Tuuletushormi katolla

Försäkring för installations- och byggarbeten

Med en och samma försäkring får du ett omfattande skydd vid installationer och byggande i Finland

Bedriver ditt företag byggentreprenader eller installationer av maskiner och anordningar? Behöver du skydd i händelse av plötsliga sakskador och kostnader som uppstår till följd av dem?

Försäkringen för byggnads- och installationsarbeten ger med en och samma försäkring ett så omfattande skydd som möjligt för de installations- och byggnadsprojekt som ditt företag utför. Försäkringsobjekt kan vara  installations- och byggnadsarbeten samt de maskiner, anordningar, konstruktioner, råvaror och tillbehör som används vid dessa arbeten.

Ditt företag kan teckna försäkringen som en projektspecifik tidsbestämd försäkring eller som en årsförsäkring. Till båda försäkringsformerna kan du foga sådana separata försäkringar som du önskar och som ger skydd exempelvis mot skador på byggplatsmateriel och egendom kring byggplatsen.

Ditt företag kan teckna Försäkringen för byggnads- och installationsarbeten antingen tidsbestämt som en projektspecifik försäkring eller som en fortlöpande årsförsäkring. Till båda alternativen kan du  genom ett särskilt avtal foga separata försäkringar som omfattar byggplatsmateriel, egendom kring byggplatsen och forceringskostnader.

En tidsbestämd projektspecifik försäkring är en enkel lösning, då ditt företag åläggs som huvudentreprenör att försäkra alla parter som ingår i entreprenaden, eller som under- eller sidoentreprenör att försäkra din egen andel av entreprenaden. Observera att försäkringsbeloppet ska motsvara den slutliga kostnadskalkylen för objektet eller din andel av entreprenaden.

Fortlöpande årsförsäkring som baserar sig på omsättningen eller faktureringen är ett alternativ som rekommenderas, då ditt företaget utför återkommande kortvariga småentreprenader eller underhålls- och serviceverksamhet. Försäkrade är de egendomsposter som man kommit överens om upp till en fastställd maximiersättning. Premiegrund är antingen företagets omsättning eller fakturering.

Till försäkringen för byggnads- och installationsarbeten kan också fogas ett skydd för eget eller hyrt byggplatsmateriel och mot skador på egendom kring byggplatsen i omedelbar närhet av entreprenadprojektet.

Med tilläggsförsäkringen mot forceringskostnader kan du försäkra dig mot situationer som beror på skador, som kräver extra arbetskostnader för att återställa det försäkrade objektet.

Försäkringen för byggnads- och installationsarbeten ersätter

  • om ett nybygge som är under byggnad skadas i en eldsvåda.
  • om vattenarmatur går sönder och förorsakar en vattenskada på den byggnad som byggs.
  • betongelement som skadats i anslutning till ett arbete med att lyfta elementet.
  • om en anordning som ska installeras går sönder till följd av att det välter eller faller ner.

Försäkringen ersätter inte

  • slitage
  • underhållskostnader.
  • om något försvinner, förkommer eller stjäls, om inte händelsen kan specificeras.
  • till följd av förändringar i grundvattenståndet och skador som förorsakas av översvämning.
  • tillverkningsfel eller fel i arbetet.

I en tidsbestämd projektförsäkring är premiegrunden för byggnadsarbetet kvaliteten på byggnadsarbetet, byggnadens brandklass, entreprenadsumman, den självrisk som valts och entreprenadtiden. Vid installationsarbeten är motsvarande grunder entreprenadsumman, entreprenadtiden, den självrisk som valts och de maskiner som ska installeras.

På premien i fortlöpande årsförsäkring inverkar kvaliteten på byggnadsarbetet eller de maskingrupper som ska installeras och den årliga omsättning eller fakturering som verksamheten genererar.

Försäkringen gäller till försäkringsperiodens slut. Försäkringen upphör för ett arbetsobjekts del dock senast då objektet har överlåtits till beställaren eller tagits i bruk eller då den fortlöpande årsförsäkringen upphör.

Försäkringen gäller enligt dessa villkor för det försäkrade arbetsobjektets del också under garantitiden, dock högst tre år från överlåtelsen eller ibruktagningen av objektet eller en del därav. Det här gäller för alla sådana skador, som uppstår vid reparation av garantiskador eller som förorsakats av fel som begåtts under installations- eller byggarbete.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.