Kuvassa keltainen talo

Fastighetsförsäkring

Omfattande fastighetsförsäkring till skydd för företagets och husbolagets egendom
1

Bostads- och affärsbyggnader är värdefull egendom

Med en omfattande försäkring skyddar du dig mot risker som anknyter till ägande och innehav av fastighet och för vilka husbolagets styrelse och företagets ledning är ansvariga.

2

En försäkring – många slags skydd

I alla våra fastighetsförsäkringslösningar ingår egendomsskydd, ansvarsförsäkring för fastighetsägare, rättsskydd, ansvarsförsäkring för administrationen och hyresintäktsavbrottsförsäkring.

3

En försäkring – många slags skydd

I alla våra fastighetsförsäkringslösningar ingår egendomsskydd, ansvarsförsäkring för fastighetsägare, rättsskydd, ansvarsförsäkring för administrationen och hyresintäktsavbrottsförsäkring.

Fastighetsförsäkring som lämpar sig för alla slags byggnader

Det finns många risker som anknyter till ägande och innehav av en fastighet och till affärsverksamheten som idkas där, och eftersom byggnader binder mycket kapital, är det skäl att försäkra dem med eftertanke. Fastighetsförsäkringen lämpar sig för alla slags byggnader, och den kan skräddarsys flexibelt enligt dina behov. Vare sig byggnaden är en bostads-, affärs- eller industribyggnad, försäkrar vi den antingen enligt volymen, dvs. till sitt fulla värde, eller till ett avtalat belopp.

Om det uppstår en brand i fastigheten eller en vattenledning springer läck och orsakar en vattenskada, ersätter fastighetsförsäkringen skadorna som uppstår på byggnaden. Du har nytta av fastighetsförsäkringen också exempelvis om du som ägare till en fastighet blir ersättningsskyldig för en skada som du har åsamkat någon annan. Så kan det gå, om en utomstående halkar och skadas på gården som tillhör en byggnad som du äger.

Med fastighetsförsäkringen försäkrar vi

 • byggnadens
 • konstruktioner, ytbeläggningar och inventarier, där ändringsarbeten motsvarar den ursprungliga nivån.
 • fast installerade VVS-system samt därtill hörande anläggningar och maskiner.
 • fasta sedvanliga konstruktioner, såsom skjul för avfallskärl och lager för sportutrustning som är högst 40 m2 stora.
 • också inventarier som är avsedda för gemensamt bruk, exempelvis maskiner som är avsedda för skötsel av fastigheten.
Observera att maskiner, anläggningar och konstruktioner som tjänar affärsrörelse som bedrivs i byggnaden liksom också konstruktioner för vilka delägare i bostadsaktiebolag har underhållsansvar inte ingår i fastighetsförsäkringar, om de inte är sedvanliga fast installerade inventarier eller ytmaterial.
kuvassa_kerrostalo

Vad ersätter fastighetsförsäkringen för företag?

Du kan försäkra din fastighet mot olika skador antingen till dess fulla värde, dvs. enligt volymen, eller till ett avtalat försäkringsbelopp.

Omfattande fastighetsförsäkring och Omfattande fullvärdesförsäkring för fastighet ersätter plötsliga och oförutsedda skador, såsom brand-, läckage-, inbrotts- eller stormskador samt exempelvis skador som förorsakats av en hagelskur eller störtregn.

Fastighetsförsäkring och Fullvärdesförsäkring för fastighet ger skydd endast vid skador som förorsakas av

 • brand, sot eller explosion.
 • läckage eller utlösning av släckningsanordning.
 • inbrott eller stöld eller skadegörelse på fastigheten i samband med inbrott.
 • att en maskin eller anordning som betjänar byggnaden har havererat.
 • storm eller åsknedslag.
 • vilda djur.

Som tilläggsskydd kan man till fastighetsförsäkringar dessutom foga en omfattande talkoförsäkring, som ersätter olycksfall som drabbat personer som deltagit i ett fastighetstalko eller under resor i anslutning till detta.

I våra fastighetsförsäkringar ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Ur ansvarsförsäkringen för fastighetsägare ersätter vi person- och sakskador som drabbat utomstående och för vilka ditt företag i egenskap av fastighetsägare är ersättningsskyldigt. En typisk skadehändelse är exempelvis att en förbipasserande halkar på bostadsbolagets område och skadar sin fot. Om du har slarvat med sandningen av din isbelagda gård, kan du bli ersättningsskyldig.

Ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse tryggar styrelseledamöterna. Den täcker ekonomiska skador som drabbar bolaget, aktieägare eller andra personer och för vilka en lekmannadisponent eller en styrelsemedlem enligt gällande lag om bostadsaktiebolag är ersättningsskyldig.

Rättsskyddsförsäkringen står för en del av advokat- och rättegångskostnaderna i olika tvistemål och brottmål, om dessa anknyter till ägande, vård, innehav eller användning av fastigheten.

Mer detaljerad information om ersättningsslagen och -beloppen får du i produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren.

Vilka faktorer inverkar på Fastighetsförsäkringens pris?

Bland annat följande faktorer inverkar på Fastighetsförsäkringens pris:

 • Ska objektet försäkras med en s.k. fullvärdesförsäkring eller enligt ett överenskommet försäkringsbelopp?
 • Väljer ni en omfattande fastighetsförening eller en som endast skyddar mot vissa specifika skador?
 • Hur stor är totalvolymen av samtliga byggnader? Vid beräkningen av volymen beaktas inte takskydd eller sedvanliga konstruktioner som är mindre än 40 m2.
 • Hur stor självrisk väljer ni?
 • Hurdan verksamhet som utövar ni i byggnaderna?
 • Var befinner sig byggnaden och hur gammal är den?
 • Vilka totalrenoveringar har man gjort?
 • Hurdana är fastighetens skydds- och säkerhetslösningar?
kuva_mies_piirtää
Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
Skydd för företagets fasta egendom och lösegendom.
Kybervakuutus kuva_mies_ja_nainen_tietokoneella
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.

I tjänsten Op.fi sköter du enkelt och säkert ditt företags alla försäkringsärenden. I tjänsten kan du exempelvis

 • anmäla en skada och följa upp handläggningen av din skadeanmälan
 • skriva ut ett försäkringsintyg
 • beställa Green Card till ditt företagsfordon

Så här får du tillgång till nättjänsten:

 • Ingå ett nättjänstavtal för företag och ange huvudanvändarna.
 • Huvudanvändarna lägger till andra användare och åtkomsträttigheter i nättjänsten.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.