Henkilöstö palaverissa.

Egendomsförsäkringar för offentliga samfund

För att skydda ett offentligt samfunds eller en församlings fastigheter och lösöre

Städer, kommuner och församlingar jämte dotterföretag äger en betydande mängd fastigheter, kyrkor och värdefullt lösöre. Egendomen utsätts för många skaderisker, såsom inbrott, vattenläckage och eldsvådor eller att lösöret går sönder. Om en skada drabbar egendomen, kan de ekonomiska kostnader som förorsakas bli stora och rentav försvåra kontinuiteten i verksamheten. Egendomsförsäkringar som är skräddarsydda för offentliga samfunds behov tryggar effektivt kontinuiteten i verksamheten.

Offentliga samfunds byggnader och lösöre kan skyddas mot plötsliga och oförutsedda skador med en omfattande  egendomsriskförsäkring för offentliga samfund (s.k. all risk-försäkring).

Offentliga samfunds egendom kan också skyddas i händelse av brand, inbrott, läckage, storm, elektriskt fenomen samt om maskiner och anordningar som tjänar byggnadens användning går sönder. Med en kyrkoförsäkring får sakrala byggnader och sakralt lösöre skydd mot sådana skador.

Till egendomsförsäkringar för offentliga samfund kan fogas både byggnader och lösöre, som försäkras antingen till fullt värde eller till ett avtalat försäkringsbelopp.

Det är viktigt att kunden diskuterar med försäkringsbolaget  innan vi ger en offert, så att allt som ingår i offerten tas upp och beaktas. Då löper allt mycket smidigare och vi behöver inte be om kompletterande uppgifter på grund av att offertbegäran är bristfällig.
Jan Kangasmäki‚ Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Som försäkringsbelopp används byggnadens volym (m³) och den fås grovt räknat genom att multiplicera höjden på ytterväggarna med hela byggnadens bruttoyta (Brm²).

Lösöret kan inkluderas i den försäkrade byggnadsvolymen, men om man enbart försäkrar lösöret (t.ex. i en hyrd byggnad), behövs för lösöret bruttoytan (Brm²). Bruttoytan är summan av alla våningsytor (samtliga våningar), dvs. samtliga våningsytor inberäknas oavsett om det är fråga om varma eller kalla rum.

Då lösöre försäkras med en fullvärdesförsäkring ska ett gränsvärde fastställas och maskiner och anordningar som överskrider gränsvärdet ska försäkras som egna objekt. I allmänhet är gränsvärdet 20 000 euro. Det är möjligt att höja på gränsvärdet mot en tilläggspremie.

Försäkringsbelopp i euro behövs för följande objekt:

  • Objekt som upprätthåller infrastruktur för industri eller offentliga samfund (industrihallar, vattenverk, pumpverk, energiproduktionsanläggningar)
  • En byggnad som byggts före 1950 och som inte har renoverats (läs mer i delen "Observera vid offertbegäran")
  • Objekt som är historiskt värdefulla och som skyddas av museiverket (läs mer  i delen "Observera vid offertbegäran")
Ditt offentliga samfund kan försäkra sin egendom begränsat med ett skydd mot brand, inbrott, läckage, storm eller elektriska fenomen. Dessa är bra alternativ då det inte behövs eller det inte går att försäkra objektet med en All risk-försäkring.

En brandförsäkring kan vara den bästa lösningen om man endast vill ha ett begränsat skydd för egendomen. Med en brandförsäkring kan man exempelvis skydda en byggnad som en längre tid stått tom. Försäkringen ersätter om eld kommit lös samt skador som förorsakas av sot, blixtnedslag, explosion eller om släckningsutrustning utlösts.

Till en brandförsäkring kan fogas både byggnader och lösöret i dem. Egendom kan antingen försäkras till sitt fulla värde eller till ett avtalat belopp.

Ifråga om byggnader som ska rivas försäkrar vi endast med en brandförsäkring som första risk enligt rivningsvärdet.

Sakral egendom är på grund av sitt antikvärde eller konstnärliga värde ofta oersättlig, vilket gör det särskilt viktigt att förebygga skador. OP har tiotals års erfarenhet av samarbete med församlingar inom förebyggandet av kyrkobränder.

Kyrkor med lösöre och annan sakral egendom kan försäkras med en kyrkoförsäkring eller med separata brand-, inbrotts-, storm- och läckageskydd. Till kyrkoförsäkringen kan också fogas ett restaurationstillägg, som vid skadefall möjliggör restauration med användning av traditionella material och arbetsmetoder.

Kyrkoförsäkringen är en förstariskförsäkring, dvs. för varje objekt ska fastställas ett förstariskförsäkringsbelopp.

Församlingens övriga byggnader och lösöre (exkl.  sakral egendom)

Annan egendom än sakrala byggnader och sakral egendom kan försäkras till sitt fulla värde med försäkringar för offentliga samfund i händelse av brand, elektriska fenomen eller egendomsrisk.

Skydd i händelse av skadegörelse som riktar sig mot gravstenar eller minnesmärken

Församlingen kan till kyrkoförsäkringen foga ett tilläggsskydd som ersätter kostnader för att resa gravstenar som välts omkull. Maximiersättningen är 200 euro per gravsten. Maximiersättningen för hjältegravar och minnesmärken är  2 000 euro.

För att verksamheten vid en skada ska kunna fortsätta med tillfälliga arrangemang, kan din organisation gardera sig genom att till brand- och egendomsriskförsäkringen foga en merkostnadsförsäkring. Den ersätter upp till ett avtalat försäkringsbelopp merkostnader som förorsakas för att verksamheten ska kunna fortsätta under den tid då den förstörda byggnaden repareras eller ombyggs till följd av en skada.

För merkostnadsförsäkringen behövs en årlig limit och en skadespecifik limit för skador som ersätts ur försäkringen. Limiten per försäkringsperiod för ett medelstort offentligt samfund är vanligen cirka 400 000 euro och per byggnad är limiten cirka 200 000 euro.

För tillfälliga flyttningar av lösöre ingår i försäkringen ett merskydd. Det skyddar lösöret då det tillfälligt flyttas utanför försäkringsstället vid underhåll, reparation eller därtill hörande transport i Finland.

Som försäkringsbelopp är 20 000 euro tillräckligt, då lösöre tillfälligt flyttats bort från försäkringsstället, men mot en tilläggspremie kan beloppet höjas.

Följande ska särskilt observeras vid en offertbegäran. Offertbegäran kan sändas med e-post via den länk som finns till höger på sidan.

Objekt som är historiskt värdefulla och som skyddas av museiverket

I objektsförteckningen ska tydligt separat antecknas de objekt som är skyddade. Vid försäkring av dessa objekt ska förstariskförsäkringsbeloppet fastställas och anges om restaureringsvärdet ingår i försäkringsbeloppet.

Gamla byggnader

Byggnader som byggts före 1950 och i vilka inte gjorts en fullständig VVSE-renovering, kan endast försäkras med ett brand-, inbrotts- och stormskydd till förstariskförsäkringsbeloppet (i euro). För egendom som försäkrats med förstarisk tillämpas inte principen om underförsäkring. Av den här orsaken lämpar den sig väl för att försäkra sådan egendom vars värde är svårt att fastställa. Gamla objekt och särskilt objekt med restaureringsvärde är ofta just sådana objekt som försäkras med förstariskförsäkring.

Tomma byggnader

Byggnader som varit tomma en längre tid försäkrar vi mot läckage i tappvattenledningar endast om huvudkranen för byggnadens tappvattenledningar stängts. Detta ska anges separat i objektsförteckningen i offertbegäran.

Byggnader som ska rivas

Läs mer i avsnittet "När lönar det sig att välja enbart brandskydd?"

Beskrivning av objektet i objektsförteckningen

Då objektet försäkras är det viktigt att beskriva vad som görs i byggnaden. Exempelvis "industrihall" säger inte mycket om ett objekt, men adressen för och uppgifter om det företag som verkar i objektet och dess bransch ger redan en bättre bild om riskerna i objektet.

Objektets byggår med precisering av när det eventuellt renoverats  är också viktiga uppgifter. Ifall värme-, avlopps- och tappvatten- och elledningar förnyats och detta uppges, kan det avsevärt minska på premien för objektet.

Skadehistoria

För att Pohjola Försäkring ska ge en offert ska till offertbegäran bifogas skadehistorian för åtminstone de fem senaste åren.

I skadehistorian ska specificeras:

  • skadorna per år
  • skadans storlek (i euro) och antalet skador (st.)
  • typen av egendomsskador (åtminstone bränder och läckage) och
  • den självrisk som avdragits från skadan.

Obs! Fastän det vore fråga om ett nyetablerat bolag, behöver vi ändå uppgifter om de skador som drabbat objekten.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.