Moottoritien vilinää

Likviditetsförvaltning och placering

Utgångspunkten för företagets likviditetsförvaltning och placeringsverksamhet är en lyckad hantering av kassaflöden. Med hjälp av vår breda expertis inom olika branscher kan vi erbjuda optimala lösningar för ditt företags affärsverksamhet.

Företag av alla storlekar behöver grundläggande banktjänster

Likviditetsförvaltning är ett grundläggande behov som gäller alla företag oberoende av storlek och affärsområde. I centrum för allt står fungerande dagliga rutiner, likviditet och en förmåga att förutspå framtiden.

Vi hjälper med att identifiera behoven i företagets betalningsrörelse, vilket underlättar och effektiviserar förmedlingen av betalningar, och gör att inkommande och utgående betalningar löper smidigt. Med hjälp av våra tjänster kan du vara säker på att ditt företags alla funktioner sköts på ett säkert och tillförlitligt sätt, även internationella ärenden.

Ökande volym skapar ett behov av mångsidiga lösningar

När företagets storlek och volym ökar är det viktigt att också arbetsredskapen svarar mot de förändrade kraven. OPs tjänster kan anpassas även för större företag och lösningarna skräddarsys alltid efter kundens behov. Vi anpassar våra tjänster och redskap efter ditt företags bransch, storlek och situation, vilket ger konkurrensfördelar och mindre ekonomiska risker.

Dessutom stöder vi på ett mångsidigt sätt centraliserade och diversifierade arbetssätt i olika stora koncerners likviditetsförvaltning. Ditt företags arbetsmetoder anger ramarna för de arbetsredskap och tjänster som vi erbjuder.

Kontroll över kassaflödet förbättrar likviditetshanteringen

Cykliska kassaflöden utgör en utmaning för hanteringen av över- och underskott, och kräver mångsidiga lösningar. Om ditt företag har överskottsmedel lönar det sig att försöka få avkastning på dem. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en lämplig lösning. Våra experter hjälper ditt företag att placera medlen på ett lönsamt sätt och att bygga upp en placeringsportfölj som är lämplig för företagets storlek och behov.

För att täcka underskott bör ditt företag ha rätt slags likviditetsreserver, både vad gäller belopp och typ. Om du upplever att ditt företag inte har säkrat sin likviditet i tillräcklig mån kan vi erbjuda företag av alla storlekar mångsidiga lösningar för att hantera sitt driftskapital och täcka sitt underskott.

Intresserad?

Kontakta våra experter så ser vi tillsammans till att ta fram de bästa möjliga lösningarna för ditt företags placeringar och hantering av kassaflöden.