kan anmäla löner. Tills vidare fungerar nättjänsten op.fi parallellt med den gamla tjänsten Nättjänsten för försäkringar för företag.

Om ditt företag inte ännu har OPs nättjänst i användning, kan den som i företaget har rätt att teckna företagets firma med en elektronisk blankett ingå ett nättjänstavtal.

För ett företag kostar det ingenting att använda nättjänsten.

Vid behov kan man på numret 010 253 1120 begära om en blankett i pappersform för att göra en löneanmälan.

När ska löneanmälan göras?

Du kan göra en fortlöpande anmälan för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen i nättjänsten årligen från den 1 december. Lönerna ska anmälas senast den 31 januari.

Palkkailmoitukseen ilmoitetaan työntekijöiden palkkojen sekä yrityksessä työskentelevien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin kuuluvien osakkaiden palkkojen yhteissumma. Työpalkat ilmoitetaan riippumatta työsuhteen kestosta, työn tilapäisyydestä tai työntekijän iästä.

Työansioina (palkkoina) ilmoitetaan mm.

 • palkka, palkanlisät ja korotukset
 • luontaisetujen verotusarvot (verohallituksen ohjeet)
 • vuosilomapalkka ja lomakorvaukset
 • muut palkkaerät
  • ns. pekkasvapaat, varallaolokorvaukset
  • veronalaiset päivärahat
  • palvelurahat
  • provisiot, bonukset, tuotantopalkkiot ym.
  • lakisääteinen irtisanomisajan palkka
  • lomautus- ja ennakkoilmoitusajan palkka
  • palkkaturvana saatu palkka
  • muut työtoimintaan liittyvät korvaukset.

Palkkailmoituksessa ei ilmoiteta

 • työsuhteen päättyessä maksettavia vahingonkorvausluontoisia suorituksia (mm. odotusajan palkka ja korvaus lainvastaisesta irtisanomisesta)
 • sairauskassaetuuksia (lisäpäiväraha, sairausraha)
 • erilaisten kustannusten korvauksia
 • henkilökuntaetuuksia (lainan korkoetu, henkilökunta-alennukset), esinelahjoja, rojalteja, tekijänoikeuskorvauksia, työsuhdekeksintöjä
 • optio-oikeuksia.

Oikean ammattinimikkeen ilmoittaminen on tärkeää, koska työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan ammattinimikkeen vastuuluokan mukaisen kertoimen avulla.

Palkkailmoituksessa käytettävät ammattiluokat ja -nimikkeet perustuvat Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen. Ammattinimike on kuvaus ammattiluokan mukaisesta työstä ja sillä tarkoitetaan työntekijän riskialtteinta työtä. Esimerkiksi jos työntekijä tekee autonkuljettajan ja toimistotyön tehtäviä, ilmoitetaan palkkailmoituksessa työntekijän koko palkkasumma autonkuljettajan nimikkeellä.

Tarkista palkkailmoituksen esitäytetyt ammattinimikkeet ja tee muutokset suoraan lomakkeelle.

Ulkomailla lähetettyinä työntekijöinä työskentelevien osalta ilmoitetaan sovittu vakuutuspalkka.

Peruskoulun yläasteen, ammattioppilaitoksen ja lukion oppilaista sekä yliopisto-opiskelijoista ilmoitetaan opiskelijoiden lukumäärä.

Työvoimakoulutukseen osallistuvista ilmoitetaan oppilaiden lukumäärä ja kurssin pituus päivinä.

Omaishoitajista ilmoitetaan keskimääräinen henkilölukumäärä.

Kuntouttavaan tai vammaisten työtoimintaan osallistuneiden sekä hoitolaitoshoidokkien ja vankien osalta ilmoitetaan työpäivien yhteenlaskettu summa kullekin henkilöryhmälle erikseen. Jos työskentely perustuu työsuhteeseen, palkat ilmoitetaan kuten työntekijöiden osalta ammattinimikkeittäin eriteltyinä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämästä Vakuutuskäsikirjasta.

Lähetetty palkkailmoitus löytyy verkkopalvelun tapahtumahistoria-sivulta.

Jos lähetetyssä palkkailmoituksessa on virhe, voit lähettää uuden palkkailmoituksen saman vuorokauden aikana. Viimeisin lähettämäsi palkkailmoitus käsitellään. Myöhemmin huomatuista virheistä voit lähettää korjauspyynnön verkkoviestinä. Verkkoviestin voit lähettää Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Kun palkkailmoitus on käsitelty, tasauslaskut lähtevät joko postitse tai verkkolaskuina valitun laskutustavan mukaisesti. Tasauslaskennan dokumentit löytyvät palkkailmoituksen käsittelyn jälkeen myös verkkopalvelusta Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiapapereista.

Palkkailmoitus pitää tehdä, vaikka yrityksessä ei ole ollut työntekijöitä. Palkkasummaksi merkitään tällöin 0 euroa.

Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi irtisanoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkopalvelussa lähettämällä irtisanomisesta tiedon verkkoviestinä Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Vakuutusta päätettäessä on mainittava päättymisen syy (esimerkiksi yrityksessä ei ole enää työntekijöitä tai yrityksen toiminta on lakannut) ja viimeisen työsuhteen päättymispäivä.

Jos ennakkomaksun perusteena käytetty palkkasumma eroaa yli 20 %:ia omasta arviostasi, ilmoita uusi ennakkopalkka. Valitse op.fi-verkkopalvelun Vakuutukset-sivulta Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jonka erittelystä löydät Ilmoita ennakkopalkat -painikkeen.

Ilmoita yritystoiminnassa tapaturmavakuuttamiseen vaikuttavista muutoksista verkkoviestinä. Voit lähettää verkkoviestin Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.