Maapallo ja kaupunkien valot

Hanteringen av marknadsrisker

Hanteringen av marknadsrisker är utgångspunkten för att förutse verksamheten, upprätthålla likviditeten och minska resultatsvängningarna i ditt företag.

Företagens affärsrörelse är utsatta för förändringar i marknadsläget. De marknadsfaktorer som inverkar på affärsrörelsen är olika beroende på typen och omfattningen av verksamheten, men kan förorsaka mycket stora svängningar i resultatet och kassaflödet. Hanteringen av marknadsrisker är utgångspunkten för att förutse verksamheten, upprätthålla likviditeten och minska resultatsvängningarna i företaget.

Ett exempel valutakursändringarna kan till sin storlek motsvara företagets hela försäljningsbidrag, och därför är det viktigt att hela tiden försöka förutse och skydda sig mot risker. På motsvarande sätt har rekordlåga räntor gjort det möjligt att säkerställa låga finansieringskostnader långt in i framtiden och samtidigt långsiktigt utveckla ditt företags solvens och intjäning. Syftet med hanteringen av ränterisken är att minska osäkerheten i anslutning till räntekostnader och räntekostnader i anslutning till ofördelaktiga räntefluktuationer. Med en framgångsrik riskhantering kan man på lång sikt också uppnå konkurrensfördelar.

Kraftiga marknadsrörelser har blivit allt vanligare på ränte-, valuta- och råvarumarknaden, och därför har betydelsen av skydd ökat. OP har mångsidiga och fungerande lösningar för att skydda sig mot marknadsrisker – bland dem hittar vi enkelt  riskhanteringsmetoder som lämpar sig för ditt företag.

Derivat används allmänt vid riskhantering och med dem kan man effektivt skydda sig mot sådana marknadsrisker, som avsevärt kan inverka på ditt företags ekonomiska resultat.

Bedriver ditt företag handel i andra valutor än euro? Vi erbjuder flexibla och effektiva lösningar för skydd vid valutahandel och mot kursrisker.

Syftet med hanteringen av ränterisker är att minska osäkerheten i anslutning till räntekostnader och räntekostnader i anslutning till ofördelaktiga räntefluktuationer.

Följ ditt företags placeringar i OPs Aktieanalysens nättjänst. De analyser och rapporter som producerats för nättjänsten håller dig uppdaterad om exempelvis ditt företags bransch och marknadssituationen på olika områden samt hur placeringarna utvecklats. De underlättar effektivt planeringen av ditt företags affärsrörelse och ekonomi.

OPs aktieanalys analyserar och ger målpris samt placeringsrekommendationer för över 80 finländska börsbolag. För analysen och produktionen av tjänsten svarar Finlands största och framgångsrikaste analytikergrupp.