Silta ja ajokaistat.

Varutransportförsäkring

Skydd för dina transporter på globalt plan

Bär ditt företag ansvar för gods som ska transporteras? Hur har ditt företag garderat sig mot transportskador, som inte omfattas av förarens ansvar?

Om gods förstörs eller förkommer under en transport kan det leda till en betydande ekonomisk förlust för ditt företag eller ett avbrott i verksamheten. Fraktförarens ansvar är begränsat, och ersättningsbeloppet i förarens ansvarsförsäkring kan vara endast en bråkdel av skadans verkliga värde.

Ditt företag skyddar sig bäst mot risker i anslutning till transporter med en varutransportförsäkring, som ersätter skador som drabbar godset under transporter. Varutransportförsäkringen skyddar

  • omsättningstillgångar
  • anläggningstillgångar och
  • främmande egendom.

Då vi tillsammans för ditt företag fastställer en lämplig nivå på transportskyddet, kan ditt företag fokusera på att fortsätta affärsverksamheten som vanligt också om en skada inträffar.

Vi har långa traditioner och omfattande sakkunskap inom försäkringar för transporter på land, till havs, i luften och på järnvägar samt en omfattande inspektions- och ersättningstjänst också utomlands. Kundens resurser binds inte till skötseln av skador och skötseln av skador stör inte kundens affärsverksamhet.
Joonas Makkonen‚ Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Identifiering av transportrisker

Pohjola Försäkring experter kartlägger med ditt företag potentiella risker i anslutning till transporter, så att vi för ditt företag kan säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd i händelse av olika skadesituationer.

Transportskador kan inträffa av många olika orsaker och under olika omständigheter. De vanligaste riskerna är bland annat eldsvåda, storm, temperaturvariationer samt i anslutning till lastning och lossning. Också brister i transportmedlet eller lastningen eller transportomständigheterna kan utgöra riskfaktorer. Typiska skador som drabbar lasten är att något går sönder, stjäls eller att lasten blir våt.

Rätt slags transportskydd för ditt företag

Med varutransportförsäkringen kan ditt företag försäkra exempelvis

  • export- och importtransporter på globalt plan
  • inrikes sälj- och köptransporter
  • transporter mellan verksamhetsställen
  • underleverantörs-, service-, garanti-, reparations-, flytt- eller utställningstransporter.

Transporterna tryggas utgående från ditt företags individuella försäkringsbehov. Försäkringen kan omfatta alla varutransporter som ingår i ditt företags affärsrörelse och bransch, där ditt företag enligt avtal bär risken eller har försäkringsskyldigheten. Det är också möjligt att försäkra endast vissa transporter eller en enskild transport.

Försäkringens omfattning

Helskyddet är det mest omfattande, en så kallad all risk-försäkring. Helskyddet täcker skador till följd av en plötslig, oförutsedd händelse som utifrån drabbar försäkringsobjektet under transporten.

Grundskyddet täcker  endast vissa risker, som bl.a. brand, explosion, åsknedslag, sjö-, trafik- eller flygolyckor, snöskred och jordbävning. Grundskyddet kan vid behov utvidgas.

I händelse av krig och strejk kan ditt företag försäkra också  havs-, flyg- och posttransporter.

På varutransportförsäkringar tillämpas villkoren KU 05, som med ett separat avtal kan utvidgas med specialvillkoren KU 06. Inom den internationella handeln tillämpas villkoren KU 07 och KU 08.

Leveransklausulerna Incoterms är den Internationella handelskammarens (ICC) köpevillkor, som fastställer köparens och säljarens ansvar för leveransen, godset och kostnaderna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.