Kolme henkeä keskustelee ikkunan ääressä.

Gruppension

Ett mer övergripande pensionsskydd för dina anställda

Gruppension är ett utmärkt sätt att komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för personalen och göra det möjligt att flexibelt gå i pension. Det är en uppskattad och förmånlig lösning när det gäller att engagera och belöna företagsledningen, nyckelpersoner eller hela personalen.

Gruppensionen kompletterar den lagstadgade pensionen för din personal och ger bättre utkomst under pensioneringen. Den ger trygghet i händelse av krissituationer och möjlighet till räntabelt pensionssparande. I vår nättjänst kan du enkelt följa upp hur besparingen utvecklas.

Fördelarna för ditt företag:

  • Det är ett ekonomiskt förnuftigt sätt att sporra personalen i ditt företag
  • Det blir lättare att engagera nyckelpersoner
  • Ditt företags konkurrenskraft vid rekrytering av nya arbetstagare stärks

Gruppensionsförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Gruppension lämpar sig för företag av alla storlekar och är ett ekonomiskt förnuftigt sätt att sporra de anställda i ditt företag.
Leila Kosonen‚ Expert på tilläggspensioner, OP-Livförsäkrings
Blanketter Meddelande om premiefördelning, pensionsansökan

Med ett meddelande om premiefördelning kan du meddela om hur premierna fördelas och om eventuella personändringar i försäkringen.

Med en pensionsansökan kan du ansöka om pension som baserar sig på tilläggsförmåner.

Försäkringsbolagslagen förutsätter att försäkringsbolagen på sina webbsidor offentliggör de av bolagets styrelse godkända skriftliga målen för utbetalning av tilläggsförmåner. Målen gäller försäkringar som enligt försäkringsvillkoren är berättigade till utdelning av överskott. Sådana försäkringar är huvudsakligen spar- och pensionsförsäkringar med beräkningsgrund samt riskförsäkringar. Försäkringsbolaget ska också årligen framställa en rapport om måluppfyllelsen och eventuella motiveringar till att målen inte uppnåtts.