Hyvinvoiva työyhteisö

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare, och som baserar sig på kollektivavtal. Försäkringen är ett skydd för nära anhöriga.

Från grupplivförsäkringen för arbetstagare betalas vid en arbetstagares frånfälle ett ersättningsbelopp till dennes arvingar. Om maken/makan eller barnens vårdnadshavare avlider till följd av sjukdom eller olycksfall, tryggar grupplivförsäkringen för arbetstagare familjens direkta utkomst. Grupplivförsäkringen gäller för arbetstagaren i arbetet och på fritiden. Försäkrade är så gott som samtliga arbetstagare med en anställning som omfattas av arbetspensionslagarna.

En gruppensionsförsäkring tecknas av arbetsgivaren

De landsomfattande arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om dödsfallsskydd för arbetstagare. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren, som även betalar försäkringspremien. Det försäkringsbolag som handhar den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen tar av arbetsgivaren ut grupplivförsäkringspremierna vid sidan om olycksfallsförsäkringspremierna. Premierna tas ut för personer som omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen.

Arbetsgivaren ska teckna en grupplivförsäkring för sina arbetstagare, om detta fastställs

  • i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren
  • i ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som gäller i arbetsgivarens bransch.

Vilka är förmånstagare i en grupplivförsäkring?

En dödsfallsersättning betalas efter arbetstagarens frånfälle till förmånstagarna. Förmånstagare är den avlidnes make/maka och barn under 22 år. Om den avlidne inte har i försäkringsvillkoren nämnda förmånstagare, betalas inte dödsfallsersättning

Ersättningar ur grupplivförsäkringen

Ersättningen betalas som en engångsersättning och ersättningsbeloppen fastställs årligen på initiativ av social- och hälsovårdsministeriet. Storleken på det belopp som betalas beror på den avlidne arbetstagarens ålder och antalet barn som ska försörjas. Om den avlidne efterlämnar ett barn eller om det är fråga om dödsfall genom olyckshändelse, höjs beloppet.

Ersättningarna i grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts centraliserat av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som fungerar i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen.

Vill du ha en offert på försäkringar för företagets personal? Uppge ditt företags kontaktuppgifter så kontaktar våra experter dig inom kort! En begäran om offert binder dig inte till något.

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Ryhmäeläkevakuutus_kuva
Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.