Yrityksen henkivakuutus_kuva_nainen_katsoo_merelle

Livförsäkring för företagaren och personalen

Med den frivilliga livförsäkringen för företag kan du trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
1

Livförsäkringen hjälper vid kriser i företaget

Du minskar de ekonomiska risker som gäller personalentryggar och tryggar företagsverksamhetens kontinuitet om det värsta skulle inträffa.

2

Ger familjen trygghet

Med livförsäkringen för företag säkerställer du att de närståendes levnadsstandard förblir på samma nivå som före den försäkrades dödsfall.

3

Avdragsgill i beskattningen

Livförsäkringspremierna är i regel avdragsgilla i ditt företags beskattning och de räknas inte som lön för den försäkrade.

Varför lönar det sig att teckna en livförsäkring för företag?

Livförsäkringen ger företagarens närstående trygghet. Försäkringen hjälper dem ekonomiskt över den värsta perioden och tryggar tillsammans med de övriga försäkringarna att din familjs levnadsstandard bevaras om du avlider till följd av olycksfall eller sjukdom. Dina närstående kan använda livförsäkringsersättningen exempelvis för att amortera lån, betala arvsskatten eller trygga ekonomin på annat sätt.

Företagets livförsäkring skyddar också företagsverksamhetens kontinuitet i den överraskande situation som uppkommer om en av ägarföretagarna avlider. Med försäkringen kan du täcka till exempel förluster av företagets produktion. Försäkringen fungerar också som extra säkerhet för dina företagslån.

Vid dödsfall betalas livförsäkringsersättningen till den förmånstagare som du utsett, men som försäkringstagare kan du också ge den försäkrade, till exempel en anställd, rätt att utse förmånstagaren. Förmånstagare är ofta den försäkrades anhöriga eller närstående, men även företaget kan vara förmånstagare.

Företagaren har ofta sin förmögenhet bunden till företaget och till exempel familjens bostad kan stå som säkerhet för företagets skulder. När du tecknar en livförsäkring för företag säkerställer du din familjs uppehälle om det sker någonting oförutsett.
Yrityksen henkivakuutus kuva

Livförsäkring efter ditt företags behov

En individuell livförsäkring lämpar sig för försäkring för personrisker som gäller företagaren eller enskilda nyckelpersoner i företaget. Du kan också teckna en individuell försäkring som parskydd, till exempel tillsammans med din make som arbetar som företagare i företaget. Utifrån parskyddet betalas en dödsfallsersättning till följd av det första dödsfallet, varefter försäkringen upphör. Det är en förmånligare lösning för två än individuella försäkringar.

Du kan välja antingen ett fast eller sjunkande försäkringsskydd till ditt företags individuella livförsäkring.

  • I ett fast skydd förblir försäkringsersättningen oförändrad, och försäkringspremien stiger årligen i takt med den försäkrades ålder.
  • En livförsäkring med sjunkande belopp lämpar sig för din situation om du vill sänka försäkringsskyddet efter lånet. Vid försäkring med sjunkande belopp minskar ersättningsbeloppet stegvis med 20 procent vart femte år räknat från den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 46 år.

Med Grupplivförsäkring tryggar du en bestämd personalgrupp eller hela din personal. Om du väljer grupplivförsäkring, ska dock minst fem personer försäkras. Grupplivförsäkring för företag har ett fast försäkringsskydd och försäkringspremien stiger vart femte år i takt med den försäkrades ålder.

Läs mer om Grupplivförsäkring för arbetstagare här. Den är en försäkring som arbetsgivaren tar för sina arbetstagare. Försäkringen bygger på avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna och gäller nästan alla arbetstagare som har ett anställningsförhållande som omfattas av arbetspensionslagarna.

Livförsäkringen har hamnat alltmer i skymundan i takt med att vår levnadsstandard blivit bättre. Vi försäkrar vår egendom mot eldsvåda men kan glömma bort att försäkra vårt eget liv. En viktig orsak till detta är att vi endast förknippar livförsäkringen med olycksfall, trots att fler personer i arbetsför ålder avlider till följd av sjukdom än på grund av olycksfall.

Sirkku Hiekkamäki Försäkringschef, OP-Livförsäkrings Ab

Vilken livförsäkring passar mitt företag bäst?

Livförsäkringen planeras alltid så att den lämpar sig för ditt företag. Försäkringen tryggar företagets kontinuitet i krissituationer, engagerar viktiga nyckelpersoner eller tryggar levnadsstandarden för de försäkrades familjer, om det värsta skulle inträffa. Det överenskomna försäkringsbeloppet betalas ut som en engångsersättning direkt till dina närstående eller till ditt företag.

Den bästa livförsäkringen för företagaren är en försäkring som gör att företagarens närmaste kan fortsätta vardagen utan bekymmer för familjens ekonomi. Du kan räkna ut en försäkringsersättning som lämpar sig för dig utifrån företagets och familjens lån, årsinkomster och antal barn i familjen. En tillräcklig livförsäkringsersättning täcker åtminstone dina lån, dina bruttoinkomster under ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Hur kan jag teckna en livförsäkring för företag?

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig. Då får du mer information och kan teckna en livförsäkring för företagare och din personal. Du hittar en länk till offertbegäran nedan!

Terveysturva_kuva_nainen
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.

Nedan presenteras de faktorer som påverkar premien på Livförsäkring för företag:

  • den försäkrades ålder
  • den försäkrades födelseår
  • den försäkrades kön
  • det valda ersättningsbeloppet
  • individuell eller grupplivförsäkring
  • individuellt skydd eller parskydd
  • fast eller sjunkande ersättningsbelopp.

Uppgifterna om beskattningen av försäkringen baserar sig på gällande lagstiftning. Observera att uppgifterna kan ändras under försäkringens giltighetstid.

Dödsfallsersättningar som utbetalas till den försäkrades nära anhöriga, som är förmånstagare, är egendom som är föremål för arvsbeskattning. För andra förmånstagare än den försäkrades nära anhöriga är en dödsfallsersättning som betalas till försäkringens förmånstagare till hela beloppet beskattningsbar kapitalinkomst.

En ersättning som betalas ut till ett företag är skattepliktig näringsinkomst.

Vi sänder en anmälan om de arvsskattepliktiga ersättningarna till skattemyndigheten.

 Instruktioner och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.